P R O T O K Ó Ł   Nr XVI/2004

 

z posiedzenia XVI Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  28 grudnia 2004 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005, a zakończyło się o godz. 1250.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 14 Radnych. – Załącznik Nr 1 .

Radny Zajdziński Tadeusz nieobecność swą usprawiedliwił.

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 12 osób – Załącznik Nr 2

8. Pan Tadeusz Spychała - Delegat do Izb Rolniczych

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XV Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 

5. I n t e r p e l a c j e.

 

 

 

 

-   2   -

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica              

    na 2004 rok.

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
    1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

     remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.

 

8. Rozpatrzenie  i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

    szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną
    do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XIV/26/04 Rady Gminy 

    Płośnica w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku         

    w Gminie Płośnica.

 

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

11. Wolne wnioski i zapytania.

 

12. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr XV/2004 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  27 listopada 2004 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed

 rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

========

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado ! Dziś będzie bardzo króciutko, gdyż  mało czasu minęło od ostatniej sesji:

 

- oddano do użytku kanalizację w Płośnicy

 

 

 

 

-   3   -

 

- pracowano nad budżetem Gminy na 2005 rok

 

 Odnośnie kanalizacji - wykonano 28 pzryłączy więcej , jak zapisano w umowie Kanalizacja została przekazana do eksploatacji. Trwa ostateczne rozliczanie robót. Szacujemy, że ostateczny koszt wzrośnie o około 70 tyś zł

D z i ę k u j ę "

Ad. pkt 5.

==========

I n t e r p e l a c j e :

 

     W związku z tym , że nikt z Radnych nie zajął głosu - Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy przed przystąpieniem              do realizacji kolejnych punktów porządku obrad , nadmieniła , że Radni projekty uchwał otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami i mieli możliwość dokładnego zapoznania się        z ich treścią . Ponadto projekty te były przygotowywane i szczegółowo omawiania             na posiedzeniach poszczególnych komisji przez Radnych przed obradami niniejszej sesji .

 

    Z uwagi na to, że projekt  uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica  na 2004 rok  był omawiany i przedstawiany tylko na posiedzeniu jednej z komisji tj, Komisji Budżetu i Finansów – Rada Gminy poprosiła o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby naniesienia zmian do Budżetu Gminy .

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2003 rok oraz poinformowała Radnych ........

Cyt. : " Szanowni Radni! Projekt uchwały, który otrzymaliście ulegnie zmianie , gdyż po wysłaniu materiałów na sesję otrzymałam pismo z Ministerstwa Kultury , że dostaniemy środki w wysokości 2.908 zł. dla biblioteki jako dotacja z przeznaczeniem na zakup książek.

Otrzymaliśmy również środki . W związku z tym musimy je wprowadzić do budżetu , gdyż w przeciwnym wypadku nie moglibyśmy ich wydatkować . Z uwagi na to , zmieni się         w projekcie uchwały zapis," dokonać zwiększenia w budżecie o kwotę 23.492 zł. po stronie dochodów i wydatków" - wówczas dochody po tych zmianach będą wynosiły 9.774.462 zł.

a wydatki 9.677.688 zł.. Dziękuję bardzo"  

 

                 Żadnych  uwag ani zastrzeżeń do proponowanych zmian w budżecie gminy – Rada nie zgłosiła .

 

Pan Stanisław Orłowski   jako Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów  działającej prze Radzie Gminy na temat przedstawionych propozycji zmian do Budżetu Gminy w Płośnicy na 2004 rok.

-   4   -

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w ww. sprawie i  Radni przystąpili do głosowania w celu podjęcia uchwały.

 

         Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy głosowała jednomyślnie.

 

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 14 Radnych biorących udział                 w posiedzeniu..

 

Podjęta uchwała otrzymała nr XVI/42/2004  i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7.

 

      Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg , po czym poprosiła Radnych      o przystąpienie do głosowania w celu podjęcia uchwały:

 

     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały                       wg. przedstawionego projektu , nie wnosząc żadnych uwag ani zastrzeżeń.                         

 

Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności 14 Radnych biorących udział               w posiedzeniu .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XVI/43/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

           Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad  -Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść skargi wniesionej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego         do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę XIV/26/04 Rady Gminy      w Płośnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica, po czym  uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały zmieniającej tę uchwałę. Głośno odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w tej sprawie         i poprosiła Radnych o głosowanie:

        

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica.

