PROTOKÓŁ Nr 19/2/2005

 

              z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej

              przy Radzie Gminy odbytego   w dniu 28 stycznia 2005 roku

              w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

              Pana Stanisławy Orłowskiego        Przewodniczącego Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1210 , a zakończyło o godz. 1600.

 

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5osób   – Załącznik Nr 1

Pan Stanisław Dudek nieobecność swą zgłosił i usprawiedliwił wcześniej.

 

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy .
  3. Pan Kazimierz Podlasin  – Z-ca Wójta Gminy 
  4. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
  5. Pani Renata Warmińska - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony 

                                                                                Środowiska i Budownictwa

      6. Pani Bożena Kowalska - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia 

                                                                              i Spraw Socjalnych

      7. Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

      8. Pan Jan Lemański  - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony

                                                                      Przeciwpożarowej

 

                                           Przebieg  posiedzenia :

 

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji, Przewodniczących pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

     3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Zaopiniowanie Projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok o przedstawiony przez 

    Wójta projekt budżetu i opinię przewodniczących pozostałych komisji Rady Gminy w 

    Płośnicy.

                                                   

5.    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

       8.  Zamknięcie obrad .

-   2   -

 

                  Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego    posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

        Protokół Nr 18/1/2005 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu        12 stycznia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się       z jego treścią.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 4.

==========

       W związku z tym, że Komisja Budżetu i Finansów miała już jedno posiedzenie, na którym rozpatrywała Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok , jak również i pozostałe Komisje działające przy Radzie Gminy w Płośnicy , odstąpiono od głośnego czytania projektu.

 Przewodniczący Komisji poprosił przewodniczących pozostałych komisji o opinię na temat projektu oraz wnioski :

 

Pan Paweł Rozentalski- Przewodniczący Komisji wyjaśnił , że na temat projektu budżetu Gminy na 2005 rok Komisja Rewizyjna miała dwa posiedzenia , w tym jedno posiedzenie wyjazdowe w charakterze kontroli finansowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy . Powodem odbycia tego posiedzenia był wniosek  Dyrektora GOK-u o zwiększenie  kwoty dotacji ze 151.000 zł.  do kwoty  161.000 zł. / w 2004 roku budżet GOK wynosił 156.000 zł./

 Po zapoznaniu się z kosztami utrzymania budynku i działalności ośrodka Komisja miała zastrzeżenia co do sum i celowości wydatków związanych z organizacją Płośnickiego Lata Teatralnego. W związku z tym wnioskuję o przeprowadzanie bieżących kontroli finansowych ośrodka w celu stwierdzenia racjonalizacji wydatkowanych środków

Po przeanalizowaniu planowanych środków na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w 2005 roku - członkowie Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za zdjęciem kwoty 3.000 zł. w celu dołożenia środków na Gminny Ośrodek Kultury.

 

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej stwierdził , że członkowie komisji poza kilkoma pytaniami i uwagami, które zostały wyczerpująco wyjaśnione przez Wójta oraz Panią Skarbnik - nie wnieśli żadnych zastrzeżeń ani wniosków do przedstawionego im projektu budżetu na 2005 rok.

 

Pani Bożena Kowalska - Oznajmiła, że Komisja Oświaty , Kultury, Ochrony Zdrowia             i Spraw Socjalnych po zapoznanie się z przedstawionym projektem nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń  do planowanych środków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu gminy Płośnica na 2005 ani po stronie dochodów , ani wydatków. 

 

Pani Renata Warmińska - Wyjaśniła, że Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa podczas rozpatrywania projektu budżetu rozważała możliwość

-    3    -

 

zwiększenia  środków na inwestycje związane z remontem naszych dróg gminnych                  z uszczuplenia planowanych środków na wkład inwestycyjny do Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna". Zwróciła się z prośbą o rozważenie tego tematu na niniejszym posiedzeniu w trosce o wygospodarowanie choć trochę środków na drogi.

