PROTOKÓŁ Nr 11/4/2004

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu             13 września 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy  Płośnica pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej – Przewodniczącej Komisji

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.00.  a zakończyło się o godz. 13.00

Stan osobowy Komisji- 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg. załączonej listy obecności – 6 osób- Załącznik Nr 1

Poza gronem Komisji udział wzięli:

  1. Pani Elzbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
  3. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
  4. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  5. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz
  6. Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy

 

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich zebranych członków Komisji , oraz zaproszonych gości, o czym zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

5.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XIV    

   Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

6.Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

7.Zamknięcie obrad.

 

Ad. pkt2

 

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia     i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt3

 

Protokół Nr 10/3/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbytego w dniu 15 czerwca 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń        do zawartej treści wyżej wymienionego protokołu. – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

 

Ad. pkt4

 

Przystępując do niniejszego punktu  porządku obrad, nadmieniam że pisemne sprawozdanie          z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2004 roku członkowie Komisji otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami na posiedzenie i mieli możliwość szczegółowo zapoznać się        z jego treścią. W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przedstawiania ww. sprawozdania przez Panią Skarbnik. Ze strony Radnych nie było żadnych zastrzeżeń co do wykonania sprawozdania.

 

Ad. pkt5

 

Pani Marzena Biernat – inspektor ds. gospodarki ziemią przedstawiła projekty uchwał

 

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów Nr86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice,

w sprawie: sprzedaży na rzecz Najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym         i gospodarczym usytuowanym na działce Nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica                   ul. Dworcowa 120.

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica w trybie przetargu.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z zapytaniem dlaczego w uchwale nie ma zapisanej formy przetargu?  oraz jak podzielona jest działka przy tartaku Pan Kościńskiego?

 

Pani Marzena Biernat- w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest zapisane Rada Gminy wyraża zgodę na zbycie nieruchomości natomiast organizator wybiera formę przetargu                 ( w tym przypadku Wójt Gminy).

Działka została po ponownym podziale podzielona na dwie części i działki te zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy wystąpiła z zapytaniem czy podczas sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym dla Państwa Dąbrowskich będą zastosowane bonifikaty?

Pani Marzena Biernat – inspektor ds. ziemią – wyjaśniła, że podczas sprzedaży dla kupujących będą zastosowane wszelkie bonifikaty  

- 55% przy wykupie za gotówkę

- 40% przy wykupie na raty ze spłatą  do 2 lat

- 25% przy wykupie na raty ze spłatą do 10 lat

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektów uchwał oraz krótkiej dyskusji      w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń jednogłośnie opowiadając się                za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.

 

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektów uchwał w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płośnicy oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV  Zwyczajnej Sesji.

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku w Gminie Płośnica wraz z załącznikiem     Nr 1 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica.

W związku z dużymi kosztami, jakie ponosi Gmina za wywóz nieczystości stałych jest propozycja aby wprowadzić indywidualny odbiór od mieszkańców. Regulamin przedstawia obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości stałych, zasady gromadzenia odpadów            i nieczystości stałych, segregację i wywóz odpadów stałych.

Odpady typu plastik, papier oraz szkło będą odbierane przez Związek Ekologiczny Gmin „Działdowszczyzna” do wtórnego przerobu, zaś balast, który nie nadaje się do dalszego przerobu będzie odbierany przez prywatną  Firmę wywozową, która podpisze umowę z właścicielami posesji.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z propozycją aby Gmina  w drodze przetargu wyłoniła Firmę wywozową oraz aby w pkt 7 regulaminu dodać wyrażenie             „wskazaną przez Wójta Gminy, Radę Gminy Płośnica.”

 

 

Pan Stanisław Dudek – członek Komisji  wyraził swój sprzeciw w sprawie likwidacji kontenerów i przejścia na indywidualny odbiór nieczystości stałych. Jeżeli mieszkańcy nie płacą za wywóz śmieci do Gminy to tym bardziej nie podpiszą indywidualnych umów z Firmą  Śmieci będą wyrzucane po lasach, do rowów. Będzie panował bałagan. Zapytał, również w co będą składowane pozostałe odpady tzw. balast?  

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – mieszkańcy muszą przyzwyczaić się do segregacji odpadów. W kontenerach znajduje się wszystko: ziemia, kamienie, trawa itd. Pewne odpady można by było zagospodarować w zupełnie inny sposób, a nie wszystko składować                     w kontenerach. Firma wywozowa będzie dysponowała pojemnikami lub workami, w które wyposaży indywidualnego odbiorcę.

