PROTOKÓŁ Nr 11/6/2004

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 31 sierpnia 2004 roku  w lokalu Urzędu Gminy Płośnica

pod  przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego- Przewodniczącego Komisji

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.1000, a zakończyło się o godz. 1230

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg. załączonej listy obecności – 6 osób – Załącznik Nr 1

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

 1. Pan Kazimierz Podlasin – z-ca Wójta Gminy
 2. Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
 3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
 4. Pan Józef Rochon – kierownik oczyszczalni ścieków

 

 

 

Przebieg posiedzenia

 

Pan Paweł Rozentalski– Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji, oraz zaproszonych gości, po czym zaproponował następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Analiza przetargów inwestycyjnych 2003/2004
 5. Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze.
 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy
 7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Ad.pkt 2

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica – wystąpił z wnioskiem aby w porządku obrad na następne posiedzenie komisji został ujęty punkt dotyczący rozliczenia rozmów telefonicznych za okres II kwartału 2004 roku wychodzących z Urzędu Gminy.

 

Ad. pkt 3

 

Protokół Nr 10/5/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  odbytego w dniu 11 czerwca       2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści                   w/w protokołu- jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad.pkt 4

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – poprosił Panią Halinę Jabłońską – inspektora do spraw ochrony środowiska  o przedstawienie analizy przetargów inwestycyjnych w roku 2003/2004.

 

Pani Halina Jabłońska- poinformowała, że w roku 2003/2004 odbyły się trzy przetargi: dwa na wodociągi: Rutkowice- Prioma; Gralewo-Murawki oraz jeden na kanalizację                      w miejscowości Płośnica. Na  budowę kanalizacji złożono 8 ofert, z czego 5 odrzucono               z powodu niekompletności dokumentów zaś z pozostałych wybrano ofertę  Firmy SANMEL z Brodnicy. Kosztorys ofertowy na  budowę kanalizacji wynosi 1.460.000zł

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący komisji zapytał do kiedy Firma powinna wywiązać się z umowy zawartej na budowę kanalizacji?

 

Pani Halina Jabłońska poinformowała, że zgodnie z umową do końca listopada Firma powinna wywiązać się z umowy.

 

Pan Włodziemierz Wasiek – członek komisji wystąpił z zapytaniem i wnioskiem czy             w bieżącym roku do kanalizacji będzie podłączona Szkoła Podstawowa w Płośnicy?, ponieważ koszt wywozu szamba jest dość wysoki, a wystarczyłoby tylko 300mb dodatkowej linii kanalizacyjnej.

 

Pani Halina Jabłońska – podłączenie budynku szkoły przewidziane jest 2005 roku. Z uwagi na układ przepompowni sprawę podłączenia Szkoły przekażemy Inspektorowi Nadzoru , celem wypowiedzenia się i określenia warunków wykonania tego przyłącza. 

 

Pan Konrad Sobiech – członek komisji –wypowiedział się, że po zakończeniu inwestycji budowy kanalizacji z Programu SAPARD  będziemy mogli dopiero podłączyć Szkołę Podstawową z własnych funduszu. Wystąpił z zapytaniem ile gospodarstw będzie podłączonych do kanalizacji?

 

Pani Halina Jabłońska – poinformowała, że będzie 169 przyłączy, a z mieszkańcami podpisano 152 umowy.

Pan Paweł Rozentalski- Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem ile kosztowało przyłącze energetyczne do oczyszczalni?

Pani Halina Jabłońska -

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji wystąpił z zapytaniem jaka część Płośnicy jest objęta kanalizacją ?

Pani Halina Jabłońska – poinformowała ,że kanalizacja objęta jest ulica Dworcowa ( od skrzyżowania drogi z Priomą, Kościelna, część działek i część ulicy Lipowej.

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem jaki będzie koszt podłączeń dla  mieszkańców bloku?

Pani Halina Jabłońska – jesteśmy w trakcie uzgodnień  co do kosztów podłączeń dla jednego mieszkańca.

Pan Paweł Rozentalski- Przewodniczący Komisji – jaka była wartość przetargowa wodociągu  Gralewo- Murawki oraz Rutkowice-Prioma?

 

Pani Halina Jabłońska- na budowę wodociągu  Gralewo- Murawki odbyły się dwa przetargi , w pierwszym zostały złożone 4 oferty zaś w drugiej turze  jedna oferta Firmy z Lubawy o wartości 156.736,79, a Prioma 199.543zł

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji czy Leśniczówka 1 w Płośnicy będzie podłączona do wodociągu Gralewo- Murawki

Pani Halina Jabłońska – Leśniczówka będzie podłączona przy współudziale Nadleśnictwa w kosztach – 17.000zł

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – zapytał czy są podpisane umowy?

 

Pani Halina Jabłońska – wyjaśniła, że wszyscy mieszkańcy podpisali umowy, a udział w kosztach budowy przyłącza wodociągowego każdego mieszkańca wynosi 1.200zł.

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – czy wybudowania przy drodze Prioma – Rutkowice będą miały podłączony wodociąg?

 

Pani Halina Jabłońska – tak, natomiast wybudowania w kierunku Pierławki prawdopodobnie wybudowane będą w 2005 roku.

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji  wystąpił z zapytaniem w jakim terminie będzie zakończona inwestycja budowy wodociąg?

 

Pani Halina Jabłońska – inwestycja ta będzie zakończona  do końca października.

