PROTOKÓŁ  Nr 14/1/2005

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
18 stycznia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji
.

 

      Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1010 , zakończyło o godz. 1325.

 

Stan osobowy Komisji - 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy

4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy

5. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok. 

5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok..

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

 

Ad. pkt 3 

          Protokół Nr 13/6/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 grudnia 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .

 

          Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy, na prośbę Wójta Gminy , przedstawiła Projekt Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok , szczegółowo i dokładnie omawiając planowane środki zarówno po stronie dochodów , jak i wydatków budżetu .

Nadmieniam, że kserokopie projektu Budżetu Gminy Radni otrzymali w miesiącu grudniu w celu umożliwienia im dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

D y s k u s j a :

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o wyjaśnienie ile wynosił koszt inwestycji na wodociąg w Priomie i Murawkach ......Cyt. " Wracając do ostatnich posiedzeń komisji nie bardzo rozumień dlaczego na 2005 rok planuje się środki w wysokości 85.000 zł. na opłacenie przyłączy na wybudowaniach.".

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , że do inwestycji tych doszły również wybudowania w Rutkowicach - 4 przyłącza oraz w Priomie - 2 przyłacza /odcinek ponad 100m./ , w Murawkach dodatkowo 5 -6 przyłączy / odcinek około 1 km/ oraz w Płośnicy - odcinek 1,6 km do Pańśtwa Rychcików.

Dokładne dane Wójt Gminy zaproponował , że przedstawi na kolejnym posiedzeniu komisji , gdyż naprędce nie może ich przedstawić dokładnie.

 

     Członkowie Komisji przyjęli propozycję Wójta zobowiązując go do przygotowania rozliczenia kosztów inwestycji wodociągów  wykonanych w 2004 rok.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji .....Cyt. " W dalszym ciągu leży mi na sercu Gminyy Ośrodek Kultury w Płośnicy , czy musimy zmniejszać środki na jego działalność Dyrektor Gok- u skarży mi się na wysokie koszty utrzymania budynku tzn. energia, gaz , woda. Prawdopodobnie złożył pismo do Rady Gminy w tej sprawie? "

 

Pan M.Michał Niedźwiecki -  Wójt Gminy .....Cyt. " Musimy w końcu doprowadzić do ujawnienia środków , które otrzymuje GOK z budżetu gminy ."

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji.......Cyt.   " Z tego co ja patrzyłem , to

niepokoją mnie niektóre kwoty - choćby np  11.000 zł. wynagrodzenia za kilka godzin instruktora zatrudnianego na umowę - zlecenie . Uważam, że nasza komisji powinna skontrolować pracę i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy . Średnie wynagrodzenie instruktora w Ośrodku jest o wiele wyższe niż pracownika Urzędu Gminy . Nie będę nadmieniał i przyrównywał ich pracę i odpowiedzialność"

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy .......Cyt. ..." To prawda . Pracownicy GOK-u mają  po około 7,5 godzin zajęć z dziećmi w ciągu tygodnia. W związku z tym proponuję tej sprawie dokładnie się przyjrzeć".

 

      Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za pozostawienie środków na dział kultury w tej samej kwocie , w jakiej zostały zaplanowane.

Na dzień 27 stycznia wyznaczyli kolejny termin posiedzenia komisji w celu dokładnego przeanalizowania kosztów utrzymania i działalności  GOK-u  prosząc Panią Skarbnik o pomoc

w kontroli finansowej rozliczeń za rok 2004 .   

 

      Uwag żadnych ani zastrzeżeń do przedstawionego Projektu Budżetu Gminy na 2005 rok - Komisja nie zgłosiła , proponując przedłożyć Radzie Gminy do zatwierdzenia.

 

Ad. pkt 5.  

           Przystępując do opracowywania planu pracy komisji na 2005 rok.

Pan Włodzimierz Wasiek  wnioskował o to, aby Komisja Rewizyjna spotykała się raz , a nie rzadziej w miesiącu .

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji .....Cyt. " Uważam, że moglibyśmy się spotykać częściej gdybyśmy byli na ryczałcie. Nie chcę , aby ktoś nas posądził o to, że chcemy się częściej spotykać, by brać  diety"

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji  zwrócił uwagę , że należałoby tak opracować plan pracy komisji i spotykać się po to, aby go realizować"

 

   Komisja Rewizyjna opracowała następujący plan  pracy na 2005 rok:

 

I kwartał

       1. Analiza kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki 

           Publicznej w Płośnicy za 2004 rok.

      2. Zaopiniowanie Budżetu Gminy Płośnica na 2005 rok.

      3. Analiza kosztów inwestycji wodociągów wykonanych w 2004 roku.

      4. Analiza i ocena wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok.


II kwartał

      1. Absolutorium dla Wójta Gminy Płośnica.

      2. Kontrola umorzeń podatkowych za 2004 rok.

      3. Analiza gospodarki komunalnej za 2004 rok.

 

III kwartał

      1. Opinia i analiza z wykonania Budżetu za I półrocze 2005 roku.

      2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2005 rok.

      3. Kontrola działalności finansowej szkół za I półrocze 2005 rok.


IV kwartał

      1. Opinia na temat propozycji Wójta Gminy w sprawie stawek podatkowych na 2006  

           rok.

       2. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji inwestycji za 2005 rok.

 

        Inne prace Komisji wynikające z potrzeb Wójta i  Rady Gminy.

 

Ad. pkt 6.

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał , jakie plany są odnośnie boiska szkolnego i sportowego w miejscowości Płośnica.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił , że teren szkoły ma wystarczy na pełnowymiarowe boisko sportowe . Pozostaje nam tylko zagospodarowanie.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji nawiązał do zbyt dużych ubytków wody na terenie naszej gminy i zaproponował, aby zobowiązać WZUW Mławę do skontrolowania mieszkańców , gdyż nie może być tak aby jedni płacili za innych, którzy kombinują i kradną .

 

Ad. pkt 7.       

      Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji   podziękował wszystkim  za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji.

 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący Komisji  

Anna Lipińska                                                       Paweł Rozentalski