 

Pani Maria Wodzyńska – członek komisji wystąpiła z zapytaniem czy każdy będzie podpisywał umowę indywidualnie, czy też gmina podpisze z Firmą wywozową umowę?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – mieszkańcy indywidualnie podpiszą umowę           z Firmą wywozową, my pomożemy wyłonić Wykonawcę.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji wystąpił z wnioskiem aby w miejscach publicznych pozostawić kontenery.

 

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania za przedstawieniem ww. projektu pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy za opowiedziało się 4 członków komisji, jeden przeciw.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 5 osób uprawnionych do głosowania.  

 

   

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem oraz krótkiej dyskusji w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem jej Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.  

 

Ad. pkt6

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni Ścieków przedstawił koszt utylizacji ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy od 01 lutego  do 30 czerwca 2004 r.               w związku z ustaleniem odpłatności za 1m3 ścieków dowożonych. W kalkulacjach wzięto pod uwagę wynagrodzenie, składki na ZUS, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników (ubrania, obuwie, środki czystości, drobne wyposażenie, energię elektryczną, opłatę za korzystanie ze środowiska, zużycie wody, badanie ścieków, delegacje, szkolenia, środki Bhp, narzędzia, płyta, oleje. Rzeczywisty koszt jednostkowy za 1 m3 ścieków wynosi 6,41zł.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji – wystąpił z zapytaniem ile osób obsługuje oczyszczalnię? I czy Ci pracownicy dadzą radę obsłużyć oczyszczalnię w momencie podłączenia kanalizacji.

Pan Józef Rochon– oczyszczalnię obsługuje 5 pracowników i w chwili obecnej dajemy sobie radę.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji wystąpił  z zapytaniem kto będzie przeprowadzał konserwację i naprawę podczas awarii kanalizacji?

 

Pan Józef Rochon –Kierownik Oczyszczalni –  konserwacja kanalizacji włącznie                          z przepompowniami będzie podlegała pod Oczyszczalnię, a za awarię będzie odpowiedzialna osoba , która będzie się zajmowała tego typu sprawami.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji wystąpił z zapytaniem czy Gmina coś robi                w kierunku utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej? Jak przedstawia się sprawa z gruntami pod oczyszczalnię?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – Gmina jest w trakcie przygotowywania się             do utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej. W momencie tworzenia nowego budżetu Gminy na rok 2005  już powinna być zapewniona dotacja na utworzenie takiego Zakładu.

 

 

Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wystąpili z propozycją aby utylizacja 1m 3 ścieków wynosiła 2,00zł na terenie Gminy Płośnica co zostanie wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Płośnica.

 

Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy przekazała informację w sprawie dowozu dzieci do szkół podstawowych oraz Gimnazjum. Uczniowie dowożeni są przez PKS Działdowo, Gimbus Szkolny.

Uczniowie z Skurpia, Rutkowic, Gralewa z klas I-III;  IV i V dowożeni są przez prywatnego przewoźnika, z którym Gmina podpisała umowę. Ogółem liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 576 uczniów natomiast w Gimnazjum 266 uczniów w tym:

 

Szkoła Podstawowa w Płośnicy z Filiami –236 uczniów

Szkoła Podstawowa w Niechłoninie wraz z Filiami –143 uczniów

Szkoła Podstawowa w Gródkach z filią w Przełęku – 106 uczniów

Szkoła Podstawowa w Wielki Łęcku z filią w Małym Łęcku – 91 uczniów

Koszt miesięczny biletów na dowożenie dzieci autobusami PKS z trenu Gminy Płośnica wynosi: 11.284,48 zł.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji zgłosił uwagę , że zajęcia świetlicowe dla dzieci      w Szkole Podstawowej w Płośnicy odbywają się na korytarzu oraz zapytał, czy Dyrektor Szkoły zgłosił w ramach gwarancji usterki w budynku typu: pęknięcia ścian, podniesiona wykładzina.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wszystkie zgłaszane uwagi zostaną wyjaśnione          z Dyrektorem Szkoły

Pan Stanisław Margalski – członek Komisji – wystąpił z wnioskiem w sprawie zakupu kostki     na chodnik w miejscowości Gródki

 

 

 

Ad. pkt 6

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim   za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

Protokołowała:                                                                               Przewodniczący Komisji

 

K. Zakrzewska                                                                                              Bożena Kowalska