PROTOKÓŁ Nr 12/1 /2005


z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 17 stycznia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem  Pana Jana Lemańskiego - Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1010 , a zakończyło o godz. 1330.

Stan osobowy Komisji - 6 osób.
Obecnych na posiedzeniu ds.  załączonej listy obecności /Załącznik nr 1/ - 6 osób.

Poza gronem Komisji udział wzięli:

1. Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy.
2. Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica.
3. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta.
4. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy.

Przebieg posiedzenia:

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Buzetu Gminy Płośnica na 2005 rok.
6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

           Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 2.
==========

                Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 15 listopada 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
 
                Członkowie Komisji uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu nie zgłosili - przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. 

 

Ad. pkt 4.
==========
Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji     na 2005 rok i poprosił członków Komisji o opinie oraz zgłosili swoje propozycje :

        Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji plan pracy .

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej  na rok 2005 przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie z działalności Rewiru Dzielnicowego Policji za rok 2005 .

2. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie Gminy Płośnica oraz spotkanie          
     z Prezesami jednostek OSP z terenu Gminy Płośnica.

3. Analiza utrzymania porządku , ładu i czystości w poszczególnych miejscowościach Gminy 
    Płośnica w oparciu o podjętą przez Radę Gminy uchwałę w tej sprawie.
 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Budżetu Gminy Płośnica.

Inne sprawy bieżące wynikające z potrzeb Wójta i  Rady Gminy.

Ad. pkt 5.
=========

      Z uwagi na to, że Członkowie Komisji na miesiąc przed niniejszym posiedzeniem otrzymali projekt Budżetu Gminy na 2005 rok w celu dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz uprzednio uczestniczyli w posiedzeniach innych komisji działających przy Radzie Gminy na temat niniejszego projektu -  odstąpiono od  głośnego czytania jego treści i przystąpiono do dyskusji oraz wniosków.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła , że przedstawiony projekt budżetu zmieni się w dziale Oświaty z uwagi na wprowadzenie innej kwoty subwencji oświatowej , którą już potwierdzono nam pisemnie.

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował członków Komisji , ze z dwóch wniosków , które składaliśmy na dofinansowanie prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy -  narazie tylko jeden wniosek otrzymał pozytywną opinię tj. na budowę sieci wodociągowej    w Turzy Małej , natomiast wniosek na dalszą budowę kanalizacji został przyjęty , jednakże ze względu na ograniczone środki nie zakwalifikował się do realizacji.
Wniosek ten , zdaniem Wójta Gminy ma jeszcze szanse i dlatego też należałoby utrzymać         w budżecie gminy na 2005 rok planowane środki na udział własny w tej inwestycji.

Pan Paweł Rozentalski - Członek Komisji .......Cyt. .." Nie bardzo rozumiem, dlaczego władze Urzędu Gminy nie robi żadnej kontroli finansowej  w Gminnym Ośrodku Kultury, który ma swoją księgową . Z tego co wiem GOK Płośnica wypracowuje również własne dochody , jednakże nie są one wprowadzane do budżetu. Wnoszę o przeprowadzenie kontroli tej jednostki. "

     Komisja jednogłośnie poparła wniosek Radnego Rozentalskiego zobowiązując go jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia takiej kontroli wraz z komisją oraz przedstawicielami Urzędu Gminy.


  Do projektu Budżetu gminya Płośnica na 2005 rok - członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń wnioskując o przedłożenie go Radzie Gminy w celu przyjęcia.

Ad. pkt 6.
=========

        W niniejszym punkcie obrad - Członkowie Komisji prowadzili luźną rozmowę na temat działalności jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz oświetlenia ulicznego i stanu dróg .


Ad. pkt 7.

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.


Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji:

Anna Lipińska                                                                                   Jan Lemański