Zarządzenie Nr 1/2005

                                        Wójta Gminy Płośnica

z dnia 03 stycznia  2005 roku

 

w sprawie: regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Płośnica.

 

 

 

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z póżn.zm) oraz                            §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 roku     w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty               i wychowania oraz poszczególnych kryteriów trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr46, poz.430 z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§1.

W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalam regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płośnica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od             01 stycznia 2005 roku.