PROTOKÓŁ Nr 16/3/2005

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu

15 marca 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego –

Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005 , a zakończyło o godz. 110.

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

  1.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy

  2.Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

        3.Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

  4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta gminy

  5. Pani Teresa Trybowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie  porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.  Analiza kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy.

4.      Sprawy bieżące.

5.       Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zamknięcie obrad.

 

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

Ad. pkt 3.

 

 

         Protokół Nr 15/2//2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  27 stycznia 2005 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 4.

 

 

Pani Teresa Trybowska - Kierownik GBP , na prośbę Przewodniczącego Komisji, przedstawiła    i szczegółowo omówiła koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy na podstawie 2004 roku .

 

     Nadmieniam, że pisemna analiza w/w kosztów stanowi Załącznik Nr do niniejszego protokołu.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwapytał kto prowadzi księgowość GBP i czy pracownicy GBP otrzymali jakieś nagrody roczne.

 

    W odpowiedzi na powyższe pytanie, Pani Kierownik wyjaśniła, że księgowość prowadzi Urząd gminy - Pani Barbara Machul, za co otrzymuje wynagrodzenie w wys. około 120 zł. miesięcznie.

Nagrody roczne pracownicy otrzymują w formie premii kawaretalnej , są jeszcze nagrody za punkty , które są bardzo niskie.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji  zapytał o koszty związane z założeniem internetu .

Czy dzieci w wieku od I do III klasy mogą korzystać z niego?

 

Pani Kierownik przedstawiła sumę w w wysokości 886 zł. oraz wyjaśniła , że dzieci w w/w wieku mają tylko dostęp do komputera , do internetu natomiast nie z uwagi na bezpieczeństwo.

 

 

    Więcej pytań ani uwag do przedstawionych kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki nie zgłoszono- Członkowie Komisji podziękowali Pani Kierownik i przeszli do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. pkt 5.

 

 

Sprawy  bieżące:

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Sesji uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płośnica, po czym odczytała przygotowany projekt uchwały i załaczonego regulaminu.

 

Pan  Włodzimierz Wasiek- Członek Komisji zapytał , jak oblicza się dochód na 1 osobę, jeśli młoda rodzina zamieszkuje wraz z rodzicami.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli młodzi wraz z rodzicami stanowią jedno gospodarstwo domowe, tzn. współnie zamieszkują i wspólnie gotują i spożywają posiłki , wówczas oprócz dochodów młodego małżeństwa bierze się również dochody zamieszkałych z nimi rodziców i sumę przelicza się przez wszystkie osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego. Jeśli natomiast młda rodzina i rodzice ich stanowią oddzielne gospodarstwa domowe , wówczas do przeliczenia dochodu bierze się tylko te osobe, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego, gdzie są uczniowie.

 

        Więcej pytań nie zgłoszono. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt regulaminu jednogłośnie opoiwiadając się za przedstawieniem go pod obrad Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

-   3   -

 

Ad. pkt 6.

 

Wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta Gminy - na jakim etapie jesteśmy odnośnie zasypania i uporządkowania terenu po basenie p/poż w miejscowości Płośnica. Czy coś robi w tej sprawie?

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta Gminy w odpowiedzi na powyższe pytanie wyjaśnił, że nie może narazie nic robić w tej sprawie z powodu braku środków w budżecie gminy na ten cel.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o przyznanie nagrody Panu Wiesławowi Kaczorek - kierowcy autobusu szkolnego, który dba o powierzony mu autobus i dojeżdżające dzieci do szkół. Jest ich kierowcą i jednocześnie opiekunem. Dzieci go bardzo lubią.

 

Pan Konrad Sobiech - CZłonek Komisji zapytał o termin otrzymania obiecanych nam środków na zwrot kredytu , który braliśmy na dokończenie kanalizacji w Płośnicy.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła , że do 09 kwietnia 2005 roku powinniśmy otrzymać te środki.

 

Ad. pkt 7.

 

     Z uwagi na wyczerpany porządek niniejszych obrad - Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za udział i na tym zamknął obrad Komisji Rewizyjnej.

 

Protokołowała:

 

Anna Lipińska

                                                                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                        Paweł Rozentalski