Cyt.........."Co do wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie przeniesienia środków z GBP do GOK-u nie mogę opowiedzieć się w imieniu całej komisji, gdyż tego tematu Komisja nasza nie znała."

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnił,                że Komisja Budżetu i Finansów punkt po punkcie dokładnie analizowała planowane środki     w poszczególnych działach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nie zauważyła żadnych nieprawidłowości, nie zgłosiła żadnych  zastrzeżeń. Były uwagi dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Kultury i członkowie Komisji opowiedzieli pozostawieniem środków planowanych na jego działalność bez zmian , czyli na tym samym poziomie tj. 151.000 zł. Jednakże niniejsze posiedzenie służy rozpatrzeniu wszystkich wniosków , a więc    i wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił uwagę na to, że powinniśmy się ustosunkować do wniosków poszczególnych komisji  w celu przedstawienia ich przy przyjmowaniu Budżetu Gminy podczas Sesji Rady Gminy. Podczas przyjmowania Budżetu obecni będą wszyscy Radni tj. również członkowie wszystkich komisji.

 

      W wyniku dyskusji na temat wniosku Komisji Rewizyjnej - padł wniosek zwiększenia środków o kwotę 3.000 zł. z wolnych środków , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury    w Płośnicy , czyli do kwoty 154.000 zł,. natomiast planowane środki na Gminną Bibliotekę Publiczną pozostawić bez zmian.

 

      Wniosek został przegłosowany następująco:

 

Za przyjęciem wniosku - 6 osób

Wstrzymały się od głosowania - 2 osoby.

 

Nadmieniam, że do głosowania upoważnionych było 8 osób.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy   w odpowiedzi na temat rozważań Komisji Rolnictwa odnośnie uszczuplenia środków planowanych na udział w kosztach inwestycyjnych Ekologicznego Związku Gmin oraz dołożenia środków na remont dróg, wyjaśniła , że zaplanowanej kwoty na Związek Ekologiczny nie możemy ruszać , gdyż musimy mieć właśnie tyle środków zaplanowanych na ten cel . Odnośnie zwiększenia środków na utrzymanie dróg gminnych , po korekcie projektu pozostały wolne środki , które mogą być rozdysponowane przez komisję , a następnie przez Radę .

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji Budżetu zgłosiła wniosek zwiększenia środków na remont dróg o kwotę 5.000zł.

 

 

 

-   4   -

 

Pan Stanisław Orłowski -  Przewodniczący komisji wnioskował o zwiększenie środków o kwotę 2.000zł. na kulturę i sport z  przeznaczeniem na dofinansowanie Klubu Sportowego "SPRINT" w Gródkach.

 

        Za przyjęciem powyższych wniosków głosowało - 7 osób

        Wstrzymała się od głosowania - 1 osoba.

 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący pozostałych komisji Rady Gminy poprosili Panią Skarbnik o naniesienie zmian do Projektu Budżetu Gminy w celu przedłożenia go Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji.        

 

Ad. pkt 5.

========

Wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji Budżetowej zgłosił potrzebę naprawę drogi              w miejscowości Niechłonin przy cmentarzu obok posesji Pana Durzyńskiego.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy wnioskowała o załatanie dziur na ulicy Młyńskiej w Płośnicy.

 

Pani Bożena Kowalska - Przewodniczący Komisji Oświaty zgłosiła potrzebę utwardzenia , załatania dziur oraz  wykoszenia poboczy na drodze Niechłonin - Gnojno w celu jej poszerzenia. 

 

Pan Rozentalski Paweł - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o wzięcie  pod uwagę drogi na Wielką Turzę oraz drogi wewnętrznej w gospodarstwie rolnym / były PGR/               w Rutkowicach oraz uregulowanie lamp ulicznych .

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji zwróciła uwagę na drogi polne, gdzie zginęły kamienie graniczne i każdy rolnik orze jak chce. Drogi te zawężają się coraz bardziej                i niedługo nie będzie można się na nich poruszać.

 

Ad. pkt 6.

==========

 

          

         Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .

 

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                         Stanisław Orłowski