P R O T O K Ó Ł   Nr XV/2004

 

 

z posiedzenia XV Zwyczajnej   Sesji Rady Gminy

w Płośnicy   odbytej w dniu  27 listopada 2004 roku

w lokalu  Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1005, a zakończyło się o godz. 1330.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych. – Załącznik Nr 1 .

 

Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

 

1. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica 

2. Pani  Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy 

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Pani Anna Lipińska - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy

7. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 12 osób – Załącznik Nr 2

8. Pani Barbara Kramkowska - Delegat do Izb Rolniczych

 Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .

 

Przebieg    posiedzenia :

=====================

 

Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy  otwierając obrady               XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy  powitała wszystkich zebranych  ,  stwierdziła , że na sali narad  obecnych jest  15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia .

 

2. Przyjęcie porządku obrad .

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIV Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy.

 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 

5. I n t e r p e l a c j e.

 

 

 

-   2   -

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica              

    na 2004 rok.

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na                                    

   " dofinansowanie zadania inwestycyjnego " pn. " Budowa kanalizacji Sanitarnej wraz       

   z przyłączami w Płośnicy".

 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

9. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

    podstawę do naliczania podatku rolnego.

 

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania środków 

      transportowych.

 

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.

 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego 

      Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy                

      oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki 325/3 z mapy 2.

 

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 

       rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy nieruchomości położonej we wsi Płośnica 

       oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości     

      od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na rzecz gminy Płośnica.

 

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 

      dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 wraz z Planem 

      Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Ekologicznego Związku Gmin                      

      " Działdowszczyzna " na lata 2004-2008.

 

16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje .

 

17. Wolne wnioski i zapytania.

 

18. Zamknięcie obrad.

 

          Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad  i przystąpili                 do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

=========  

         Protokół Nr XIV/2004 z posiedzenia  Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu  14 października  2004 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed

 

-   3   -

 

 rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

              Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując       go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

========

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

 

Cyt. ......” Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado ! Dziś będzie bardzo króciutko , gdyż był bardzo krótki termin od posiedzenia ostatniej Sesji , i tak :

 

-          dokończono wodociągi, czyli oddano do eksploatacji wodociąg w  Murawkach

 

-          zostały sprzedane  6 mieszkań w byłej szkole podstawowej w Płośnicy

 ( w tym dwa mieszkania opłacono całościowo przy jednorazowej opłacie  , a cztery  zostały rozłożone na 10 lat ratalnie

 

-          zaczęliśmy dowozić dzieci z Priomy, tj tradycyjnie, tak jak co roku tzn. ruszył autobus szkolny   

 

-          ze złożonych dwóch wniosków do SPOR- u tj. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Rolnictwa na wodociąg w Turzy Małej oraz ciąg dalszy kanalizacji w Płośnicy, w miejscowości Mały Łęck , Rutkowice - oba wnioski przeszły wstępne kwalifikacje i zostały zakwalifikowane już do listy rankingowej i już niebawem się dowiemy jakie miejsce w liście rankingowej uzyskaliśmy i jakie mamy szanse.

 

-          na 1 grudnia został rozpisany przetarg na sprzedaż działki  w Rutkowicach i dwóch działek budowlanych w Płośnicy., do końca tego miesiąca ma być wpłacone wadium  

 

-          Przystąpiliśmy do zmian systemu odbioru stałych nieczystości z terenu gminy, już

      w tej chwili są wypowiadane umowy i jedna firma , która jest obecnie 

      zarejestrowana tj. Pan Andrzej Ludwiczak z Niechłonina już rozpoczęła rozmowy    

      z mieszkańcami naszej gminy .  

 

           D z i ę k u j ę ".

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin poprosił o rozszeżenie i wyjaśnienie pkt 1 dotyczącego wodociągów w Murawkach i Priomie jak się to  kształtuje w stosunku do  kosztorysu, czy zmieściliśmy się , czy nie w kosztorysie , czy były jakieś aneksy do wykonania tych wodociągów .

 

 

-   4   -

 

    Pan Wójt Gminy w odpowiedzi wyjaśnił , że kosztorys został poszerzony, gdyż w trakcie realizacji budowania wodociągów mieszkańcy z wybudowań  wystąpili z prośbą                 o rozszerzenie i ujęcie ich posesji. W związku z tym została wydłużona linia wodociągowa o około 2 km. Dlatego też został zmieniony aneks do umowy o wypłacenie, oparty o cenę metra, jaka była przedstawiona w ofercie na przetargu.

