PROTOKÓŁ Nr 11/5/2004

 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu , Ochrony Środowiska

i Budownictwa odbytego w dniu 10 listopada 2004 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pani Renaty Warmińskiej - Przewodniczącej   Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 930 , a zakończyło o godz. 13 20 .

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pani Renata Warmińska     - Przewodnicząca Komisji  otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych proponowanych na rok 2005.

 

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na najbliższe posiedzenie Sesji.     

 

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

7. Zamknięcie obrad .

      

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

 

 

-    2     -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 10/4/2004 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 17 września  2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok – informując Radnych o wysokości minimalnych           i maksymalnych stawek tego podatku proponowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  przypominając o wysokości stawek obowiązujących w roku 2004.

 

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok:

 

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu

    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                                               0,56 zł.

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

    lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni                                                       3,40 zł.

3. od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego

 

przez organizacje

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

    - od 1 m2 powierzchni                                                                                              0,08 zł.

4. Od budynków mieszkalnych lub ich części

    - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                              0,47 zł.

5.  Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                               

      oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie                

      działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:                                 14,00 zł.

      w tym :

      a/ od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie

          zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków

          zajętych na garażowanie ciągników i przyczep

          - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                          2,10 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

     gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

     siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                  6,20 zł

 

-   3   -

 

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

     działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                            1,80 zł.

 

8. Od budynków pozostałych lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie                 

     odpłatnej statutowej działalności użytku publicznego  przez organizacje

     pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          3,60 zł.

Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze osób fizycznych od powierzchni użytkowej powyżej 45 m2.

 

Pan Wiesław Rudnicki - Członek Komisji zaproponował  zastanowić się nad zniesieniem

tego zwolnienia,   aby podatnicy płacili za całą powierzchnię budynków gospodarczych , natomiast obniżyć wysokość stawki podatku za 1 m2.

 

       Członkowie komisji , po dyskusji w tym temacie postanowili pozostawić ulgi podatkowe na starych zasadach.

 

9. Od budowli – ich wartości określonej na podstawie art.. 4 ust. 1 pkt 3

    oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                              2%

 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części będące własnością gminy , o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom , nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej , budynki i grunty związane z oczyszczalnią ścieków oraz budowle służące do zaopatrzenia ludności w wodę .

 

Zwolnienia nie obejmują nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, podnajmu lub ich użytkowania .

 

Odnośnie podatku rolnego – Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku               ( M.P.z 21 października 2004 roku Nr 43,  Nr 43 poz. 765 )_ obniżyć z kwoty 37,67 zł.      do kwoty 35,00 zł.

 

Pani Renata Warmińska - Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na proponowaną wysokość podatku rolnego w porównaniu do innych gmin.

 

Pan Jacek Wielongowski - Członek Komisji zgłosił wniosek , aby przyjąć proponowane stawki podatkiu od nieruchomości , natomiast cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego obniżyć  do kwoty 33,50 zł. Cyt. ...." Obserwując wzrost stawek podatku od nieruchomości - skok ceny skupu żyta z ubiegłego roku do kwoty 35,00 zł. byłby krzywdzący dla rolników.

 

Pan Jan Kawka - Członek Komisji opowiedział się za przyjęciem proponowanej ceny skupu żyta przez Wójta Gminy w wysokości 35,00 zł. Wniosek swój uzasadnił tym, iż inne podatki

 

-   4   -

 

podnosimy, natomiast podatek rolny jest ciągle zaniżany - .....Cyt. " Ja też jestem rolnikiem       i pamiętam , że bodajże w 2000 roku już mieliśmy podatek rolny naliczany w/g ceny 35,00 zł. za 1 q żyta i rolnicy aż tak bardzo nie narzekali , natomiast w zeszłym roku znów zaniżyliśmy".    

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy - Cyt......" W naszej gminie zawsze rolnika stawiamy na pierwszym miejscu. Stworzyliśmy wokół siebie jak gdyby jakieś "lobo" . Łatwo jest Wam podnieść rękę nad zwiększeniem innych stawek podatkowych , np. stawek dotyczących działalności gospodarczej - ale jak dochodzi do rolników to stop. Zawsze roztkliwiamy się , że rolnicy tacy biedni i pokrzywdzeni . Czy rolnikom poprawia się sytuacja finansowa , np. wzrasta cena mleka, cena żywca, cena zboża , cena ziemniaków i otrzymują dotacje - czy nie - to jest i tak to samo. Nie patrzymy pod kątem całej gminy, a zwłaszcza jej budżetem , tylko każdy patrzy od swojej strony."

 

     Po dyskusji w tym temacie, Komisja większością głosów przyjęła wniosek Pana Jacka Wielongowskiego   dotyczący obniżenia ceny skupu 1q żyta do kwoty 33,50 zł jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok. Do propozycji stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od obowiązku jego opłacania-  nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń- przyjmując je jednogłośnie.           

 

Wójt Gminy wnioskował  , aby stawki podatku od środków transportowych ,  opłaty targowej oraz opłat administracyjnych za czynności urzędowe pozostały na poziomie zeszłego roku .

            Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wniosku Wójta Gminy .

 

Odnośnie stawki  podatku od posiadania  psów - Wójt Gminy zaproponował zwiększyć stawkę do 13,00 zł. / za jednego psa/ zachowując zwolnienia z opłat tego podatku na mocy ustawy .  

        Komisja , po dyskusji w tym temacie, opowiedziała się za przyjęciem propozycji Wójta Gminy.

 

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na posiedzeniu najbliższej Sesji , oprócz uchwał podatkowych - uchwały w sprawie:

 

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy 

  nieruchomości położonej we wsi Płośnica oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

- sprzedaż najemcom lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy 

   Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki 325/3             

   z mapy 2

 

- nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie  na 

   rzecz Gminy Płośnica.

-   5   -

 

- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z 

  perspektywą na lata 2008-2011 wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gmin członków 

  Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna" na lata 2004-2008.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych wyżej projektów uchwał, opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

 

                                                               Ad. pkt 6.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił treść podania Państwa Marzeny i Jana Grędzińskich zam. Działdowo z prośbą o sprzedaż gruntów- działki rolnej położonej w miejscowości Gródki o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, po czym zaproponował , aby pozostawić te podanie na późniejszy termin i zastanowić się nad podziałem tej działki na dwie lub trzy działki budowlane oraz ogłosić do sprzedaży w drodze przetargu.

 

       Członkowie Komisji , po dyskusji w tym temacie jednogłośnie przyjęli propozycję Wójta Gminy przekładając ten temat na późniejszy termin.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy odczytała treść pisma o wsparcie finansowe dla Hospicjum Domowego przy ZOZ Działdowo w formie zakupu sprzętu w wysokości około 8 tys.zł.

 

     Członkowie Komisji postanowili przełożyć tę sprawę do terminu opracowywania budżetu gminy na rok 2005 .

 

Pan Wójt Gminy  na prośbę Przewodniczącej Komisji przedstawił  procedurę ściągalności zaległych opłat za korzystanie z kontenerów na odpady stałe.

 

                                                     Ad. pkt 7.

                                                  ==========

 

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                      

Anna Lipińska                                                                                        Renata Warmińska