P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/2005

 

z posiedzenia XVII Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  28 lutego 2005 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005, a zakończyło się o godz. 1415.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych– Załącznik Nr 1 .

Radny Zajdziński Tadeusz nieobecność swą usprawiedliwił.

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 12 osób – Załącznik Nr 2

8. Pan Tadeusz Spychała - Delegat do Izb Rolniczych

9. Pani Maria Danuta Rochon- Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych

10. Edyta Nasiłowska - Pracownik Administracji NZOZ "Eskulap"

11. Ewa Komoszyńska - Pracownik Administracji NZOZ "Eskulap"

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVI Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 

5. I n t e r p e l a c j e.

-   2   -

 

6. Przyjęcie Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Rutkowicach..

 

8. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Turzy Małej.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

    Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu 

      Działdowskiego.

 

11. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy:

 

     a/ Komisji Rewizyjnej

     b/ Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.

     c/ Komisji Budżetu i Finansów

     d/ Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

     e/ Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

      zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica 

      w miejscowościach: Gralewo i Murwaki.

 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

      wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

      motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

      wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

      dodatku mieszkaniowego.

 

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

11. Wolne wnioski i zapytania.

 

12. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr XVI/2004 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  28 grudnia 2004 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed

 rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

-   3   -

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Ad. pkt 4.

========

 

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! od ubiegłej  sesji zajmowaliśmy się następującymi sprawami:

 

- podpisaliśmy umowę kredytową z Bankiem PKO SA w Olsztynie. Środki przeznaczono na opłatę prac kanalizacyjnych w Płośnicy,

 

- odbyła się kontrola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przyznania środków SAPARD, kontrola wypadła pomyślnie, bez uwag. 

   Czekamy na środki z Agencji, które powinny zrefundować nam    kredyt

 

- przejęliśmy z zasobu Skarbu Państwa dwie działki tj. jedna działka po Panu 

  Sobotce w Płośnicy , druga w Skurpiu, na której mieszka Pan Filip.

  Działki przygotujemy do sprzedaży. Pierwsza wymieniona przeze mnie 

  będzie sprzedana w formie przetargowej , natomiast druga działka w formie 

   bez przetargowej.

 

- przygotowujemy dokumentację do podziału gruntów w Gródkach leżących przy Szkole 

  Podstawowej, po lewej stronie szosy w kierunku Priomy. Jest to grunt, który komisje zaleciły podzielić w związku z wnioskiem Pana Grędzińskiego o zakup

 

- od 01 marca bieżącego roku od godz. 17 00 do godz. 19 00 sala gimnastyczna będzie  

   ogólnie dostępna dla wszystkich mieszkańców, za symboliczną odpłatnością, po 1 zł. od 

   osoby.

 

- do tej pory odbyły się wszystkie zebrania sprawozdawcze jednostek OSP za rok ubiegły

 

- trwają prace w celu przygotowania do wymiany działek pomiędzy Starostwem i Gminą. Z naszej strony przekazaniu podlega działka w Płośnicy z przeznaczeniem na parking w okolicy kościoła, ze strony starostwa - działki w Gródkach na których znajduje się hydrofornia

  

- Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" postanowił przyjąć w swoje szeregi dwie gminy z pow. nidzickiego, tj. gminę Kozłowo i gminę Janowiec Kościelny.

"D z i ę k u j ę "

 

 

 

-   4   -

 

Ad. pkt 5.

==========

 

 

    Przed przystąpieniem  do interpelacji,  Pani Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pracownikom Administracji NZOZ "Eskulap"

 

Pani Ewa Komoszyńska - ......... Cyt.  " W związku z tym, że mamy swoją filię w Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie wystąpiliśmy do PKS-ów w Działdowie o zapewnienie połączenia komunikacyjnego między Niechłoninem a pobliskimi miejscowościami tj. Zalesie, Jabłonowo, Przełęk, Gruszka i Gnojno, w Petrykozach , w Przełęku Wielkim ,      w Dłutowie, Wawrowie i Wielkim Łęcku . Chodzi nam o to, że oni napewno wyjdą do Was z pytaniem, czy jesteście Państwo zainteresowani takim połączeniem. To prawda są autobusy, ale one są już w takich godzinach , gzie  mieszkańcy tych miejscowości mają dojazd ale nie mają już czym powrócić do swoich domów. Dlatego prosimy aby w razie takiego pytania potwierdzić i poprzeć naszą prośbę. A warto, gdyż przyniesie ulgę naszym pacjentom z Waszej Gminy. Tym bardziej, że ruszyła również poradnia rehabilitacyjna, wykonujemy zabiegi fizjoterapeutyczne i warto się tym zainteresować. Prosilibyśmy również o rozpropagowanie ulotek, które rozdałam Państwu na początku Sesji. Dziękuję bardzo".

