Zarządzenie Nr 4/2005

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 05 kwietnia 2005roku

 

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy     w Płośnicy.

 

 

         Na podstawie art.129 §1 i art.1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 roku , Nr 21, poz.94 z późn.zm.) oraz na podstawie orzeczenia SN z dnia 14 listopada 2001 roku., sygn. akt III ZP 20/2001  postanawiam, co następuje:

 

 

§1.

 

W związku z ogłoszoną przez Prezydenta RP Żałobą Narodową i przypadającym     w dniu 08 kwietnia 2005 roku- Pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II, zarządzam - dzień 08 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy.

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.