 

Nadmieniam, że w głosowaniu brali udział wszyscy Radni obecni na posiedzeniu .

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XVI/44/2004 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

-    5    -

 

Ad. pkt 9.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła , że w związku            z podjętą uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie - należałoby zwrócić się  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z prośbą o umorzenie postępowania w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podejmując uchwałę w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę                 Nr XIV/26/04 Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica.

  

     Po odczytaniu przygotowanego projektu uchwały  w/w sprawie przez Pana Stanisław Dudka - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Radni przystąpili do głosowania.

 

       Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała kolejny Nr XVI/45/2004 i wraz        z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

       Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności wszystkich Radnych biorących udział w posiedzeniu.

Ad. pkt 10.

 

            Z uwagi na to , że w punkcie 5 nikt z Radnych nie zajął głosu i nie zgłosił żadnej interpelacji - Rada Gminy przystąpiła do kolejnego punktu porządku obrad.

  

Ad. pkt 11.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

  

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin......Cyt. " Krążą tu i ówdzie plotki , że Pan Dyrektor ZSR Gródki wymówił możliwość zjedzenia zupy przez uczniów Gimnazjum Publicznego. Proszę Pana Wójta o wyjaśnienie, czy to prawda i jak Wójt widzi                     w przyszłości dożywianie w tym Gimnazjum?"

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk ........Cyt. " Proszę Państwa! Szanowna Rado! Panie Wójcie! Na początku obrad Pan mówił, że już płyną ścieki w kanalizacji w Płośnicy. Chciałbym wiedzieć ,czy już jest zakończona? Czy jest już odbiór od tej strony , że tak powiem "europejskiej". Jak to wygląda tzn. mam na uwadze zwrot tych pieniędzy ".

 

Pan Tadeusz Spychała - Delegat do Izb Rolniczych poinformował , że w dniu 3 stycznia 2005 roku w Urzędzie Gminy  odbędzie się  spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Agencji Rolnej Skarbu Państwa z rolnikami naszej gminy w prawie uzyskania opinii rolników na temat wykupu działek rolnych po byłym Gospodarstwie Pomocniczym ZSR Gródki . Chętni na zakup tych działek rolnicy będą mieli możliwość wniesienia do Agencji wniosku w tej sprawie.

Po czym poprosił Sołtysów i Radnych o rozpropagowanie tej informacji.

 

-    6    -

 

W odpowiedzi na zgłoszone pytania - Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , iż:

 

       Cyt. "Może zacznę od tej sprawy ostatniej. Agencja ma prawo pierwokupu działek      z Gospodarstwa Pomocniczego w Gródkach pod warunkiem że są chętni rolnicy na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych do 300 ha.

Odnośnie Gimnazjum Publicznego w Gródkach - sprawa dożywiania- mam informacje od Pani Dyrektor Gimnazjum, że Dyrekcja ZSR w Gródkach wypowiada umowę z dniem        1 stycznia na dożywianie, (nasza młodzież  korzystała z obiadów, tzn. z zup w granicach 100 porcji dziennie). Około 80 zup było wydawanych na zasadach dożywiania finansowanych przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej a 20 porcji wykupywali indywidualnie rodzice. Próbowałem już rozmawiać ze Starostą Powiatu Działdowskiego w tej sprawie, myślę, że wkrótce dogadamy się w tej kwestii. Chcemy wrócić do wykupywania obiadów w stołówce. Jeśli nie uda nam się z powrotem wejść do stołówki,             to będziemy musieli wspólnie z Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znaleźć inny system dożywiania . Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie twierdzi Pan Dyrektor ZSzR, że mu się to nie opłaca ,  bo my płacimy pełną stawkę za posiłek. Odnośnie pytania Radnego wsi Przełęk wyjaśniam, że jeszcze takiego odbioru , że tak powtórzę  "europejskiego" jeszcze nie mamy . Do dnia 10 stycznia 2005r. musimy złożyć wszystkie dokumenty do Agencji, Jestem przekonany, że do tego terminu zdążymy zkompletować całą niezbędną dokumentację".

 

Pan Stanisław Orłowski - Radny wsi Gródki zapytał , czy już otrzymaliśmy kredyt pomostowy na sfinalizowanie kanalizacji i czy już jest wyłoniony Bank?

 

   Wójt Gminy odpowiedział , że jest w trakcie załatwiania kredytu pomostowego.

 

Ad. pkt 12.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła XVI obrady Rady Gminy                 w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska