PROTOKÓŁ Nr 13/1/2005

  z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony
i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 14 stycznia 2005 roku 
w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej –

Przewodniczącej Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 , a zakończyło o godz. 1620.

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

  1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy 

Przebieg posiedzenia:

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

     1. Otwarcie posiedzenia.
     2.
Przyjęcie porządku obrad.

     3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

     4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

     5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

     6. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Ad. pkt 3. 

         Protokół Nr 12/5/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia  i Spraw Socjalnych  odbytego w dniu 16 listopada 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

   

Ad. pkt 4.

 

      Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad nadmieniam, że projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok członkowie Komisji otrzymali na miesiąc przed terminem niniejszego posiedzenia .

    W związku z powyższym Komisja odstąpiła od czytania jego treści bezpośrednio przystępując do dyskusji i zgłaszania pytań do Pana Wójta i Pani Skarbnik Gminy.

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji poprosiła o wyjaśnienie zaplanowanych środków w wysokości 85.000 zł. na budowę wodociągu na wybudowaniach wsi Murawki i Płośnica. Czy inwestycja ta nie była wykonana i opłacona w 2004 roku ?

 

     W odpowiedzi Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  linia wodociągu została doprowadzona w 2004 roku w trakcie realizacji inwestycji wodociągowej, jednakże nie mieliśmy zaplanowanych w 2004 roku środków na opłacenie faktur. Faktury te zostaną opłacone w tym roku z zaplanowanych na ten cel środków.

 

     W dalszej części dyskusji członkowie Komisji pytali o kredyt pomostowy na budowę kanalizacji , czy już go otrzymaliśmy i na jakich warunkach oraz prosili o termin zwrotu tego kredytu.

 

     Na wszystkie pytania odpowiedzi udzieliła Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał , czy dostaliśmy już odpowiedź na temat złożonych przez nas wniosków na dofinansowanie inwestycji tj. budowy wodociągu w Turzy Małej i dalszą budowę kanalizacji .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował , że otrzymaliśmy już wstępną odpowiedź , że wniosek na budowę wodociągu został przyjęty do realizacji , natomiast wniosek odnośnie kanalizacji nie zakwalifikował się ze względu na małą ilość środków. Jednakże  Wójt zaproponował utrzymać w Budżecie Gminy zaplanowane środki na udział własny w budowie kanalizacji, gdyż do końca roku może decyzja się zmienić  i możemy uzyskać odpowiedź pozytywną.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał , czy na 2005 rok planujemy jakieś wspólne inwestycje   , np. partycypacja w kosztach budowy drogi lub chodników.

 

Pan Wójt Gminy - odpowiedział , że zaplanowane są w budżecie gminy środki na udział w kosztach budowy drugiej kwatery na wysypisku śmieci w Zakrzewie oraz planuje się wspólną inwestycję ze Starostwem Powiatowym odnośnie budowy chodników w miejscowościach : Gródki, Gruszka, Niechłonin i Jabłonowo, która ma przebiegać etapami .

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji  .......Cyt.   " Czy jest planowana budowa drogi z Przełęka do Płośnicy wraz z Nadleśnictwem Lidzbark?"

 

     Wójt Gminy wyjaśnił , że Nadleśnictwo prawdopodobnie planuje budowę w/w drogi , ale to jeszcze nic pewnego . Gmina Płośnica musiałaby pokryć koszty projektu na tę drogę w wysokości około 60.000 zł. Gdybyśmy mieli te środki / chociaż nie widzę - skąd / wówczas  moglibyśmy się starać o środki z zewnątrz.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .....Cyt. ...." Szkoda by było z tej okazji nie skorzystać . Jeśli Nadleśnictwo chce teraz budować , uważam , że należałoby poszukać środków na nasz udział własny i skorzystać z tej okazji, gdyż niewiadomo , czy Nadleśnictwo później się nie rozmyśli. "

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt....." Musimy myśleć przede wszystkim o zwrocie kredytu i odsetek , a później zastanowić się , co z tą resztą zrobić"

  

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji ......Cyt....." Jest tylr spraw istniejących, które należałoby już teraz ratować . Mamy przecieć tyle dróg , które wymagają remontów . I to są drogi użytkowane przez większą ilość mieszkańców gminy "

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał , jaki był powód zmniejszenia planowanych środków na Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy?