 

I n t e r p e l a c j e :

 

Pan Jan Kawka - Radny wsi Turza Mała zapytał , kiedy odbędą się przetargi na wykonanie wodociągu w Turzy Małej.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica poprosił o wyjaśnienie odnośnie ustalania ceny za odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych. Ponieważ poinformowano go, że od 01 stycznia do końca lutego stawka ta wynosić będzie 2,00 zł za 1m3 , a od 01 marca stawka ta wynosić będzie 2,50 zł. "Czy została podjęta uchwała w tej sprawie? , na komisjach ustalaliśmy kosztorys po 2,00 zł,. od m3 . Czy to musi być uchwała, czy to indywidualne rozporządzenie Pana Wójta ?".

 

Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice poruszył trzy sprawy:

1) tj. remont drogi przez wieś

2) i droga w kierunku Małych Rutkowic

2) aby przy pracach wodociągowych uwzględnić te cztery zabudowania w Rutkowicach, 

     tam gdzie woda ta nie była do nich doprowadzana i zrobić im przyłącze.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin : .... cyt. " Zgłaszałem już wcześniej potrzebę nawiezienia żwirem i wyrównania  drogi przy posesji Pana Gieska, Woźniaka        i Zastawnego w Niechłoninie, ale sprawa ta nie została popchnięta do przodu. Gdyby ta droga była w lepszym stanie , część rolników by na pewno z niej korzystała".

 

Pan Wiesław Rudnicki - Radny wsi Gralewo poinformował, że przy ostatnim roznoszeniu nakazów płatniczych za podatek, rodzice skarżyli się, że ich dzieci dowożone do Szkoły Podstawowej w Płośnicy muszą czekać nieraz na powrót do domu po 2 lub trzy godziny.

-    5    -

 

 Czy nie byłoby możliwości skrócić im ten czas oczekiwania na inne dzieci dowożone        w tym kierunku?.

 

Pan Konrad Sobiech -  Radny wsi Niechłonina poporosił Wójta o zainteresowanie się budynkiem po byłym Ośrodku Kultury w Niechłoninie. Przynajmniej wstawienie okien        i doprowadzenie go do estetycznego wyglądu, aby nie straszył w środku wsi.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Wójta Gminy  czy Zakład Energetyczny przystąpił do sprawdzenia i uregulowania wszystkich lamp na terenie naszej gminy, gdyż było ustalone to już wcześniej przez Radnych.

    

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy przystępując do przyjęcia budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok poinformowała, że Radni pracowali na posiedzeniach Komisji Stałych Rady nad projektem budżetu  Gminy, po czym poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o opinię.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący w/w  Komisji.......Cyt. ..... "Szanowni Państwo! Tak jak było wspomniane , prace nad budżetem odbywały się w poszczególnych komisjach, a później na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej wraz z Przewodniczącymi wszystkich pozostałych komisji . Po naniesieniu zaleconych drobnych poprawek - opinia przedłożonego przed Państwem Budżetu jest pozytywna."

 

          Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały          w  sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok  i  Radni przystąpili do głosowania w celu podjęcia uchwały.

 

         Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy głosowała jednomyślnie.

 

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych biorących udział                 w posiedzeniu..

 

Podjęta uchwała otrzymała nr XVII/1/2005  i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 7.

 

      Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały o zamiarze likwidacji szkoły filialnej               w Rutkowicach , po czym poprosiła Radnych o przystąpienie do głosowania w celu podjęcia uchwały:

 

     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały                       wg. przedstawionego projektu , nie wnosząc żadnych uwag ani zastrzeżeń.                          

 

-   6    -

         

                 Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 15 Radnych biorących udział   w posiedzeniu .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XVII/2/2005 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

 

           Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad  Przewodnicząca Radu Gminy

głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Turzy Małej.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił Wójta Gminy, aby przed przystąpieniem do głosowania naświetlił stan wszystkich szkół filialnych na terenie naszej gminy, tj. ilość uczni oraz zatrudnionych nauczycieli.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ........Cyt....." Zanim dojdę do szczegółów powiem ogólnie. W tym roku, w szkołach filialnych, w których jest poniżej           15 dzieci, przeprowadziliśmy spotkania z rodzicami i poprosiliśmy, aby sami opowiedzieli się , co uważają na temat dalszego istnienia danej placówki. W Turzy Małej rodzice wyrazili zgodę na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Plośnicy, aby uczyły się w lepszych warunkach. Natomiast w pozostałych szkołach rodzice prosili, aby jeszcze przez ten rok zatrzymać szkoły filialne tzn. Mały Łęck, Skurpie. Szkoła filialna w Zalesiu ma ponad 25 dzieci , a szkoła w Jabłonowie ma 32 dzieci i dlatego te szkoły pozostały nadal. Jeśli chodzi o mnie, w stosunku do tych szkół mam dwojakie odczucie. Z jednej strony, jest krzywdą dojeżdżanie dzieci do szkół w innych miejscowościach, a z drugiej strony, jeżeli zostaje ogólnie w całej szkole dziesięcioro dzieci, a w jednej klasie dwoje lub troje, to z kolei też jest to dla nich krzywdą. Trudno jest tutaj o jednoznaczną decyzję. Dlatego też  podjęcie decyzji w tej sprawie pozostawiam rodzicom. W szkołach filialnych, które przeznaczone są do likwidacji jest po dwoje nauczycieli, których Dyrektor Kubiak  zatrudni w Szkole Podstawowej w Płośnicy".

