Zarządzenie Nr 2/2005

                                        Wójta Gminy Płośnica

z dnia 24 lutego 2005 roku

 

w sprawie: określenia ceny jednostkowej usługi za odbiór nieczystości stałych do Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy.

 

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawiam, co następuje:

 

 

§1.

 

Ustalam cenę jednostkową usługi za przyjmowanie na zlewisku nieczystości płynnych Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy w wysokości 2,50zł za 1m3  ścieków płynnych.

 

§2.

 

Opłaty za przyjmowanie nieczystości płynnych przyjmowanych przez Oczyszczalnię Ścieków pobierane będą przez upoważnionego pracownika.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005 roku.