PROTOKÓŁ Nr 11/5/2004

 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 15 listopada 2004 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pana Jana Lemańskiego - Przewodniczącego   Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 945 , a zakończyło o godz. 13 50 .

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Skarbnik Gminy
  4. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pan Jan Lemański     - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych proponowanych na rok 2005.

 

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na najbliższe posiedzenie Sesji.

 

6. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP działających na terenie gminy.     

 

7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

8. Zamknięcie obrad .

      

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

-    2     -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 11/4/2004 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 16 września  2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok – informując Radnych o wysokości minimalnych           i maksymalnych stawek tego podatku proponowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  przypominając o wysokości stawek obowiązujących w roku 2004.

 

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok:

 

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu

    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                                               0,56 zł.

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

    lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni                                                       3,40 zł.

3. od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego

 

przez organizacje

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

    - od 1 m2 powierzchni                                                                                              0,08 zł.

4. Od budynków mieszkalnych lub ich części

    - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                              0,47 zł.

5.  Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                               

      oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie                

      działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:                                 14,00 zł.

      w tym :

      a/ od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie

          zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków

          zajętych na garażowanie ciągników i przyczep

          - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                          2,10 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

     gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

     siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                  6,20 zł

 

-   3   -

 

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

     działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                            1,80 zł.

 

8. Od budynków pozostałych lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie                 

     odpłatnej statutowej działalności użytku publicznego  przez organizacje

     pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          3,60 zł.

Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze osób fizycznych od powierzchni użytkowej powyżej 45 m2.

 

9. Od budowli – ich wartości określonej na podstawie art.. 4 ust. 1 pkt 3

    oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                              2%

 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części będące własnością gminy , o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom , nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej , budynki i grunty związane z oczyszczalnią ścieków oraz budowle służące do zaopatrzenia ludności w wodę .

 

Zwolnienia nie obejmują nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, podnajmu lub ich użytkowania .

 

Odnośnie podatku rolnego – Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku               ( M.P.z 21 października 2004 roku Nr 43,  Nr 43 poz. 765 )_ obniżyć z kwoty 37,67 zł.      do kwoty 35,00 zł. Poprzednie Komisje opowiedziały się za obniżeniem tej stawki do 33,50 zł 

 

Pan Jan Lemański - Przewodniczący Komisji poparł propozycję Wójta Gminy odnośnie przyjęcia ceny skupu żyta w wysokości 35,00 zł. zwracając uwagę na to, że już w 2002 roku była stawka 35,00 zł. - ?Rada Gminy obniżyła w 2003 roku i 2004 i teraz znowu chce obniżyć.

 

Pan Stanisław Orłowski - Czlonek Komisji opowiedział się za przyjęciem proponowanej ceny skupu żyta przez Wójta Gminy w wysokości 35,00 zł. . Wniosek swój uzasadnił tym, iż inne podatki podnosimy, natomiast podatek rolny jest ciągle zaniżany - Cyt. ....." Na podstawie naszych stawek podatkowych będziemy przecież opracowywać Budżet Gminy - Powinniśmy myśleć o tym i w tym kontekście pracować".

   

     Po dyskusji w tym temacie, Komisja większością głosów przyjęła wniosek poprzednich komisji  dotyczący obniżenia ceny skupu 1q żyta do kwoty 33,50 zł jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok. Do propozycji stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od obowiązku jego opłacania-  nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń- przyjmując je jednogłośnie.           

 

 

-    4    -

 

Wójt Gminy wnioskował  , aby stawki podatku od środków transportowych ,  opłaty targowej oraz opłat administracyjnych za czynności urzędowe pozostały na poziomie zeszłego roku .

            Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wniosku Wójta Gminy .

 

Odnośnie stawki  podatku od posiadania  psów - Wójt Gminy zaproponował zwiększyć stawkę do 13,00 zł. / za jednego psa/ zachowując zwolnienia z opłat tego podatku na mocy ustawy .  

        Komisja , po dyskusji w tym temacie, opowiedziała się za przyjęciem propozycji Wójta Gminy.

 

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na posiedzeniu najbliższej Sesji , oprócz uchwał podatkowych - uchwały w sprawie:

 

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy 

  nieruchomości położonej we wsi Płośnica oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

- sprzedaż najemcom lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy 

   Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki 325/3            

   z mapy 2

 

- nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie  na 

   rzecz Gminy Płośnica.

 

- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z 

  perspektywą na lata 2008-2011 wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gmin członków 

  Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna" na lata 2004-2008.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych wyżej projektów uchwał, opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 6.

==========

 

Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy przedstawiła poniesione koszty na utrzymanie gospodarki przeciwpożarowej w poszczególnych jednostkach OSP na terenie naszej gminy. 

 

Sprawozdanie pisemne stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu .

 

     Członkowie Komisji, po dyskusji w tym temacie - nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do powyższego sprawozdania oraz poniesionych kosztów.

 

-   5    -

 

                                                               Ad. pkt 7.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

     Członkowie Komisji dyskutowali na temat sposobu wprowadzenia w życie nowo podjętej uchwały w sprawie zagospodarowywania odpadami stałymi na terenie naszej gminy .

 

     Na pytanie odnośnie terminu płacenia za wywóz nieczystości do kontenerów gminnych - Wójt Gminy wyjaśnił , że w zasadzie mieszkańcy powinni płacić również za miesiąc grudzień , gdyż kontenery będą stać do końca roku.

 

                                                     Ad. pkt 8

                                                  ==========

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknęła niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                      

Anna Lipińska                                                                                       Jan Lemański