Uchwała Nr XVII/8/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

 

 

 

w sprawie: zasad ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112 z późn.zm.) oraz w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:

 

 

§1.

 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego w brzemieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia            2005 roku..

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do uchwały nr XVII/8/2005

                                                                                              Rady Gminy w Płośnicy

                                                                                              z dnia28 lutego 2005 roku

 

 

R E G U L A M I N

 

Określający zasady przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i podziału funduszu nagród

 

§1.

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1.szkołach – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub

       placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Płośnica.

2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumień dyrektora lub wicedyrektora        

       jednostki, o której mowa w pkt 1.

3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 01 września danego roku  

       do 31 sierpnia następnego roku,

4. klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5. uczniu- należy przez to rozumieć także wychowanka,

6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy 

   obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji

   Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku (Dz.U.Nr 22,poz.181 ).

7. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w jednostce, o której mowa 

   w pkt 1.

 

Rozdział I

 

 

Dodatek za wysługę lat

 

§2.

 

            Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art.33 ust.1 Kart Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn.zm.) oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

1.      Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2.      Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.

2)      Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3.      Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczaniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4.      Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie  więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust.5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie , w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów  podstawowego zatrudnienia.

5.      Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust.3.

6.      Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu Pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art.22 ust.3 Karty Nauczyciela.

7.      Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

8.      Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział II

 

Dodatek motywacyjny

 

§3.

 

1.      Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek   motywacyjny.

2.      Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi (dyrektorowi) nie może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

3.      W każdej szkole tworzy się corocznie środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli w wysokości 3% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego przyjętego w rozporządzeniu.

 

 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 

1)      uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

2)      umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4)      posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5)      systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

6)      podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

7)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

8)      dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

9)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

10)  rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

11)  przestrzeganie  dyscypliny pracy,

12)  zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty nauczyciela, a w szczególności

 

a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)      udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c)      opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)      prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 

 1. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

 

1)      umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

 

a)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b)      podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d)      podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych;

2)      sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

 

a)      dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b)      podejmowanie działań motywacyjnych nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)      polityka kadrowa,

d)      organizowanie konferencji szkoleniowych,

e)      współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f)        podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

 

3)      wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a)      osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa i kraju,

b)      poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c)      dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d)      stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e)      obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno- kulturalnymi,

f)        konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim .

 

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i wicedyrektora ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków, a dla dyrektora Wójt Gminy.

 

§4.

 

1.      Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:

1)      urlopie dla poratowania zdrowia,

2)      zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.

 

 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:

a)      przebywania na urlopie zdrowotnym,

b)      zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.

 

§5.

 

1.      Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 1. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art.18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
 2. Dla nauczycieli rozpoczynających prace w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy, tj. po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego (art.9c ust.6 KN) lub po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy (art.6a KN).

 

§6.

 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział III

 

Dodatek funkcyjny

§7.

 

1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek   

   funkcyjny, z tym że:

1)      dyrektorowi – w wysokości co najmniej 20% (nie więcej niż 40%)

2)      wicedyrektorowi – w wysokości co najmniej 10% ( nie więcej niż 20% ) wynagrodzenia zasadniczego przyznawanego na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki  

 kierownicze w zastępstwie.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe- środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

 

1)      dla dyrektora Wójt Gminy,

2)      dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust.1 pkt2 – dyrektor szkoły

 

 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczyciel któremu powierzono:

 

1)      wychowawstwo klasy w wysokości  2%- ( do 35 złotych)

2)      funkcję doradcy metodycznego – w wysokości do 5%

3)      funkcję opiekuna stażu – w wysokości  1% - (do 20 złotych)

 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust. 3 Karty Nauczyciela

Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor.  

 

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, opiekuna stażu wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska (funkcji) nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia.
 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:

 

1)      w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)      w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

3)      w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

4)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia

 1. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust.1 i 2, nie wyłącza prawa otrzymania dodatku, o którym mowa w ust.4.
 2. Dodatek funkcyjny wpłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział IV

 

 

Dodatek za warunki pracy

§8.

 

1.Zgodnie z postanowieniami art.34 ust.1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz.1112        ze zmianami) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia                 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy-   nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu, uzależniona jest  

    od:

1)      stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

2)      wymiaru czasu pracy.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy z uwzględnieniem warunków, o których mowa w

    rozporządzeniu wynosi 5-15% stawki godzinowej. Wysokość dodatku dla nauczyciela ustala  

   dyrektor, a dla dyrektora Wójt Gminy.

4.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 

 

§9.

 

1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę rodzaju zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.      Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust.3 w sposób określony w ust.1.

3.      Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust.4a Kart Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust.3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 0,5 godz. pomija się, a co najmniej 0,5 godz. liczy się  za pełną godziną.

5.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie zrealizowane godziny i wypłaca się z dołu.

6.      Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

 

Rozdział VI

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§10.

1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:

 

 

1)      0,8% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2)      0,2% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1)      posiadania wyróżniającej oceny pracy,

2)      otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,

3)      legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej .

 

3.Nagrody nauczycielom przyznają:

1)      ze środków , o których mowa w ust.1 pkt1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

2)      ze środków, o których mowa w ust.1 pkt2 – Wójt Gminy.

 

4.Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

5.Niezależnie od  nagrody organu prowadzącego nauczyciel może otrzymać w danym roku  

   nagrody Ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania, Kuratora Oświaty lub

   Dyrektora Szkoły.

7.      Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

 

Rozdział VII

 

Dodatek mieszkaniowy

 

§11.

 

1.       Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.       Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 

1)      przy jednej osobie w rodzinie – 4%,

2)      przy dwóch osobach w rodzinie – 5%,

3)      przy trzech osobach w rodzinie – 6%,

4)      przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 8%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 – ust.3 Karty Nauczyciela.

 

3.       Do członków rodziny, o których mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

4.       Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5.       Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli o którym mowa w ust.4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Płośnica.

6.       Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1)      niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

7.       Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi w okresie pracy, a także w okresach:

1)      nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,

2)       Pobierania zasiłku społecznego,

3)      odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowe, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.

4)      korzystania z urlopu wychowawczego.