PROTOKÓŁ Nr 12/1/2005

 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska

i Budownictwa odbytego w dniu 19 stycznia  2005 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1035 , a zakończyło o godz. 14 25 .

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy
  4. Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy
  5. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pani Renata Warmińska     - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 

5.  Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok..     

 

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

7. Zamknięcie obrad .

      

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

 

 

-    2     -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 11/5/2004 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 10 listopada  2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji przypomniała plan pracy Komisji z 2004 roku i zaproponowała następujący plan pracy na 2005 rok:

 

1. Spotkanie z Kierownictwem Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

2. Spotkanie z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych rolników - Kasa Rolniczego 

    Ubezpieczenia Społecznego w Działdowie.

 

3. Spotkanie z Delegatami do Izb Rolniczych.

 

4. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2006 rok.

 

Inne sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Gminy i Wójta Gminy.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im plan pracy i opowiedzieli się za przedłożeniem go Radzie Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji.

 

Pan Wiesław Rudnicki- Członek Komisji zaproponował , aby przedstawicieli KRUS Działdowo zaprosić na posiedzenie Sesji, ponieważ weszły zmiany w zakresie ubezpieczeń rolników.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy zaproponował Komisji, aby na posiedzenie sesji również zaproszono przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w celu przedstawienia informacji na temat możliwości składania przez rolników  wniosków o dotację.

 

    Komisja jednogłośnie przyjęła powyższe propozycje.

 

 

-   3   -

 

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

           Z uwagi na to, że Członkowie Komisji na miesiąc przed niniejszym posiedzeniem otrzymali projekt budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz uprzednio uczestniczyli w posiedzeniach innych komisji działających przy Radzie Gminy na temat niniejszego projektu - odstąpiono od głośnego czytania jego treści i przystąpiono do dyskusji oraz wniosków.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przedstawiony projekt budżetu zmieni ię w dziale Oświaty i Pomocy Społecznej  z uwagi na wprowadzenie innej kwoty subwencji oświatowej, którą już potwierdzono nam pisemnie.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował członków komisji, że z dwóch wniosków, które składaliśmy na dofinansowanie prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy- narazie tylko jeden wniosek otrzymał pozytywną opinię tj. na budowę sieci wodociągowej         w Turzy Małęj , natomiast wniosek na dalszą budowę kanalizacji został przyjęty, jednakże ze względu na ograniczone środki funduszu nie zakwalifikował się do realizacji.

Wniosek ten, zdaniem Wójta Gminy ma jeszcze szanse i dlatego też należałoby utrzymać          w budżecie gminy na 2005 rok planowane środki na udział własny w tej inwestycji.

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji poprosiła Wójta o przeliczenie kosztów budowy przez Ekologiczny Związek Gmin " Działdowszczyzna" II kwatery na wysypisku śmieci w Zakrzewie w stosunku na jednego mieszkańca gminy, będącej członkiem Związku .

Czy cała kwota zaplanowana na udział w tej inwestycji w naszym budżecie musi być przeznaczona na ten cel.

         Cyt. ......" Niepokoi mnie fakt, że nie planujemy już od trzech żadnych środków                w budżecie gminy    na remont naszych dróg, czy nie można byłoby te 20.000 zł. przeznaczyć na ten cel.?"

 

       W odpowiedzi na pytania Radnej , Wójt Gminy wyjaśnił, że 7,8 % całych kosztów  budowy II komory na wysypisku w Zakrzewie przypada na udział naszej gminy . W kwocie tych 20.000 zł. jest również dopłata do utrzymania selektywnej zbiórki oraz składki udziałowe w Związku.

 

Pan Wiesław Rudnicki- Członek Komisji Cyt....." Panie Wójcie ! Czy rzeczywiście jak pan zapewniał na początku kadencji , w ostatnim roku kadencji mamy głównie przeznaczyć środki inwestycyjne na remont naszych dróg gminnych?"

 

Pan M.Michał Niedźwiecki- Wójt Gminy wyjaśnił , że będzie do tego zmierzał, choć zaszły problemy , gdyż nie wyszło nam tak jak planowaliśmy z planowanymi środkami z zewnątrz na prowadzone inwestycje.

 

       Więcej pytań ani uwag do budżety gminy nie zgłoszono . Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przedstawieniem projektu Budżetu Gminy na 2005 rok pod obrady Sesji Rady Gminy.

-    4    -

 

Ad. pkt 6.

=========

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji zapytał o szkoły filialne, czy są planowane do utrzymania na kolejny rok szkolny?

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie rozważać ten problem wraz       z Komisją Oświatową i prawdopodobnie te szkoły, które mają mało dzieci będą zamykane,      a dzieci dowożone do głównych szkół  

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na to, że po zabraniu kontenerów na odpady stałe nie uprzątnięto miejsc, na których stały. Zwróciła się z pytaniem do Wójta Gminy czy jest możliwość, aby mieszkańcy Wielkiego Łęcka starający się o pomoc socjalną w GOPSI-e mogły  wyciąć drzewa i krzewy rosnące wzdłuż drogi koło Pana Staniszewskiego na opał.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki- Wójt Gminy wyjaśnił, że Pani Kierownik GOPS niejednokrotnie występowała z taką ofertą do osób korzystających z pomocy , jednakże nikt nie chce za darmo z tego skorzystać. Jednakże spróbujemy jeszcze raz z tym wyjść do mieszkańców Wielkiego Łęcka na zebraniu wiejskim.

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zapytała , czy Wójt Gminy planuje jakąś pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków unijnych o dotację?

 

   Pan Wójt Gminy zapewnił, że na pewno będzie zorganizowana taka pomoc, na razie jest pracownik ODR Poświętne , a w przyszłości mamy nadzieję zatrudnić dwie osoby na zasadach interwencyjnych , które będą wyjeżdżały również w teren gminy do poszczególnych mieszkańców.   

 

                                                     Ad. pkt 7.

                                                  ==========

 

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                       

Anna Lipińska                                                                                        Renata Warmińska