Uchwała Nr XVII/6/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

 

w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego.

 

 

                        Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148          z późn.zm.) Rady Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego w celu realizacji przez Powiat zadań z zakresu Pomocy Społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 

§2.

Na cel wymieniony w §1 przeznacza się kwotę 1.382 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa złote).

 

§3.

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi umowa zawarta                 z Zarządem Powiatu Działdowskiego.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                          Elżbieta Szymańska