 

Ad. pkt 5.

==========

I n t e r p e l a c j e :

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Radny wsi Płośnica zapytał czy kontenery na odpady stałe będą zabrane już od 1 grudnia, gdyż dostałem wypowiedzenie umowy z dniem 30 listopada tego roku , a była mowa, że będą kontenery do dnia 1 stycznia nowego roku.

 

Pan Jacek Wielongowski - Radny wsi Niechłonin poruszył problem złej jakości wody w miejscowości Niechłonin. Do tej pory ta woda nie nadawała się do użytku, ale w tej chwili płynie po prostu gnojówka . Zdarza się , że dzień lub dwa mieszkańcy są bez wody , bo płynąca w kranie nie nadaje się do niczego. Czas  najwyższy, aby w tym względzie coś zrobić, postawić jakieś kroki.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin .... Cyt. .." Szanowni Państwo, Radni ! Dostaliśmy Program Ochrony Środowiska Gminy Płośnica , w którym między innymi jest podawane stany zanieczyszczenia wody, czyli stan higieniczny i sanitarny wody                   w poszczególnych hydroforniach. Są podawane wszystkie hydrofornie oprócz hydroforni w Niechłoninie. Dlaczego tej jednej jedynej hydroforni nie ujęto . Daje to dużo do myślenia, czyżby ta woda była aż tak dobra, że nie brak o niej nić pisać albo zaniżyła wszystkie parametry. I skoro już o tym powiedziano- należałoby się nad tym zastanowić . Dziękuję".

 

Pan Stanisław Margalski - Radny wsi Gródki ... Cyt. ..." Panie Wójcie ! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! chciałem zapytać o oświetlenie na terenie trzech wspólnot naszych . Teren tej jest szkolny i nie wiem do kogo kierować uwagi czy do szkoły , czy do Starostwa Powiatowego , gdyż nie mamy światła. Czyje to kompetencje ? W sumie to jest teren szkolny , a podatki płacimy my. I to jest sprawa do rozwiązania."

 

Ad. pkt 6.

=========

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy przed przystąpieniem              do realizacji kolejnych punktów porządku obrad , nadmieniła , że Radni projekty uchwał otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami i mieli możliwość dokładnego zapoznania się        z ich treścią . Ponadto projekty te były przygotowywane i szczegółowo omawiania             na posiedzeniach poszczególnych komisji przez Radnych przed obradami niniejszej sesji .

 

    Z uwagi na to, że projekt  uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica  na 2004 rok  był omawiany i przedstawiany tylko na posiedzeniu jednej z komisji tj, Komisji Budżetu i Finansów – Rada Gminy poprosiła o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby naniesienia zmian do Budżetu Gminy .

-   5   -

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę naniesienia zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2003 rok , dokładnie i szczegółowo przedstawiając zmiany  po stronie dochodów jak i wydatków w poszczególnych działach .

 

                 Żadnych  uwag ani zastrzeżeń do proponowanych zmian w budżecie gminy – Rada nie zgłosiła .

 

Pan Stanisław Orłowski   jako Przewodniczący przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów  działającej prze Radzie Gminy na temat przedstawionych propozycji zmian do Budżetu Gminy w Płośnicy na 2004 rok.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w ww. sprawie i  Radni przystąpili do głosowania w celu podjęcia uchwały.

 

         Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy głosowała jednomyślnie.

 

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych biorących udział                 w posiedzeniu..

 

Podjęta uchwała otrzymała nr XV/32/2004  i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 7.

 

       Przystępując do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w Płośnicy Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że przed posiedzeniem niniejszych obrad Komisja Budżetu i Finansów rozpatrywała potrzebę podjęcia oraz projekt uchwały . W związku z tym poprosiła Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie i opinia Komisji jest pozytywna.

 

Pan Stanisław Dudek - Radny wsi Przełęk zwrócił się z pytaniem , czy ta kwota 5 tys. zł., które zostało przeznaczone w treści projektu uchwały na obsługę tego kredytu wystarczy , czy też to będzie większa kwota.

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy  w odpowiedzi wyjaśniła, że dokładnie na dzień dzisiejszy jeszcze nie wie, gdyż dopiero co zostały wysłane zapytania o cenę , jakie poniesiemy koszty- do dnia 6 grudnia jest termin składania ofert-   w/w kwota powinna wystarczyć.

