UCHWAŁA Nr XVIII/13/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   

                   i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla  mieszkańców wsi : 

                   Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Niechłonin, Przełęk,            

                   Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Prioma, Jabłonowo,Zalesie 

                    i Gruszka..

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków           ( Dz.U.Nr 27 poz. 747 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala,              co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Wielki Łęck , Mały Łęck, Prioma, Niechłonin,, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka w brzmieniu stanowiącym załacznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01czerwca 2005 roku .

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                   Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Załącznik do uchwały Nr XVIII/13/2005

                                                                       Rady Gminy w Płośnicy

                                                                       z dnia 31 marca 2005 roku

               

L.p.

Taryfa, grupa odbiorców

i usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Ostatni-2004r

obrotow 2004

od 01.06.2004

do 31.05.2005

Rok 2004

obowiązywania

nowych taryf

od 01.06.2005r.

do

31.05.2006r.  

Zmiana w %

2005/2004

 0

               1

         2

      3

         4.

          5

 1.

Gospodarstwa domowe

( Indywidualni)

wskaźnikowa

opłata roczna

m3 sprzedanej wody

1,67 zł/m3+7%

VAT - 0,12=

1,79 zł/Brutto

za 1m3

266.384,43 zł.

   159.300 m3

= 1,67 zł/m3 + 7% VAT-0,12

= 1,79zł

/Brutto za 1m3/

 

 

 

          -

 2.

Pozostali odbiorcy

(Firmy)

wskaźnikowa

opłata roczna

m3 sprzedanej

wody

1,67zł./m3+ 7% VAT-0,12= 1,79 zł

Brutto za 1m3

 266.384,43 zł.

    159.300 m3

= 1,67zł/m3+ 7%VAT-0,12=

1,79 zł.

/Brutto za 1m3/

 

 

 

 

           -

  3.

Opłata za wodomierz

za 1szt/m-c 1 zł.+ VAT

na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia

 07 czerwca 2001 r.  /Dz.U.Nr 72, poz.747/

 

1zł.+VAT

za 1 m-c

1 punkt poboru

wodomierz

1zł. +VAT za

1 m-c

1 punkt poboru wodomierz

 

 

           -