PROTOKÓŁ Nr 18/1/2005

              z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej

              przy Radzie Gminy odbytego   w dniu 12 stycznia 2005 roku

              w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

              Pana Stanisławy Orłowskiego   Przewodniczącego Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1030, a zakończyło o godz. 1720.

 

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób

 

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy 
  3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy .
  4. Pan Kazimierz Podlasin  – Z-ca Wójta Gminy 
  5. Pani Anna Lipińska  - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy . 

                                           Przebieg  posiedzenia :

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

 

   1. Otwarcie posiedzenia. 

   2. Przyjęcie porządku obrad .    
   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

   4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

   5. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

   8. Zamknięcie obrad .

                                           

                  Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         

     posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

        Protokół Nr 17/8/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 20 grudnia 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

 

Ad. pkt 4.

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy , pomimo, że wszyscy członkowie Komisji projekt Budżetu Gminy na 2005 rok otrzymali miesiąc przed niniejszym posiedzeniem, dokładnie i szczegółowo przedstawiła zaplanowane środki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach Budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków , po czym poprosiła o zgłaszanie uwag i pytań.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na to, że w 2005 roku czekają nas wybory parlamentarne , a nie mamy zaplanowanych środków na ten cel .

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że są to zadania zlecone gminom i wraz ze zleceniem otrzymamy z budżetu państwa środki , wówczas wprowadzimy do budżetu gminy .  

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji .....Cyt. ..." czy za te mieszkania, które zostały sprzedane z mienia komunalnego na raty zostały wliczone w 2004 roku do budżetu , czy wpłyną w 2005 roku ? "

 

     Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że być może wpłyną środki za ratalną sprzedaż mieszkań , ale lepiej będzie je wprowadzić do budżetu po wpłynięciu niż już teraz planować , a później , jeśli nie wpłyną opłaty, zmniejszać budżet.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował Radnych , iż ze wstępnych danych wie, że został przyjęty wniosek na dofinansowanie budowy wodociągu w Turzy Małej , natomiast na kanalizację nie   . Jednakże zaproponował aby utrzymać w budżecie planowane środki na udział własny w inwestycji pociągnięcia dalszej linii kanalizacji , gdyż do końca roku być może się zmieni i zakwalifikujemy się do dofinansowania z zewnątrz.

 

    Wójt Gminy wyjaśnił , że ogólnie cały budżet gminy jest niższy na rok 2005 , gdyż w 2004 roku był zwiększony o środki z zewnątrz .

 

    Analizując dochody - Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę  

na to, że otrzymując kredyt pomostowy i wprowadzając go do budżetu na 2005 rok również zwiększą się nam dochody, a więc powinny być na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym . ......Cyt. ...." To fakt, że środki te będą zaraz wydatkowane na ten cel, na który zaciągnęliśmy kredyt , jednakże budżet będzie zamykać się taką , a nie inną kwotą i nikt  nam nie zarzuci, że cofamy się do tyłu" .

        Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie na jakich zasadach płacimy Panu Adamowiczowi za odbiór i utylizację padliny od rolników z terenu naszej gminy.

 

       W odpowiedzi na powyższe pytanie- Wójt Gminy wyjaśnił, że Panu Adamowiczowi płacimy z budżetu za transport padliny od rolnika do składowiska .

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji zapytał , czy planuje się jakieś środki na uaktualnienie ogólnego planu zagospodarowania gminy?

 

      Wójt Gminy - ......Cyt..." Nie, gdyż jeśli ktoś będzie chciał wybudować np. domek mieszkalny wystąpi do Urzędu  Gminy o opinię , czy na danym terenie w/ g planu  może starać się o pozwolenie , wówczas potrzebna nam jest również opinia Architekta, czy dany budynek nie będzie przeszkadzał i przynosił szkody dla innych . Czeka się na taką decyzję około miesiąca i po uzyskaniu pozytywnej opinii osoba ta może przystąpić do załatwiania formalności z budową domu. Taki plan jest bardzo elastyczny"

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji ......Cyt. ...." Ja uważam , że taki plan zawierać , gdzie mają być stawiane budynki mieszkalne, gdzie handlowe lub gdzie mają być ścieżki rowerowe. To co Pan mówi , Panie Wójcie świadczy o tym , że nasz plan to jeden chaos"

 

Pan Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że opracowanie planu i aktualizacja jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem i bardzo szybko traci ważność , trzeba ciągle go uaktualniać, co do tego trwa bardzo długo.  A jednak takie wyjście - jak przedstawił Wójt jest wygodniejsze , elastyczne i mniej kosztuje,. Teraz wszyscy projektanci tak to stosują . 

 

    

      Będąc w trakcie omawiania wydatków w dziale Ochrona Przeciwpożarowa - Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy  poruszyła brak reakcji niektórych jednostek OSP na sygnały dotyczące alarmów pożarowych.

 

Pan Wójt Gminy przyznał , że to prawda. Był ostatnio taki przypadek, że do pożaru wybrała się jednostka be zespołu i alarmu do pożaru i opuściła akcję gaszenia w nieodpowiednim momencie.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .....Cyt. .." Powinniśmy się zastanowić nad tym, czy nie lepiej utrzymywać mniejszą ilość jednostek OSP z bardziej usprawnionym sprzętem i przeszkoloną załogą ochotników .

 

Pan Stanisław Orłowski - Członek Komisji  zwrócił uwagę na to , że przeważająca część zaplanowanych środków na straże przeznaczona jest na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy / wynagrodzenia: kapelmistrza i instruktora do marżonetek / , z której jesteśmy dumni i szczycimy się nią .

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał , czy rzeczywiście obsługa kredytu zmaleje?