 

      Pani Elżbieta Szymańska  – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy odczytała przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie i poprosiła Radę Gminy o głosowanie:

 

 

-   6   -

 

     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za podjęciem ww. uchwały                       wg. przedstawionego projektu , nie wnosząc żadnych uwag ani zastrzeżeń.                         

 

Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w obecności całego składu Rady Gminy .

 

     Podjęta uchwała otrzymała Nr XV/33/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 8.

=========

 

Przechodząc do podejmowania uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych -Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała , że propozycje Wójta gminy w sprawie określenia ich wysokości były dokładnie analizowane i rozpatrywane na posiedzeniach Komisji działających przy Radzie Gminy. Komisje wspólnie z Wójtem  wypracowały stawki , które zostały zamieszczone w projektach uchwał przedłożonych na posiedzenie niniejszej Sesji.

 

Pan Stanisław Dudek - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy głośno odczytał treść projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości:

 

      Radni nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do wymienionych w projekcie uchwały stawek w/w podatku ani zwolnień wymienionych w § 1 uchwały - przyjmując je jednogłośnie wraz z uchwałą.

 

Nadmieniam, że w głosowaniu brali udział wszyscy Radni obecni na posiedzeniu .

 

Uchwała otrzymała Nr XV/34/2004 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.  

Ad. pkt 9.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim Komunikacie z dnia 15 października 2004 roku średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego określił w wysokości 37,67 zł. . Radni na posiedzeniach komisji opowiedzieli się za obniżeniem  stawki do kwoty 33,50 zł za 1q jako podstawy do naliczania podatku rolnego  w 2005 roku.

 

Pan Stanisław Dudek – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy odczytał przygotowany projekt uchwały w ww. sprawie z uwzględnieniem wniosku Radnych   o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty   33,50 zł. jako podstawy do naliczania podatku rolnego.

 

       Uchwała została podjęta jednogłośnie, otrzymała kolejny Nr XV/35/2004 i wraz        z jej projektem stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

       Nadmieniam, że glosowanie w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady Gminy.

-   7   -

Ad. pkt 10.

 

      W związku z tym , że projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku             od posiadania środków transportowych jest obszerny w swej treści Rada Gminy odstąpiła od głośnego czytania, gdyż każdy z Radnych projekt ten miał przed sobą .

 

      Powyższa uchwała została podjęta przez Radę Gminy również jednogłośnie w takim brzmieniu , w jakim zawarta była w przedłożonych projektach .

 

      Głosowanie odbyło się w obecności całego składu Rady Gminy.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XV/36/2004 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 8     do niniejszego protokołu .

Ad. pkt 11.

 

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła , że Radni na posiedzeniach poszczególnych komisji postanowili odstąpić w tym roku od zwolnień mieszkańców naszej gminy z obowiązku płacenia podatku od posiadania psa.

Propozycja Radnych będących na posiedzeniach Komisji jest określenie wysokości podatku za 1 psa w kwocie 13,00 zł. Po czym odczytała przygotowany w tej sprawie projekt uchwały.  

 

        Rada Gminy, po głośnym odczytaniu projektu uchwały w sprawie podatku            od posiadania psów przez Przewodniczącą Rady – jednogłośnie opowiedziała się za jej podjęciem .

 

Nadmieniam, że glosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych . Podjęta uchwała otrzymała Nr XV/37/2003 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

 

      Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.

 

Po   p r z e r w i e

Ad. pkt 12

========

 

Kolejnym  punktem porządku obrad było podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2.

 

      Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie , po  czym zapytała Radnych czy są jakieś uwagi bądź zastrzeżenia.

 

     Ze względu na brak uwag do odczytanego projektu uchwały - Rada Gminy przystąpiła do głosowania:

 

-   8   -

 

           Uchwała została podjęta przez Radę Gminy w obecności całego składu osobowego,

otrzymała Nr XV/ 38/2004 i wraz z jej projektem stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 13.

=========

 

Pan Stanisław Dudek - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy głośno odczytał treść projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy nieruchomości położonej we wsi Płośnica oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

        Rada Gminy nie zgłosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń do uchwały - przyjmując ją jednogłośnie w takim brzmieniu , w jakim została przygotowana.

