Uchwała Nr XVII/4/2005

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 28 lutego 2005 roku

 

 

o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Gralewie

 

 

 

 

            Na podstawie art.59 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty    (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz  art.18 ust.2 pkt9 lit.h ustawy z dnia        08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Z dniem 31 sierpnia 2005 roku zamierza zlikwidować Filię Szkoły Podstawowej w Gralewie.

 

§2.

 

Uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Gralewie zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkołe Podstawowej w Płośnicy.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                          Elżbieta Szymańska