Uchwała Nr XVII/1/2005

Rady Gminy w Płośnicy

 z dnia 28 lutego 2005 roku

 

w sprawie w budżetu na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,       Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku       Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.            o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.    Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.456.182zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.

2.    Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.242.593 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)   dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości     54.500 zł.

§ 2

1.    Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 10.182.490zł,  zgodnie z zał. nr 2.

2.    Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)   wydatki bieżące kwotę  7.821.660 zł, w tym na:

a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.267.979 zł,

b)   dotacje 263.000 zł,

c)    wydatki na obsługę długu gminy 152.600 zł,

2)   wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 196.060 zł,

a)    wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 89.000 zł, zgodnie z zał. nr 4,

3)   wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 3.457.670 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2005r. 1.164.770zł, 2006r.  2.292.900zł, 2007r.   - zł.


3.    Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.242.593 zł, zgodnie z zał. nr 3,

b)   wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 54.500 zł,

 

§ 3

1.Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 273.692 zł przeznacza się na rozchody:

a)    spłatę rat kredytów w kwocie 273.692zł,

2.Wolne środki w kwocie 202.975zł i zaciągnięty kredyt w kwocie 140.000zł przeznacza się:

a)      na spłatę pożyczek w kwocie 300.000zł,

b)      kredytu 42.975zł

§ 4

1.    Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.107.500 zł, zgodnie z zał. nr 8.

2.    Uchwala się przychody w wysokości 342.975 zł i rozchody w wysokości 616.667zł, stanowiące zał. nr 6.

3.Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 11 -  sytuacja finansowa gminy”.

§ 5

Uchwala się dotacje dla:

a)    samorządowych instytucji kultury w wysokości 263.000 zł, zgodnie z zał. nr 7,

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

      przychody – 5.500zł,

      wydatki – 10.000 zł,

zgodnie z zał. nr 9.

§ 7

Tworzy rezerwę ogólną w kwocie 4.790zł.

§ 8

1.    Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych                 w budżecie.

2.    Upoważnia się Wójta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

 

 

§ 9

Ponadto upoważnia się Wójta do:

1)   Zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 756.540 zł,                                           (kredyt pomostowy na środki UE)

2)   dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy
i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 11

1.    Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2.    Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Szymańska