 

Głosowanie przebiegało w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XV/39/2004 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 14

==========

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Płośnica   i poprosiła Radnych o podniesienie ręki , kto jest za podjęciem uchwały.

 

       Wszyscy Radni jednomyślnie opowiedzieli się za podjęciem w/w uchwały.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr XV/40/2004 i wraz ze swym projektem stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt  15

=========

 

         Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku niniejszych obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2001 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na lata 2004-2008"-  Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poprosił o udzielenie mu głosu.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica - Cyt. ..." Pani Przewodnicząca            i Wysoka Rado! Szanowni zebrani! Tu w tym momencie ja sobie pozwolę odpowiedzieć na interpelację Radnego Sobiecha , ponieważ te tematy się wiążą - chodziło o to,                    że w Programie Ochrony Środowiska, który mamy przyjąć w tym punkcie brakuje opinii

-    9    -

 

 odnośnie hydroforni w Niechłoninie. Opinie te są przedstawione na dwóch stronach ,        po raz pierwszy są wymienione na stronie 21 Programu / wszystkie siedem hydroforni, działających na terenie naszej gminy /, natomiast na stronie 24 jest wymienionych                 5 hydroforni, w których były prowadzone badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Działdowie - i tu proszę zwrócić uwagę na to , że te badania były przeprowadzane od stycznia do kwietnia br.        Po kwietniu myśmy przekazywali materiały do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska i te dane , którymi dysponowaliśmy zostały zamieszczone, natomiast w tej tabeli nie znalazły się dwie hydrofornie tj. hydrofornia Skurpie i hydrofornia Niechłonin, ponieważ w tych miejscowościach nie było jeszcze przez Sanepid badań monitoringowych, jeśli chodzi o Niechłonin to badania te były przeprowadzane w październiku br. i z tych badań wynika, że rzeczywiście ta woda jest kiepskiej jakości . Ale jeszcze w tym czasie , kiedy był opracowywany Program , tych badań jeszcze nie mieliśmy i dlatego nie znalazły się one w jego projekcie. Tak, że nie jest to pominięcie z tego tytułu , że woda ta jest tak kiepskiej jakości .Październikowe  badania wody nie były robione pod potrzeby Programu.

Sprawa ta  wiąże się  również  z interpelacją Radnego Wielongowskiego - z wynikami tych badań jest związane Orzeczenie i  Decyzja Sanepidu, że do 2007 roku najpóźniej ten Niechłonin musi być zrobiony. Nie chciałbym z Państwem polemizować na ten temat,     gdyż taki jest fakt i musimy to zrobić. Dziękuję bardzo."

 

Pani Maria Wodzyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy na prośbę Przewodniczącego głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie , po czym Rada Gminy przystąpiła do głosowania:

 

      W głosowaniu brało udział 15 Radnych , czyli cały skład osobowy Rady.

 

      Uchwała w w/w sprawie  została przyjęta jednogłośnie - otrzymała Nr XV/41/2004 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 13  do protokołu z niniejszych obrad.

 

 

Ad. pkt 17.

=========

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy w odpowiedzi na wcześniej zgłoszone interpelacji wyjaśnił :

 

- odnośnie kontenerów - miały być do 1 stycznia 2005 roku , wypowiedzenie umów natomiast jest podpisane z dniem 1 grudnia br.  - Cyt. ...." Ja już dużo mówiłem na ten temat , ale przypomnę te najistotniejsze sprawy- ja kiedyś powiedziałem już na te sali, że będziemy to łagodnie przechodzić - wczoraj też była burzliwa dyskusja na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów na ten temat. Przemyślałem sobie to dokładnie jeszcze raz   i postanowiłem, że będziemy to łagodnie przechodzić do końca grudnia br. My tych kontenerów nie zabierzemy ,ale nie  oznacza to , że 31 grudnia br dokładnie, wszystkie znikną . Jeżeli kontener będzie do 15 grudnia już napełniony to jeszcze on wróci na swoje miejsce. Jednakże , gdy będzie on już napełniony po 15 grudnia około 20 -tego     i go wywieziemy - to kontener ten już nie wróci. Na tym ma polegać to łagodne

-   10    -

 

 przejście. Na dzień dzisiejszy nie dziwcie się Państwo , że będzie jednocześnie rozwiązywana umowa z Urzędem , a zawierana z odbiorcą do tego upoważnionym .    Na dzień dzisiejszy jedynym podmiotem upoważnionym do odbioru odpadów komunalnych stałych z  terenu naszej gminy jest Pan Ludwiczak , gdyż tylko on jedyny  zgłosił się narazie do naszego Urzędu o uzyskanie koncesji .

