PROTOKÓŁ Nr 12/7/2004

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  odbytego w dniu 09 listopada 2004 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pana Pawła Rozentalskiego- Przewodniczącego  Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 930 , a zakończyło o godz. 1445.

 

Stan osobowy Komisji – 5 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pan Paweł Rozentalski     - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych proponowanych na rok 2005.

 

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na najbliższe posiedzenie Sesji.

 

6. Rozliczenie rozmów telefonicznych za okres II kwartałów 2004 roku wychodzących z 

    Urzędu Gminy.

 

7. Informacja na temat kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych szkół na 

    terenie gminy.  

 

8. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

9. Zamknięcie obrad .

      

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

-    2     -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 11/6/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  odbytego w dniu 31 sierpnia   2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok – informując Radnych o wysokości minimalnych           i maksymalnych stawek tego podatku proponowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  przypominając o wysokości stawek obowiązujących w roku 2004.

 

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok:

 

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu

    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                                               0,56 zł.

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

    lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni                                                       3,40 zł.

3. od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego

 

przez organizacje

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

    - od 1 m2 powierzchni                                                                                              0,08 zł.

4. Od budynków mieszkalnych lub ich części

    - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                              0,47 zł.

5.  Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                               

      oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie                

      działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:                                 14,00 zł.

      w tym :

      a/ od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie

          zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków

          zajętych na garażowanie ciągników i przyczep

          - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                          2,10 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

     gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

     siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                  6,20 zł

 

 

-   3   -

 

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

     działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                            1,80 zł.

 

8. Od budynków pozostałych lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie                 

     odpłatnej statutowej działalności użytku publicznego  przez organizacje

     pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          3,60 zł.

Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze osób fizycznych od powierzchni użytkowej powyżej 45 m2.

 

9. Od budowli – ich wartości określonej na podstawie art.. 4 ust. 1 pkt 3

    oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                              2%

 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części będące własnością gminy , o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom , nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej , budynki i grunty związane z oczyszczalnią ścieków oraz budowle służące do zaopatrzenia ludności w wodę .

 

Zwolnienia nie obejmują nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, podnajmu lub ich użytkowania .

 

Odnośnie podatku rolnego – Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku               ( M.P.z 21 października 2004 roku Nr 43,  Nr 43 poz. 765 )_ obniżyć z kwoty 37,67 zł.      do kwoty 35,00 zł.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zgłosił wniosek , aby przyjąć proponbowane stawki podatku od nieruchomości , natomiast cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego obniżyć do kwoty 33,50 zł. Cyt...." Obserwując wzrost staweko podatku od nieruchomości - skok ceny skupu żyta z ubiegłego roku do kwoty 35,00 zł. byłby niesprawiedliwy" .

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poinformował , że Komisja Budżetu i Finansów również analizując stawkę podatku rolnego również opowiedziała się za obniżeniem podatku do kwoty 33,50 zł.

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy - ... Cyt. ..." Na terenie naszej gminy przeciętny rolnik posiada ok. 7 ha przeliczeniowych i przy wzroście tej różnicy między 33,50 a 35,00 zł. podatek rocznie wyniósłby o 26,00 zł. Czy to jest tak dużo? W naszej gminie zawsze rolnika stawiamy na 1 miejscu i idziemy mu na rękę , innym nie . Teraz rolnikom poprawia się sytuacja finansowa , wzrasta cena mleka, cena żywca, cena zboża, cena ziemniaków i są również dofinansowania . Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku . że powinniśmy zakończyć z tymi wyróżnieniami i zacząć ich traktować tak jak innych podatników. Są również mieszkańcy w naszej gminie , których sytuacja materialna ani życiowa nie uległa poprawie ,     

-    4    -

a wręcz odwrotnie, jak byli bez pracy, tak i są nadal. A ceny i ich opłaty wzrastają niemiłosiernie, zawsze przecież podnosimy wysokość podatku od nieruchomości . Rolnicy i tak będą krzyczeć , że się zwiększyło wysokość podatku- choć ten wzrost będzie bardzo niski."

