Zarządzenie Nr 40/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 31 grudnia  2004 roku

 

w sprawie: uzupełnienia rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

 

 

 

         Na podstawie §15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia               22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin                 i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 roku Nr 112, poz.1319 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

W celu zapewnienia jednolitości w zakresie tworzenia, ewidecjonowania                  i przechowywania dokumentów powstałych w związku z realizacją ww. zadań, po uzgodnieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych wprowadza się uzupełnienia do jednolitego rzeczowego wykazu akt, i tak:

 

I.                   w wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu:

1)     haśle klasyfikacyjnym „O ZARZĄDZANIE”

-         haśle drugiego rzędu „OO ORGANY  JEDNOOSOBOWE  I  KOLEGIALNE” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu „008 Parlament Europejski – wybory do Parlamentu Europejskiego”,

-         haśle drugiego rzędu „09 NADZOR, KONTROLE, BADANIA” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu: „094 Audyt wewnętrzny”,

 

2)     haśle klasyfikacyjnym „8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:;

-         haśle drugiego rzędu „81 POMOC  SPOŁECZNA, SPRAWY  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA  NAD  DZIEĆMI” poprzez dodanie hasła trzeciego rzędu „818 Świadczenia rodzinne”.

 

 

 

II.                w jednolitym rzeczowym wykazie akt:

1)     haśle klasyfikacyjnym „0 ZARZĄDZANIE” – w tabeli:

 

008 Parlament Europejski-  B5-  Bc -  postępowanie

-  wybory do Parlamentu Europejskiego       - postępowanie z dokumentacją     

                                                                      wyborczą regulują odrębne przepisy

094 Audyt wewnętrzny

0940 Zasady i metodyka

        audytu wewnętrznego – B10- Bc  - zbiór aktów normatywnych i innych aktów 

                                                                 prawnych, procedury, itp.

 

0941 Plany audytu wewnętrznego

        i sprawozdania z jego realizacji   - A  - Bc

0942 Audyt wewnętrzny

planowy i pozaplanowy    - BE10 – Bc  - programy, protokoły, notatki,       

                                           oświadczenia, notatki z czynności sprawdzających

 

2)     haśle klasyfikacyjnym „8 ZDROWIE, POMOC  SPOŁECZNA, OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE” – w tabeli:

 

818 Świadczenia rodzinne

 

8180 Zasiłek rodzinny – B10 – Bc

8181 dodatki do zasiłku rodzinnego – B10 – Bc

8182 Świadczenia opiekuńcze

81820 Zasiłek pielęgnacyjny – B10 – Bc

81821 Świadczenia pielęgnacyjne – B10 - Bc

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.