 

- następna sprawa - woda w Niechłoninie - jesteśmy w trakcie opracowywania projektu budżetu na kolejny rok - projekty te niedługo dotrą do każdego Radnego - decyzja       o inwestycjach będzie należała do Rady. Kosztem czegoś może będzie budowana hydrofornia w Niechłoninie. Na dzień dzisiejszy - to są takie luźne rozmowy i  proszę nie łapać mnie za słówka -to jest  w granicach stu dwudziestu parę tys. zł. Nie liczę tu uzdatniania wody tylko liczę koszt połączenie dwóch hydroforni Niechłonin                  z Jabłonowem. To jest około 2,5 km. Decyzja należy do Państwa, tym bardziej,   że Orzeczenie Sanepidu jest takie a nie inne. To jest identyczna prawda. To jest to , co już kiedyś mówiłem na początku naszej kadencji. Mówiliśmy o wodociągu Prioma , Murawki , Turza Mała , to co mówiliśmy o tych wodociągach , tak też sprawa wodociągu w Niechłoninie jest bez dyskusji . Podobna sytuacja  się dzieje w Gródkach, bo jest też taki warunek oraz podobnie się dzieje w Płośnicy. Taka jest sytuacja i to nas niestety czeka".

            

- ostatnia sprawa to sprawa oświetlenia na osiedlu w Gródkach przy wspólnotach mieszkaniowych. Fakty są takie, że  to jest prywatny teren mieszkańców , a nie jest terenem należącym do Gminy. I tu nie wiem jak rozwiązać jednoznacznie, jeśli chodzi o stronę ustawową bądź prawną, oświetlenie to jest w gestii mieszkańców mieszkających na terenie tego osiedla, w  identycznej sytuacji  jak każdy z nas mieszkaniec, który ma prywatną działkę .Gmina ma obowiązek zapewnić oświetlenie na terenach publicznych. Narazie oświetlenie podłączone jest licznikiem do Szkoły i Wspólnota Mieszkaniowa powinna się dogadać ze szkołą , a w dalszej perspektywie nie mam  na dzień dzisiejszy jednoznacznej odpowiedzi. Teraz czy to gmina przejmie i  będzie oświetlała - decyzja należy do Rady a wykonanie do Wójta . Tak to wygląda w tej chwili. Jeśli chodzi o te osiedle w Gródkach , to tam jest jeszcze ciekawszy problem. Tam do tego osiedla , do Państwa bloków praktycznie nie ma drogi dojścia wytyczonej , jest tylko prawo przejścia przez inny grunt. Ja nie potrafię dzisiaj dać jednoznacznej recepty na to , jak to rozwiązać.   Dziękuję bardzo. "

  

Ad. pkt 18.

==========

Wolne wnioski i zapytania:

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy głośno odczytała Apel Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 października 2004 roku skierowany do Miast i Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie stanowiska zasad finansowania oświaty. Po czym zwróciła się z pytaniem do Radnych , czy również popierają przedstawione  stanowisko.

 

     Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za poparciem stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie dotyczącym zasad finansowania oświaty.

 

-   11   -

 

Pismo Nr BR.0114-184/04 wraz z Apelem Rady stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Płośnica powiadomił zebranych , że otrzymał z nieoficjalnych źródeł informację, że od 15 grudnia br. ma być zamknięty ruch kolejowy na trasie Działdowo- Brodnica- Działdowo. Cyt. ....."To, że jednogłośnie opowiemy się za zgłoszeniem sprzeciwu , ale jeśli by doszły rozmowy z PKP i chciano by nas zmusić , w pewnym sensie, do partycypowania w kosztach utrzymania . Jakie stanowisko Rada Gminy by zajęła w tej sprawie? Bo ja , szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy nie bardzo widzę środki na ten cel. Proponuję ,aby  oczywiście upierać się za podtrzymaniem ruchu kolejowego na tej trasie i  nie zamykać, ale na temat finansów  nic nie mówić . Do tej pory nikt nas oficjalnie nie zawiadomił o tym , jednakże mamy takie przecieki na ten temat".

