PROTOKÓŁ Nr 10 /4/2004

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej działającej przy Radzie Gminy odbytego w dniu             16 września 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy  Płośnicy pod przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego- Przewodniczącego Komisji

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900 ,a zakończyło się o godz.1035

Stan osobowy Komisji- 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności   - 6 osób

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1.Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca rady Gminy w Płośnicy

2.Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy w Płośnicy

3.Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy Płośnica

4.Pan Józef Rochon – kierownik oczyszczalni ścieków

 

 

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Przebieg posiedzenia

 

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji - otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Ad.pkt 2.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia           i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad.pkt 3.

 

Protokół Nr9/3/2004 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 09 czerwca 2004 roku   został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

 

 

 

 

Ad.pkt 4.

 

Przystępując do niniejszego punktu  porządku obrad, nadmieniam że pisemne sprawozdanie                  z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2004 roku członkowie Komisji otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami na posiedzenie i mieli możliwość szczegółowo zapoznać się                z jego treścią. W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przedstawiania ww. sprawozdania przez Panią Skarbnik. Ze strony Radnych nie było żadnych zastrzeżeń co do wykonania sprawozdania

  

Ad.pkt 5.

 

Pan Lemański Jan – Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwał

 

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów Nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice,

 

w sprawie: sprzedaży na rzecz Najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce Nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica   ul. Dworcowa 120.

 

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica w trybie przetargu.

 

Pan Rudnicki Wiesław – członek komisji zapytał o działkę Nr 245 z mapy 2 we wsi Płośnica oraz zapytał do kogo należy działka w Płośnicy pomiędzy Kościołem, a ogródkami od starej szkoły?

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta  poinformował, że Państwo Dąbrowscy, którzy tam zamieszkują sami wystąpili z propozycją wykupu działki wraz z nieruchomością. Działka obok kościoła jest własnością Gminy.

Więcej uwag  do przedstawionych projektów uchwał członkowie komisji nie zgłosili- przyjmując je jednogłośnie wnioskując o przedstawienie je pod obrady Sesji Rady Gminy.

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku w Gminie Płośnica wraz z załącznikiem     Nr 1 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica.

W związku z dużymi kosztami, jakie ponosi Gmina za wywóz nieczystości stałych jest propozycja aby wprowadzić indywidualny odbiór od mieszkańców. Regulamin przedstawia obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości stałych, zasady gromadzenia odpadów            i nieczystości stałych, segregację i wywóz odpadów stałych.

Odpady typu plastik, papier oraz szkło będą odbierane przez Związek Ekologiczny Gmin „Działdowszczyzna” do wtórnego przerobu, zaś balast, który nie nadaje się do dalszego przerobu będzie odbierany przez prywatną  Firmę wywozową, która podpisze umowę z właścicielami posesji.

 

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji wystąpił z wnioskiem aby w miejscowości Gralewo ustawić pojemnik PET z Ekologicznego Związku Gmin.

Więcej uwag ani uwag do przedstawionego projektu uchwały członkowie komisji nie zgłosili- przyjmując go jednogłośnie wnioskując o przedstawienie go pod obrady Sesji Rady Gminy.

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektów uchwał w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płośnicy oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV  Zwyczajnej Sesji.

 

 

Ad. pkt 6.

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni Ścieków przedstawił koszt utylizacji ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy od 01 lutego  do 30 czerwca 2004 r.               w związku z ustaleniem odpłatności za 1m3 ścieków dowożonych. W kalkulacjach wzięto pod uwagę wynagrodzenie, składki na ZUS, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników (ubrania, obuwie, środki czystości, drobne wyposażenie, energię elektryczną, opłatę za korzystanie ze środowiska, zużycie wody, badanie ścieków, delegacje, szkolenia, środki Bhp, narzędzia, płyta, oleje. Rzeczywisty koszt jednostkowy za 1 m3 ścieków wynosi 6,41zł.

 

Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wystąpili z propozycją aby utylizacja 1m 3 ścieków wynosiła 2,00zł na terenie Gminy Płośnica co zostanie wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Płośnica.

 

 

Pan Stanisław Orłowski – wystąpił z wnioskiem aby zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie o oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej Płośnica – Gródki od strony Płośnicy z drogą wojewódzką Działdowo- Lidzbark w związku z licznymi wypadkami.

 

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji wystąpił z wnioskiem w sprawie ustawienia znaku „ UWAGA DZIECI” w miejscowości Zalesie ( droga powiatowa na Żuromin), oraz zapytał czy chodnik w Niechłoninie będzie dokończony?

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – poinformował, że zgodnie z Porozumieniem na chodnik w Niechłoninie kostki wystarczy na 230mb, a na chodnik w Gruszce przeznaczono 200mb kostki.

 

Pan Wiesław Rudnicki – członek komisji wystąpił z zapytaniem czy drzwi w sali zebrań w miejscowości Murawki będą zamontowane?

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – będziemy starali się do końca roku tę sprawę załatwić.

 

Pan Stanisław Orłowski – członek komisji zapytał czy droga Mława – Brodnica będzie remontowana?

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – z tego co mi wiadomo  mają być na drodze Mława – Brodnica likwidowane koleiny.

Ad pkt7

 

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim   za udział i zamknęł obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji

Jolanta Karczewska

                                                                                               Jan Lemański