 

     Po dyskusji w tym temacie, Komisja większością głosów przyjęła wniosek Pana Waśka Włodzimierza  dotyczący obniżenia ceny skupu 1q żyta do kwoty 33,50 zł jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok. Do propozycji stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od obowiązku jego opłacania-  nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń- przyjmując je jednogłośnie.           

 

Wójt Gminy wnioskował  , aby stawki podatku od środków transportowych ,  opłaty targowej oraz opłat administracyjnych za czynności urzędowe pozostały na poziomie zeszłego roku .

            Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wniosku Wójta Gminy .

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek komisji zapytał, czy podatek od środków transportowych w 2004 roku był w miarę  ściągalny ?

 

      W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że tak , jeśli nie dobrowolnie , to podatnicy zmuszeni byli płacić za pośrednictwem Komornika.

 

Odnośnie stawki  podatku od posiadania  psów - Wójt Gminy zaproponował zwiększyć stawkę do 13,00 zł. / za jednego psa/ zachowując zwolnienia z opłat tego podatku na mocy ustawy .  

        Komisja , po dyskusji w tym temacie, opowiedziała się za przyjęciem propozycji Wójta Gminy.

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na posiedzeniu najbliższej Sesji , oprócz uchwał podatkowych - uchwały w sprawie:

 

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy 

  nieruchomości położonej we wsi Płośnica oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

- sprzedaż najemcom lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy 

   Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki 325/3            

   z mapy 2

 

- nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie  na 

   rzecz Gminy Płośnica.

 

- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z 

  perspektywą na lata 2008-2011 wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gmin członków 

  Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna" na lata 2004-2008.

 

 

 

-   5   -

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych wyżej projektów uchwał, opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 6.

==========

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy przedstawił koszty związane z rozmowami telefonicznymi wychodzącymi z Urzędu Gminy za okres pierwszych 8 miesięcy 2004 roku dokładnie przedstawiając kwoty poszczególnych wydziałów.

 

Pan Paweł Rozentalski- Przewodniczący komisji zapytał, ile płacimy miesięcznie za telefony stacjonarne Urzędu  oraz służbowe telefony komórkowe ? Czy za rozmowy prywatne wychodzące z Urzędu Gminy pracownicy zwracają koszty?

 

      W odpowiedzi na powyższe pytania Pan Wójt wyjaśnił, że miesięczna opłata za wszystkie telefony stacjonarne wraz z abonamentem wynosi około 1300-1400 zł. Natomiast służbowych telefonów komórkowych mamy dwa, tj. Wójt Gminy i W-ce Wójt , których łączna opłata wynosi w granicach 150-170 zł.

Za prywatne rozmowy telefoniczne pracownicy , po otrzymaniu bilingu zwracają koszty wpłacając ich wysokość do kasy Urzędu . Tych rozmów nie ma dużo , jednak w sumie za okres 8 miesięcy wpłacono 263,00 zł.

Porównując z innymi Urzędami , w/g przedstawionych danych za rozmowy telefoniczne w Gazecie Działdowskiej - koszt rozmów telefonicznych naszej gminy jest nieduży.

 

      Po krótkiej dyskusji na w/w temat- członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do rozmów telefonicznych wychodzących z Urzędu Gminy - dziękując Wójtowi za przedstawioną informację.

Ad. pkt 7.

=========

      Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad tj. informacja na temat kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych szkół na terenie naszej gminy Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy Przedstawił:

 

- ilościowy wykaz uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych na terenie gminy Płośnica - ( Załącznik Nr 2 )

 

- ilościowy wykaz uczniów w poszczególnych klasach Publicznego Gimnazjum w Gródkach      ( Załącznik Nr 3 )

 

- oraz wykonanie budżetu w szkołach podstawowych i gimnazjum na dzień 05 listopad 2004 (Załącznik Nr 4) w/g wydatków poniesionych na:

- delegacje służbowe i krajowe,

- farby, różne materiały , remont, materiały biurowe, środki czystości, znaczki,herbata, ręczniki oraz węgiel

- woda, energia, gaz,

- usługi; wywóz szamba, RTV, rozmowy telefoniczne, usługi remontowe

- badania okresowe , szkolenia BHP

-    6   -

- materiały dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej

- zakup środków trwałych / ksero/

- usługi; elektryk oraz projekt instalacji elektrycznej

- wyprawka szkolna

- ubezpieczenia mienia ( budynki, komputery).