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał, czy ze spotkań z rodzicami jest jakiś protokół lub oświadczenie rodziców.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy przedstawiła przedstawiła protokoły ze spotkań z rodzicami w poszczególnych szkołach filialnych zakończone głosowaniem rodziców i ich opinią.

 

     Z uwagi na brak dalszych pytań - Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w w/w sprawie:

 

     Za zamiarem likwidacji szkoły filialnej w Turzy Małej opowiedziało się - 14 osób

     Przeciw - 1 osoba 

    

Nadmieniam, że w głosowaniu wzięło udział 15 Radnych  obecnych  na posiedzeniu .

-    7    -

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XVII/3/2005 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

P r z e r w a

 

Po  przerwie

Ad. pkt 9.

 

      Przewodnicząca Rady Gminy nadmieniła, że projekt uchwały wraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok Radni otrzymali wcześniej  przed posiedzeniem i mieli czas zapoznać się ich treścią , zwróciła uwagę , że na sali narad obecna jej Pani Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych i poprosiła o zgłaszanie uwag lub pytań do niej .

 

    Z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu - odczytała głośno projekt w w/w sprawie          i poprosiła o głosowanie.

 

       Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała kolejny Nr XVII/4/2005 i wraz        z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

       Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych biorących udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 10.

 

Pani Szymańska Elżbieta    - Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała treść przygotowanego projektu w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego ,  po czym poprosiła o głosowanie:

 

    Za podjęciem w/w uchwały opowiedziało się 15 Radnych, czyli cały skład osobowy Rady Gminy.

 

Uchwała otrzymała kolejny Nr , tj. XVII/5/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 11 .

 

       Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad - Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczących stałych komisji Rady o przedstawienie planów pracy na 2005 rok:

 

Pan Paweł Rozentalski - przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej

 

Pani Bożena Kowalska- przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.

 

-   8   -

 

Pan Stanisław Orłowski - odczytał głośno plan pracy Komisji Budżetu i Finansów.

 

Pani Renata Warmińska - przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

 

Pan Jan Lemański - przedstawił plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego           i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

     Przed przystąpieniem do głosowania - Przewodnicząca zapytała Radnych, czy będą głosować każdą Komisję oddzielnie, czy też przegłosują wszystkie jednocześnie.

 

    Rada Gminy jednomyślnie opowiedziała się za przyjęciem wszystkich planów jednocześnie.

 

    Nadmieniam, że przedstawione plany pracy komisji stanowią Załączniki Nr nr 9-13

do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12.

 

   Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ma terenie

Gminy Płośnica w miejscowościach:  Gralewo i Murawki .

 

Przewodnicząca Rady głośno odczytała przygotowany projekt uchwały i poprosiła         o stanowisko Rady :

 

     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęcie w/w uchwały                     wg przedstawionego projektu.

 

     W głosowaniu uczestniczyło 15 Radnych , uchwała otrzymała Nr XVII/6/2005          i wraz z projektem stanowi kolejny Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 13.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytała projekt uchwały w sprawie :

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania , a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

       Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego regulaminu - jednogłośnie opowiadając się za podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu.

 

      Nadmieniam, że podczas głosowania obecnych było na sali narad 15 Radnych.

Uchwała otrzymała Nr XVII/7/2005 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 15.

 

-   9   -

 

Ad. pkt 14.

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje Radnych:

 

 

         Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy w odpowiedzi na interpelacje wyjaśnił:

 

- odnośnie przetargu na wodociąg - planujemy termin na kwiecień-maj

 

- odnośnie ceny za ścieki, które są odprowadzane do oczyszczalni, póki co cena jest ustalana zarządzeniem Wójta i zgadza się, że za miesiąc styczeń-luty wynosiła 2,00 zł. natomiast od 01 marca stawka ta została podniesiona do kwoty 2,50 zł. Jest to uwarunkowane kosztami utylizacji , gdzie , o ile Państwo Pamiętacie, bo podawałem to na komisjach, koszty utylizacji 1 m3  ścieków w naszej oczyszczalni szacuje się w wysokości   6,50 zł. Dlatego też podnieśliśmy cenę  do 2,50 zł. aby choć częściowo zrekompensować te koszty, które są  obecne dużo wyższe.