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy .......Cyt. " Głównym powodem jest oszczędność. Ale nie tylko! Jeżeli grafik zajęć w GOKw tygodniu ogranicza się do 6 godz. i dwóch lub trzech imprez organizowanych w roku . Średnia praca instruktorów ogranicza się do 7 godz. tygodniowo. Ponadto GOK ma możliwość wypracowania własnych środków ".

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji .....Cyt......" Dlaczego zostały zwiększone środki na działalność Gminnej Biblioteki  Publicznej w Płośnicy . Czy to też oszczędność? "

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ....Cyt. ...." Ta różnica zwiększenia to środki , które wpłynęły z dotacji na zakup nowych książek. "

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji .....Cyt. ...." Dlaczego zostały zwiększone środki na oświetlenie ulic. Szukamy oszczędności , ale nie widzimy i nie pilnujemy wiele spraw, choćby np. tego, że na niektórych terenach gminy pali się duża ilość lamp niepotrzebnie. Należałoby zmusić
Zakład Energetyczny , aby nasze zgłoszenia załatwiał od ręki , a nie wtedy , kiedy mają taki kaprys".

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji  zgłosił wniosek , aby sprawdzić i uregulować oświetlenie na terenie naszej gminy. Gdzie brak należałoby uzupełnić.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy zwrócił uwagę na koszty . Założenie dwóch lamp kosztuje około 1.000 zł.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .....Cyt. ..." Niestety, pomimo , że to kosztuje- należy poszukać  środków w budżecie i dołożyć na ten cel."

 

     Więcej uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu Budżetu Gminy na 2005 rok - Komisja nie zgłosiła.

 

Ad. pkt 5. 

Pani Bożena Kowalska - Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący Plan Pracy Komisji na 2005 rok:

 

I kwartał

1. Zaopiniowanie  budżetu gminy na 2005 rok w oparciu o przedstawiony przez Wójta Gminy 

    projekt.

2. Posiedzenie dotyczące reorganizacji szkół filialnych .

3. Analiza pracy Pełnomocnika Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych oraz zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

     Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

II kwartał

1. Posiedzenie dotyczące oświaty na terenie naszej gminy oraz wyjazd do placówek szkolnych w 

    celu kontroli.

2. Zapoznanie się z działalnością :

    a/ Gminnego Ośrodka kultury w Płośnicy

    b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

    c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

3. Analiza i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płośnica za rok 2004.


III kwartał

Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.


IV kwartał

Stan przygotowania placówek oświatowych na terenie naszej gminy na rok szkolny 2005/2006.

 

Inne sprawy bieżące wynikające z potrzeb Wójta i Rady Gminy.

 

    Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedstawionego planu pracy i przedłożeniem go Radzie Gminy .

 

Ad. pkt 6.  

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji ....Cyt. ..." Na jakim etapie jesteśmy z likwidacją basenu p/poż w Płośnicy? "

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy ......Cyt. " Mamy warunki techniczne odnośnie drogi i skrzyżowania przylegającego do basenu. Chodzi o uregulowanie odpływu wód z drogi         i skrzyżowania . Wychodzi na to, że inwestycja ta byłaby dość kosztowna. Będziemy jeszcze rozmawiać ze Starostwem na ten temat".

 

Pan Stanisław Margalski - Członek Komisji zapytał jak wygląda sprawa dożywiania dzieci         w Gimnazjum.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy .....Cyt. .." Dyrektor ZSR ma skalkulować koszty obiadu i przedstawić nam cenę . Myślę , że będziemy nadal korzystać z tego systemu dożywiania dzieci uczęszczających do Gminazjum "

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek komisji zapytała do kogo należy wybór odnośnie zakupu bułek dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach podstawowych . Cyt. ..."Bułki , które otrzymują dzieci w Szkole Filialnej w Skurpiu są okropne i nie do zjedzenia , Dzieci ich nie jedzą i przynoszą do domu".

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że wybór należy do Dyrektora Szkoły            i poruszy tę sprawę .

 

Ad. pkt 7.

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Komisji 

      Anna Lipińska                                                                  Bożena Kowalska