UCHWAŁA Nr XVII/5/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia  28 lutego 2005roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

                  Alkoholowych na rok 2005.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 41 ust.2 i ust. 5  ustawy         z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372 z późn. zm. )         Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:                  

 

 

                                                                       § 1     

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                      

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                          § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

           Elżbieta Szymańska

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVII/7/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

                  odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 27 poz. 747  z późn. zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i Murawki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2005 roku.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                               Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XVII/7/2005

                                                                                  Rady Gminy w Płośnicy

                                                                                  z dnia 28 lutego 2005 roku

 

 

 

1.

Wyszczególnienie

Taryfowa Grupa odbiorców usług

 

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 2a

Grupa 3

1.

Zapotrzebowanie w wodę :

1. Wartość niezbędnych

    przychodów w zł./rok

 

2. Zużycie wody w 

     m3/rok

 

3. Cena 1m3 wody w zł. 

    netto

 

 

 

287.528,85

 

  155.421

 

 

      1,85

 

 

 

  10.959,40

 

      5.924

 

 

      1,85

 

 

 

  12.918,55

 

     6.983

 

 

       1,85

 

 

 

     5.461,20

 

      2.952

 

 

       1,85

 

 

 

 

 

Legenda:

 

1. Grupa 1  - gospodarstwo domowe

2. Grupa 2   - zakłady przemysłowo-handlowo-usługowe

3. Grupa 2a - zakłady mięsne

4. Grupa 3 - instytucje użyteczności publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/13/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 31 marca 2005 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   

                   i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla  mieszkańców wsi : 

                   Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Niechłonin, Przełęk,            

                   Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Prioma, Jabłonowo,Zalesie 

                    i Gruszka..

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art. 24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków           ( Dz.U.Nr 27 poz. 747 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala,              co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Wielki Łęck , Mały Łęck, Prioma, Niechłonin,, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka w brzmieniu stanowiącym załacznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01czerwca 2005 roku .

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                   Elżbieta Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Załącznik do uchwały Nr XVIII/13/2005

                                                                       Rady Gminy w Płośnicy

                                                                       z dnia 31 marca 2005 roku

               

L.p.

Taryfa, grupa odbiorców

i usług

Rodzaj cen

i stawek opłat

Ostatni-2004r

obrotow 2004

od 01.06.2004

do 31.05.2005

Rok 2004

obowiązywania

nowych taryf

od 01.06.2005r.

do

31.05.2006r.  

Zmiana w %

2005/2004

 0

               1

         2

      3

         4.

          5

 1.

Gospodarstwa domowe

( Indywidualni)

wskaźnikowa

opłata roczna

m3 sprzedanej wody

1,67 zł/m3+7%

VAT - 0,12=

1,79 zł/Brutto

za 1m3

266.384,43 zł.

   159.300 m3

= 1,67 zł/m3 + 7% VAT-0,12

= 1,79zł

/Brutto za 1m3/

 

 

 

          -

 2.

Pozostali odbiorcy

(Firmy)

wskaźnikowa

opłata roczna

m3 sprzedanej

wody

1,67zł./m3+ 7% VAT-0,12= 1,79 zł

Brutto za 1m3

 266.384,43 zł.

    159.300 m3

= 1,67zł/m3+ 7%VAT-0,12=

1,79 zł.

/Brutto za 1m3/

 

 

 

 

           -

  3.

Opłata za wodomierz

za 1szt/m-c 1 zł.+ VAT

na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia

 07 czerwca 2001 r.  /Dz.U.Nr 72, poz.747/

 

1zł.+VAT

za 1 m-c

1 punkt poboru

wodomierz

1zł. +VAT za

1 m-c

1 punkt poboru wodomierz

 

 

           -