 

Pan Konrad Sobiech – członek komisji – wystąpił z zapytaniem jak przebiega płatność firmom, które realizują budowę wodociągów i kanalizacji?

 

Pani Halina Jabłońska- płatność faktur jest zgodna z ustalonym  harmonogramem.

 

Ad.pkt 5

 

Przewodniczący Komisji – Pan Paweł Rozentalski poprosił Panią Skarbnik – Teresę Jędraszek o przedstawienie  sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

 

Pan Konrad Sobiech – członek komisji zwrócił uwagę, że w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ. kwota otrzymana z PZU na likwidację szkody nie była przeznaczona w całości na remont Domu Kultury w Niechłoninie ale częściowo też i na remont Domu Strażaka w Niechłoninie.

Pani Bożena Kowalska – członek komisji – Gospodarstwo Pomocnicze Gródki zalega z II ratą podatku rolnego w kwocie 3.916 zł, kto powinien uregulować daną należność jeżeli w tej chwili Gospodarstwo to nie ma już likwidatora?

Pan Konrad Sobiech – członek komisji – jak wygląda ściągalność zaległości podatku rolnego od osób fizycznych, których kwota wynosi 128.502 zł.

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy – na zaległości z lat ubiegłych są wystawione tytuły wykonawcze, natomiast na zaległości z roku bieżącego są wystawione upomnienia.

Pan Konrad Sobiech – członek komisji zwrócił uwagę, że w I półroczu 2004 roku na zakup węgla do przejętego Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie wydano 8.740zł – jest to dość znaczna kwota.

 

 

Ad.pkt 6

 

Pani Marzena Biernat – inspektor ds. gospodarki ziemią przedstawiła projekty uchwał

 

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów Nr86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice,

w sprawie: sprzedaży na rzecz Najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce Nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica ul. dworcowa 120.

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica w trybie przetargu.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z zapytaniem dlaczego w uchwale nie ma zapisanej formy przetargu? oraz, które miejsce wyznaczono na parking ?

 

Pani Marzena Biernat- w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest zapisane Rada Gminy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości natomiast organizator wybiera formę przetargu ( w tym przypadku Wójt Gminy) oraz wyjaśniła, że przeprowadzona była rozmowa z użytkownikami gruntów Panią Jadwigą Musiał, Panem Janem Wiśniewskim dotycząca rezygnacji z dalszego użytkowania. Użytkownicy gruntu znajdującego się przy kościele Parafialnym w Płośnicy kategorycznie odmówili zrzeczenia się gruntów. Sprawa urządzenia parkingu zostanie podjęta w późniejszym terminie.

 

Pan Konrad Sobiech – członek komisji zapytał o cenę 1 m2 działek oznaczonych nr 890 i 891 z mapy 2 położonych we wsi Płośnica ?

 

Pani Marzena Biernat – wyjaśniła, że wartość 1 m2 działki wynosi 715 zł.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektów uchwał oraz krótkiej dyskusji w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektów uchwał w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płośnicy oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV  Zwyczajnej Sesji.

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku w Gminie Płośnica wraz z załącznikiem Nr 1 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica.

W związku z dużymi kosztami, jakie ponosi Gmina za wywóz nieczystości stałych jest propozycja aby wprowadzić indywidualny odbiór od mieszkańców. Regulamin przedstawia obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości stałych, zasady gromadzenia odpadów i nieczystości stałych, segregację i wywóz odpadów stałych.

Odpady typu plastik, papier oraz szkło będą odbierane przez Związek Ekologiczny Gmin „Działdowszczyzna” do wtórnego przerobu, zaś balast, który nie nadaje się do dalszego przerobu będzie odbierany przez prywatną  Firmę wywozową, która podpisze umowę z właścicielami posesji.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z propozycją aby Gmina  w drodze przetargu wyłoniła Firmę wywozową.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem oraz krótkiej dyskusji w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem jej Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.  

       

Ad. pkt7

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji – wystąpił z zapytaniem o wycinkę drzew,  przy Szkole Podstawowej w Rutkowicach, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom.

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – wycinką drzew w miejscowości Rutkowice zajmą się Spółki Wodne.

Pan Konrad Sobiech i Pani Bożena Kowalska – członkowie  komisji wystąpili z wnioskiem o wycinkę krzewów, drzew z poboczy  i rowów dróg powiatowych.

Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni Ścieków przedstawił koszt utylizacji ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy od 01 lutego  do 30 czerwca 2004 r.          w związku z ustaleniem odpłatności za 1m3 ścieków dowożonych. W kalkulacjach wzięto pod uwagę wynagrodzenie, składki na ZUS, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników (ubrania, obuwie, środki czystości, drobne wyposażenie, energię elektryczną, opłatę za korzystanie ze środowiska, zużycie wody, badanie ścieków, delegacje, szkolenia, środki Bhp, narzędzia, płyta, oleje. Rzeczywisty koszt jednostkowy za 1 m3 ścieków wynosi 6,41zł.

Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wystąpili z propozycją aby utylizacja 1m 3 ścieków wynosiła 2,40zł na terenie Gminy Płośnica.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z zapytaniem ile osób obsługuje oczyszczalnię? I czy Ci pracownicy dadzą radę obsłużyć oczyszczalnię w momencie podłączenia kanalizacji.

Pan Józef Rochon – oczyszczalnię obsługuje 5 pracowników i w chwili obecnej dajemy sobie radę.

 

Ad.pkt 7

 

            Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Komisji

K. Zakrzewska

                                                                                                                Paweł Rozentalski