 

    Pani Skarbnik  wyraziła się , że raczej tak, gdyż spada wartość EURO. 

 

Pan Konrad Sobiech - zapytał , dlaczego mniej się planuje środków na paragrafie 4440 tj. odpisy na zakładowy fundusz socjalny w dziale oświaty.

 

Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła , że zmieniły się teraz zasady i wskaźniki odliczania od wynagrodzeń środków na fundusz socjalny.

  

Pan Konrad Sobiech - zapytał dlaczego ,mniej środków , w stosunku do roku ubiegłego planuje się na zakup pomocy naukowych i szkolenia nauczycieli . Zwrócił uwagę na to , że te  7.000 zł. w rozbiciu  na wszystkie szkoły to bardzo małe środki .

 

     Pani Skarbnik  wyjaśniła , że te pozostałe środki z tamtego roku w wysokości drugich 7.000 zł. były to środki, które otrzymaliśmy z zewnątrz z PAOM-u . Nauczyciele skorzystali z tego i wyjeżdżali na szkolenia . W tym roku nie dostaniemy już tego dofinansowania , a my nie mamy z czego dołożyć.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek komisji nawiązał do działu Ochrony Zdrowia i zapytał , czy nasza gmina wchodzi w utworzenie Ośrodka Interwencji Przemocowej w Działdowie.

 

    Wójt Gminy w odpowiedzi zapewnił , że napewno i środki po dokładnym przeanalizowaniu na dany cel będą ujęte z dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , czyli w dziale 851 , rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Pan Konrad Sobiech - poprosił o wyjaśnienie , dlaczego nastąpił taki wzrost planowanych środków w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

 

      Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki z przeznaczeniem na Ekologiczny Związek Gmin " Działdowszczyzna" na budowę drugiej komory i zakup sprzętu . Są to środki wiążące nas z udziałem w tym związku.

 

Pan Konrad Sobiech -Cyt. ,..." Dlaczego planuje się mniej środków na utrzymanie GOK-u , a wzrost środków w Gminnej Bibliotece Publicznej ?"

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy ......Cyt. ..." Bo uważam, że GOK powinien również sam sobie wypracować dochody i środki na swoją działalność . Do tej pory było tak, że GOK zarabiając sobie środki i uzyskując dotacje nie wprowadzał tych środków do swojego budżetu i nie wiadomo, co się z nimi działo, gdyż nie ma żadnych rozliczeń. Zmniejszenie środków z naszego budżetu być może wpłynie na bardziej  racjonalne gospodarowanie środkami . Lekki wzrost środków w GBP jest spowodowany tym, że uzyskaliśmy środki z przeznaczeniem na zakup nowych książek . Radni powinni dokładniej przyjrzeć się również  zatrudnieniu pracowników w GOKu i ich wynagrodzeń oraz zatrudnianiu dodatkowych instruktorów na umowę -zlecenia i ich wynagradzaniu".

 

Pan Konrad Sobiech - Cyt..... " Wnioskuję o zaplanowanie środków na działalność GOK-u  na poziomie roku ubiegłego , czyli 156.000 zł. "

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zaplanowanie w budżecie gminy środki w wysokości 5.000 zł na sport. z przeznaczeniem na dofinansowanie drużyny piłkarskiej "SPRINT" z terenu naszej gminy.

 

Pan Konrad Sobiech - zaproponował dorzucić te środki w wysokości 5.000 zł. do GOK-u     z przeznaczeniem na klub sportowy SPRINT.

 

Pani Renata Warmińska - Członek Komisji zgłosiła sprzeciw - wnioskując o pozostawienie środków w wys. 151.000 zł. na działalność GOK-u.

 

Pan Przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji o przegłosowanie wniosków:

 

1. Za zaplanowaniem środków w wysokości 156.000 zł. na działalność GOK-u

    głosowała tylko 1 osoba

     Przeciw - 4 osoby

     1 osoba wstrzymała się od głosu.

 

2. ZA pozostawieniem środków w wysokości 151.000 zł. na GOK:

    głosowały - 4 osoby

     Przeciw - 1 osoba

     Wstrzymała się od głosu- 1 osoba

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji , w związku z powyższym poprosił członków komisji o przeanalizowanie tych wniosków na posiedzeniach innych komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy.

     Zgłosił również wniosek o zwiększenie środków w dziale Kultura Fizyczna i sport z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Klubu Sportowego "SPRINT".

 

    Za przyjęciem powyższego wniosku Komisja opowiedziała się jednogłośnie.

 

Ad. pkt 5.

Przystępując do opracowania Planu Pracy Komisji na 2005 rok - Przewodniczący Komisji przedstawił swoją propozycję :

 

I kwartał:

    Zaopiniowanie  Budżetu Gminy na 2005 rok w oparciu o przedstawiony przez Wójta Gminy

    projekt oraz opinię przewodniczących pozostałych komisji działających przy Radzie Gminy .

 II kwartał

    1. Ocena wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok.

    2. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy.

III kwartał 

    1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

    2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku                   

         i kontynuowanych z lat ubiegłych.

IV kwartał

    1. Przygotowanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2006 rok.

    2. Zaopiniowanie propozycji Wójta Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych          

        i opłat lokalnych na 2006 rok.

    3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2005 roku.

    Inne sprawy wynikające z potrzeb Wójta i Rady Gminy .

 

 

Członkowie Komisji  jednogłośnie opowiedzieli się za przedłożeniem wyżej przedstawionego planu pracy komisji Radzie Gminy w Płośnicy.  

 

Ad. pkt 6 i 7.  

          

         Ze względu na zakończenie dyskusji i brak wniosków oraz  wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .

 

 

 

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji  

Anna Lipińska                                                                           Stanisław Orłowski