UCHWAŁA Nr XVII/7/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                  odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 27 poz. 747  z późn. zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2005 roku.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XVII/7/2005

                                                                                  Rady Gminy w Płośnicy

                                                                                  z dnia 28 lutego 2005 roku

 

 

 

1.

Wyszczególnienie

Taryfowa Grupa odbiorców usług

 

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 2a

Grupa 3

1.

Zapotrzebowanie w wodę :

1. Wartość niezbędnych

    przychodów w zł./rok

 

2. Zużycie wody w 

     m3/rok

 

3. Cena 1m3 wody w zł. 

    netto

 

 

 

287.528,85

 

  155.421

 

 

      1,85

 

 

 

  10.959,40

 

      5.924

 

 

      1,85

 

 

 

  12.918,55

 

     6.983

 

 

       1,85

 

 

 

     5.461,20

 

      2.952

 

 

       1,85

 

 

 

 

 

Legenda:

 

1. Grupa 1  - gospodarstwo domowe

2. Grupa 2   - zakłady przemysłowo-handlowo-usługowe

3. Grupa 2a - zakłady mięsne

4. Grupa 3 - instytucje użyteczności publicznej