Uchwała Nr XVIII/12/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 31 marca 2005 roku

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt14a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 52,poz.558,Nr113,poz.984, Nr153,poz.1271,Nr 124,poz.1806, z 2003 r. Nr80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) i art. 90f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281, poz.2781) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Elżbieta Szymańska


                                                                                                             Załącznik
                                                                                                          do uchwały Nr XVIII/12/2005

                                                                                                             Rady Gminy w Płośnicy

                                                                                                     z dnia 31 marca 2005 roku

 

Regulamin udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica.

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

     1.regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o 

        charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na trenie Gminy Płośnica,

     2.ustawie – rozumie się przez to  ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

        (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami),

     3. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art.90 b ust.3i4 ustawy z dnia 7 

        września 1991 roku o systemie oświaty(Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze 

        zmianami) zamieszkujące teren Gminy Płośnica,

     4.stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,

     5.zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

 

§3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1.Do ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do 24 roku życia:

1)      uczniowi szkoły publicznej

2)      uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

3)      słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego

4)      słuchaczowi kolegium języków obcych,

5)      słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,

6)      słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,

7)      słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych

 

2.Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej 

      nieposiadającej  uprawnień szkoły publicznej;

3.      Do ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym 

      umysłowo w stopniu głębokim:

1)      będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

4.Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym  

      umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami :

1)będącym wychowankami publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku 

   szkolnego i obowiązku nauki,

2)będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

§4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:

 

1.      zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji;

2.      umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

3.      wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

§5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

 

1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

   wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w

   szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych.

2.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

   realizowanych przez szkołę, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych,

   komputerowych, sportowych.

3.pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

 

1)      podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

2)      zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, itp.;

3)      stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

 

4.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza  

   miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu §2 ust.1 pkt3)-7) oraz ust.3 i

   4, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności zakwaterowania w bursie,

   internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

5.świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium

   w formach, o których mowa w ust.1,2.3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

   także w formie, o której stwierdza się w ust.4 nie jest możliwe.

6.świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku ucznia

   będącego słuchaczem kolegium, o którym stwierdza ust.4 nie jest celowe.

 

§6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

      2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

 

1)      w formie rzeczowej – opłacone bezpośrednio przez Gminę Płośnica ( za pośrednictwem szkoły),

2)      w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,

 

Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

§7. stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

 

1.      miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.

2.      przy ocenie trudnej sytuacji materialnej  w szczególności uwzględnia się:

 

1)      bezrobocie,

2)      niepełnosprawność,

3)      ciężką lub długotrwałą chorobę,

4)      wielodzietność,

5)      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6)      alkoholizm,

7)      narkomania,

8)      niepełność rodziny,

9)      występowanie zdarzeń losowych.

 

§8.1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1)zamieszkują na terenie Gminy Płośnica

2)rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust 3 i 4 ustawy,

3)miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art.8 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zmianami).

 

2.Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

.  

     3.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

 

1)      złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

2)      załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

3)      opinię dyrektora szkoły.

4)      wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Płośnicy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

     5)  osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są rodzice, prawni opiekunowie albo pełnoletni 

          uczeń, odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium

          języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka

 

 

§ 9. Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

 

1.      w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej .

2.      wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń, w tym dodatkowo odpowiednio:

 

1)      zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w wymaganym roku kalendarzowym;

2)      przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia;

3)      zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 

§10. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, które łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty  równej 1.120,00zł w odniesieniu do danego roku szkolnego.

 

1.      w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty równej 1008,00zł w odniesieniu do danego roku szkolnego.

 

§11.Wysokość stypendium szkolnego:

 

1.      uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów (słuchaczy), w tym celu zalicza się   

      zakwalifikowanych do uzyskania uczniów oraz słuchaczy do grupy dochodowych wg

      kryterium:

 

                      I grupa – dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 60%

   II grupa – dochody miesięczne na członka rodziny od 60% do 80%

   III grupa – dochody miesięczne na członka rodziny od 80% do 100% , o której mowa  

   w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr  

  64, poz.593 z późn.zm.).

 

                    2. zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

 

I grupa – stypendium w wysokości  do 200%,

II grupa – stypendium w wysokości do 160%

III grupa – stypendium w wysokości do 115%  kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,poz.2255 z późn.zm.)

 

 

 

§12. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i  ustalania wysokości zasiłku szklonego.

 

§13. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

 

1.      zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 

1)      śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

2)      klęski żywiołowej,

3)      urodzenia dziecka,

4)      wydatków związanych z długotrwałą chorobę ucznia,

5)      innych, szczególnych okoliczności.

 

1.      zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2.      wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty równej 280,00zł.

3.      wymieniona kwota w ust.3 wynika z art.6 ust.2 pkt2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, przywołanego w art.90e ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty.

4.      o zasiłek szkolny może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

 

Przepisy Końcowe

 

§14. Wójt Gminy Płośnica w drodze Zarządzenia powołuje Zespół do opiniowania wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§15.Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposób wypłaty określi Wójt Gminy Płośnica w drodze decyzji administracyjnej.

§16. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium,      o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

1.      wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o trwałych zmianach, które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.

2.      stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3.      należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§17.W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają  

            zastosowanie przepisy art.90o ustawy.