Uchwała Nr XVIII/9/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 31 marca 2005 roku

 

 

 

w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach.

 

            Na podstawie art.59 ust.1,2 i  ustawy z dnia 01 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572; Nr273, poz.2703; Nr 281, poz.2781) oraz art.18 ust.2, pkt9 lit.h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271,         Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

 

§1. likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2005 roku szkołę filialną o nazwie Szkoła Filialna w    Rutkowicach.

 

§2. Uczniowie zlikwidowanej szkoły filialnej mają zapewnioną możliwość nauki w klasach I-VI w Szkole Podstawowej w Płośnicy.

 

§3. Dokumentację szkolną w zakresie przebiegu nauczania przejmuje jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad likwidowaną szkołą – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płośnicy. Pozostałą dokumentację zlikwidowanej szkoły filialnej przejmuje organ prowadzący.

 

§4. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej szkoły filialnej przejmie – Szkoła Podstawowa w Płośnicy.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                          Elżbieta Szymańska