 

     Radni jednogłośnie przyjęli propozycję  Wójta opowiadając się za zgłoszeniem sprzeciwu do Starostwa Powiatowego oraz upoważnili Wójta do prowadzenia rozmów w tym temacie. 

 

Pan Grzywacz Henryk - Sołtys wsi Niechłonin zapytał co będzie z tymi mieszkańcami gminy, którzy nie zawrą żadnej umowy z odbiorcą ich odpadów komunalnych i nie będzie opłacał za ich wywóz, albo swoje śmieci będzie wysypywał gdzie popadnie.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy Gminy w imieniu mieszkańców naszej gminy będących pacjentami Ośrodka Zdrowia w Płośnicy wnioskowała o przywrócenie autobusu w okolicach godz. 10-tej.

 

Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin - Cyt. ...... Pani Przewodnicząca!  Panie Wójcie! Szanowna Rado! Ja mam takich kilka spraw.

- Chodzi mi o Dom Kultury            w Niechłoninie- jedne okna są zabite , jakoś te deski się trzymają , natomiast tam gdzie są jeszcze szyby i są okna to tak praktycznie tych szyb nie ma , gdyż wiatr wieje , to wszystko fruwa i pod tym Domem Kultury jest tylko kupa szkieł. Idzie zima i uważam że powinniśmy te okna jakoś zabezpieczy , ponieważ napada tam śniegu.

- sprawa Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie - czy Pani doktor, która dzierżawi ten ośrodek prowadziła już z Wójtem jakieś rozmowy na temat kupna tego budynku , czy ta sprawa ucichła?

- następna sprawa - to sprawa instalacji napowietrznej w Niechłoninie- jak tylko wiatr zawieje jakiś wiaterek to nie mamy światła. Są tak luźne linki , że zawiewa i wówczas na niektórych odcinkach nie ma w ogóle światła. Należałoby rozmawiać z Zakładem Energetycznym na ten sprawdzenia tej instalacji i jej naprawy , gdyż jest to poważny problem.  Dziękuję"

  

 

 

 

 

-   12   -

 

     W odpowiedzi na powyższe wnioski   - Wójt Gminy wyjaśnił następująco:

Cyt. ........" Szanowni Państwo! Pierwsza sprawa to co będzie z tymi ,co z tymi osobami nie płacącymi za wywóz śmieci. To problem ciągnący się bardzo długo. W ramach Ekologicznego Związku Gmin planujemy utworzyć tzw. "Policję Ochrony Środowiska", ta Policja będzie wyposażona w odpowiednie instrumenty , będzie chodziła po posesjach i kontrolowała oraz konsekwentnie ściągała opłaty od tych osób, które uchylają się od usuwania nieczystości . Zaznaczam od usuwania nieczystości, gdyż każdy z nas produkuje śmieci i każdy z nas powinien w jakiś sposób te śmieci oddać na składowisko i  musi udokumentować. Jeśli ktoś tego nie udokumentuje będzie wówczas w jakiś sposób karany.

- jeśli chodzi o autobus występowaliśmy już do PKS z takim wnioskiem i ponowimy ten wniosek.

- będziemy musieli zabezpieczyć budynek Domu Kultury w Niechłoninie, żeby zabezpieczyć ,

- jeśli chodzi o Ośrodek Zdrowia. Pani Łaganowska , która dzierżawi ten budynek jest zainteresowana wykupieniem tylko tej części przeznaczonej na Ośrodek, natomiast pozostałą częścią nie jest zbytnio zainteresowana. Jeżeli gmina będzie chciała sprzedać wszystko, to wówczas będzie się jeszcze zastanawiała nad tym. Ja też jeszcze nie odpowiedziałem jednoznacznie jak to wszystko zrobię , zobaczymy, na poszczególnych komisjach będziemy jeszcze  na ten temat dyskutować , czy sprzedać jej tę część na usługi lecznicze,a część mieszkalną sprzedać mieszkańcom. To jest tylko na gorąco, takie moje luźne przemyślenia.

- sprawę oświetlenia ponaglimy w Zakładzie Energetyki , aby dokładnie sprawdzili, uzupełnili i uregulowali ,  wiem o tym , że taki problem występuje również w innych miejscowościach ".

 

Ad. pkt 19.

=========

 

      Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział   i na tym zamknęła XV obrady Rady Gminy  w Płośnicy.

 

Protokołowała :                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

Anna Lipińska                                                                                Elżbieta Szymańska