 

- Radny Sobiech odnośnie drogi w Niechłoninie, mówił pan, o ile zrozumiałem,                   o skierowaniu na tę drogę ruchu pojazdami ciężkimi, ale jest to nie możliwe. Rozmawiałem z Kopalnią Surowców Mineralnych, która odrzuciła tę propozycję, jeśli będą dziury na wiosnę to postaramy się załatać.

 

- sprawa dowożenia dzieci - zgadza się, że dzieci z Gralewa dwa razy w tygodniu muszą czekać na starsze dzieci, które jeszcze mają lekcje, ale są zajęcia świetlicowe i dzieci są pod opieką         

 

- sprawa Domu Kultury w Niechłoninie. Zgadzam się, że należałoby coś z nim zrobić, ale nie mam koncepcji , czekam na pomoc od Państwa Radnych.

 

- odnośnie przyłączy do wodociągu posesji znajdujących się na wybudowaniach           w Rutkowicach  będziemy się starali połączyć to z budową wodociągu w Turzy Małej, ale nie mogę na 100 % zapewnić, że to zrealizujemy. Jest to problem, mamy wiele takich wybudowań, które cały czas czekają na przyłącze. 

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy odnośnie interpelacji Radnego Waśka odnośnie sprawdzenia i uregulowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wyjaśnił, że sprawa ta została została oczywiście zgłoszona do Zakładu Energetycznego, ale niestety jak zawsze się przeciąga. Odnośnie drogi Rutkowice -Turza Wielka  , znajdujące się na niej dziury będą na pewno w tym roku na wiosnę łatane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  10   -

 

                                                                 Ad. pkt 15.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

  

           Wójt Gminy przedstawił harmonogram zebrań wiejskich i poprosił  o uwagi:

 

        Propozycja Radnych i Sołtysów była, aby zebrania wiejskie rozpoczynały się nie wcześniej niż o godz. 1900.

 

Pan Stanisław Orłowski -  Radny wsi Gródki poruszył trzy sprawy:

 

1) sprawa rozprowadzenia sieci gazowej w Gródkach - czy będzie spotkanie z 

    zainteresowanymi tym problemem osobami?

  2) ponowienie prośby o zabezpieczenie  skrzyżowania dróg Płośnica - Działdowo-

      Lidzbark  w miejscowości Gródki, ponieważ znów niebawem zacznie się dyskoteka 

      OMEN i ten nieszczęśliwy rów będzie znów atakowany ,

3) na drodze powiatowej przy byłej Mleczarni w Gródkach, w miejscu gdzie jest przepust, 

     zapada się droga , jak popada deszcz tworzy się bardzo duże zagłębienie.

 

Pan Henryk Grzywacz - Sołtys wsi Niechłonin, wyjaśnił , że osoba biedna z jego miejscowości starała się o wsparcie finansowe i otrzymała z inicjatywą GOPS w Płośnicy drzewo z tartaku. Drzewo to jest bardzo mokre i nie nadaje się do palenia, czy zamiast tego drzewa, nie mogłaby otrzymać 1 tony węgla.

 

Pan Tadeusz Spychała- Delegat do Izb Rolnicych poinformował zebranych, że 2 marca b.r. odbędzie się szkolenie rolników na temat wykorzystania  środków unijnych , poprosił    o powiadomienie rolników , że jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie na płyty gnojowe i zbiorniki , bo być może środki te będą ograniczone.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin zapytał Wójta , czy jest mu coś wiadome na temat remontu drogi od skrzyżowania w Niechłoninie w kierunku Gnojna.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy odpowiadając na powyższe głosy  , wyjaśnił, iż:

- nie może jeszcze nić konkretnego odpowiedzieć na temat sieci gazowej  w Gródkach , 

  ponieważ czeka na kosztorys tej inwestycji.

-odnośnie dróg w Gródkach - przypomnimy się Powiatowi

- sprawę drzewa przekażę Pani Kierownik GOPS-u

- odnośnie wniosków rolników- będziemy starać się zatrudnić dwie lub trzy osoby jako 

   stażystów lub na prace interwencyjne do pomocy. Jeżeli będzie potrzeba , będą 

    wysyłane w teren.

- na temat remontu drogi  na Gnojno- nic  nie wiemy.

     

 

 

 

 

-   11   -

 

Ad. pkt 16.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła XVII obrady Rady Gminy                 w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska