PROTOKÓŁ  Nr 15/2/2005

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
27 stycznia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji
.

 

      Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000 , zakończyło o godz. 1435.

 

Stan osobowy Komisji - 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Analiza kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.

 

5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

 

Ad. pkt 3

==========

          Protokół Nr 14/1/2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 stycznia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .

          Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

-   2   -

 

Ad. pkt 4.

=========

    Przystępując do kolejnego , a najbardziej ważnego punktu porządku obrad, członkowie

Komisji zastanawiali się nad planem przeprowadzenia kontroli finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy i postanowili dokładnie zapoznać się z :

 

- kosztami utrzymania budynku GOK w oparciu o rok 2004.

 

- dochodami i zaksięgowaniem dochodów własnych / wypracowanych przez GOK oraz 

   środków finansowych otrzymanych z zewnątrz/

 

- ilości etatów , ilości przepracowanych godzin przez poszczególne etaty.

 

- umowom-zleceniom na prowadzenie dodatkowych sekcji dla innych instruktorów oraz ilość

   przepracowanych przez nich godzin.

 

    W celu sprawniejszego przebiegu kontroli oraz możliwości wglądu do potrzebnej dokumentacji finansowej - Komisja postanowiła przenieść się do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury , na którą czekał Pan Janusz Kuklewicz - Dyrektor Ośrodka  z pozostała  kadrą zatrudnioną    w tymże Ośrodku.

 

Pan Janusz Kuklewicz - Dyrektor GOK przedstawił szczegółowe koszty związane                  z utrzymaniem i działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy , której pisemna treść stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

 

   Podczas analizy przedstawionych kosztów członkowie Komisji poprosili o przedstawienie ilości etatów , ilości przepracowanych godzin przez poszczególnych instruktorów , umów - zleceń na prowadzenie dodatkowych sekcji .

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na warunki zatrudniania instruktora wokalistyki, który średnio  w  miesiącu prowadzi zajęcia przez 8 godzin i odbiera wynagrodzenie netto w wysokości 260,00 zł. Ogółem umowy - zlecenia opiewają się na kwotę 8.024 zł.

 

     W odpowiedzi na pytania członków komisji Dyrektor GOK poinformował, że w Ośrodku ma łącznie 4,25 etatu tj. 4 instruktorów zatrudnionych na cały etat / wraz z nim/ oraz sprzątaczkę na 1/4 etatu , której za przeprowadzenie dodatkowych prac związanych                 z czyszczeniem okien, wypraniem firan czy posprzątaniem po malowaniu pomieszczeń płaci się na podstawie wcześniej zawartej z nią umowy-zlecenia.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy zwróciła uwagę na koszty związane z organizacją i obsługą Płośnickiego Lata Teatralnego 2004, na bardzo wysokie wynagrodzenia członków JURY / ponad 1.000 zł. dla jednego/ oraz koszty związane                z obsługą tj. zatrudnienie pielęgniarki, podczas , gdy w dni powszednie Ośrodek Zdrowia udziela pomocy medycznej, wynagrodzenie związane z  obsługą kuchni.

 

-   3   -

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił się do Dyrektora GOK-u jak od strony finansowej widzi Płośnickie Lato , czy można z tych kosztów trochę uszczypnąć.

 

Pan Janusz Kuklewicz - Dyrektor GOK ......Cyt. " W ubiegłym roku imprezę tę udało zorganizować się najtaniej . Aby utrzymać ją na dobrym poziomie i miała prestiż w kraju , nie można zejść z tych kosztów. Środki , które mamy z budżetu Gminy idą w całości na  zagwaratnowanie wykwalifikowanych członków komisji JURY . Reszta tj. obsługa techniczna, medyczna oraz kuchnia opłacana jest ze środków uzyskanych na ten cel                  z zewnątrz.

 

     Komisja , po dyskusji w tym temacie zgłosiła wniosek do Dyrektora GOK                     o racjonalizację wydatków związanych z Płośnickim Latem Teatralnym.

Jednocześnie postanowiła dokładnie przyglądać się organizacji i kosztom  związanych       z tą imprezą.

 

    Zamykając powyższy temat - Członkowie komisji podziękowali Dyrektorowi oraz Pani Jolancie Fiałkowskiej za udostępnienie dokumentacji finansowej do wglądu i powrócili do Urzędu Gminy w celu dalszej kontynuacji niniejszego posiedzenia. 

 

Ad. pkt 5.

=========

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji przytoczył treść wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy o zwiększenie kwoty dotacji dla GOK w planowanym Budżecie Gminy Płośnica na 2005 rok  i poprosił o głosowanie, czy Komisja zgadza się na zwiększenie środków o kwotę 3000 zł. / zdejmując te środki z Gminnej Biblioteki Publicznej/.

 

       Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za zdjęciem środków w wysokości 3000 zł z GBP i dołożenie ich do planowanego budżetu dla GOK.

 

Nadmieniam, że wniosek GOK w w/w sprawie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy nawiązując do obietnicy złożonej przez niego  na ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 18 stycznia dotyczącej udzielenia dokładnych wyjaśnień odnośnie kosztów  związanych z budową wodociągów w miejscowości Prioma i  Murawki oraz ich wybudowań - poprosił o głos.

 

      Po przedstawieniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących kosztów związanych z budową tych sieci wodociągowych oraz  zaplanowanych środków w wysokości 85.000 zł. w Budżecie Gminy na 2005 rok - Przewodniczący Komisji zapytał Pana Konrada Sobiecha oraz pozostałych członków Komisji , czy satysfakcjonuje ich odpowiedź Wójta, czy są jeszcze jakieś uwagi i niejasności.

 

    Członkowie Komisji nie zgłosili więcej pytań ani uwag.     

-   4   -

 

Ad. pkt 6.

========

      

      Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji   podziękował wszystkim  za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji. ,

 

Protokołowała:                                                                                    Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                            Paweł Rozentalski