Zarządzenie Nr 39/2004

                                         Wójta Gminy Płośnica

z dnia 14 grudnia  2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

 

 

         Na podstawie §4 ust.2 instrukcji dotyczącej inwentaryzacji Urzędu Gminy       w Płośnicy oraz jednostek, dla których obsługę finansową prowadzi Wydział Finansowy Urzędu Gminy postanawiam powołać komisję w następującym składzie:

 

 

1.     Marzena Biernat– Przewodniczący komisji

2.     Anna Lempek- członek

3.     Urszula Leśniewska – członek

 

 

§1.

1.     Zadaniem komisji jest:

a)     inwentaryzacja gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2004 roku.

b)    Przeliczenie druków ścisłego zarachowania oraz innych wartości pieniężnych.

c)     Spisanie protokołu z przeprowadzonych czynności.

d)    Inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych (wyposażenie).

e)     Spisanie materiałów ewidencjonowanych w układzie ilościowo-wartościowym.

f)      Spis pozostałych materiałów.

g)     Spisanie na oddzielnych arkuszach spisowych majątku zniszczonego nienadającego się do użytkowania.

h)     Terminowe przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych z inwentaryzacji.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.