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał , czy Wójt Gminy zamierza w kolejnym roku szkolnym utrzymać wszystkie szkoły filialne?

 

         Wójt Gminy przyznał, że jeszcze poważnie nie myślał nad tym problemem,jednakże uważa , że szkoły filialne same się wyeliminują ze względu na coraz mniejszą ilość dzieci pobierających w nich naukę.

 

Pan Konrad Sobiech Członek Komisji zwrócił się z pytaniem , ile miesięcznie kosztuje nas dowóz dzieci do szkół?

 

       W odpowiedzi na pytanie Pan Wójt wyjaśnił, żę miesięczny dowóz dzieci łącznie wynosi 13.700 zł. oprócz paliwa i części zamiennych do gimbusa, w tym bilety miesięczne 6.350 zł. . W skali rocznej koszty te mieszczą się w granicach 150.000 zł.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji nawiązał do dość wysokich kosztów związanych z ogrzewaniem szkoły podstawowej w Płośnicy oraz wolnych pomieszczeń w danym budynku . Po czym zaproponował  wystosowanie ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym z ofertą wydzierżawienia tych pomieszczeń na cele utworzenia stołówki.

 

                                                                Ad. pkt 8.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt gminy przedstawił treść podania Państwa Marzeny i Jana Grędzińskich zam. Działdowo z prośbą o sprzedaż gruntów - działki rolnej w miejscowości Gródki o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem pod budowę domku jednorodzinnego , po czym zaproponował , aby pozostawić to podanie na późniejszy termin i zastanowić się nad podziałem tej działki na dwie lub trzy działki budowlane oraz ogłosić do sprzedaży w drodze przetargu.

 

      Członkowie Komisji , po dyskusji w tym temacie, jednogłośnie przyjęli propozycję Wójta Gminy przekładając ten temat na późniejszy termin.

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy odczytała treść o wsparcie finansowe dla Hospicjum Domowego przy ZOZ Działdowow formie zakupu sprzętu w wysokości około 8 tys. zł.

 

      Członkowie Komisji postanowili przełożyć tę sprawę do terminu opracowywania budżetu gminy na 2005 rok.

 

 

 

-   7   -

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał o Ośrodek Zdrowia w Niechłoninie , czy Pani Łaganowska przejęła pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi medyczne i czy opala je we własnym zakresie.

 

     Wójt Gminy na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco i poinformował , że Pani Doktor jest zainteresowana wykupieniem tego Ośrodka.

 

Pani Elżbieta Szymańska- Przewodniczący Rady Gminy zapytała , co z mieszkaniem po byłym stomatologu przy Ośrodku Zdrowia w Płośnicy , tzn. kiedy Pan Doktor zamierza się z niego wyprowadzić.

 

     W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że mieszkanie to narazie nie jest wolne ale prawdopodobnie w najbliższym czasie Pan Kull je opuści.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji zapytał, czy inwestycja dotycząca kanalizacji wsi Płośnica zostanie zakończona i oddana do użytku w planowanym terminie t j. do końca listopada br. Jeśli nie wyrobimy się z terminie , czy nie przepadnie nam dofinansowanie z SAPARD-u?

 

      Wójt Gminy wyjaśnił , że prace przy kanalizacji mogą się trochę przedłużyć , co z góry przewidywaliśmy . Jednakże ten krótki termin opóźnienia nie będzie miał wpływu na dofinansowanie.

 

Pan Stanisław Margalski- Członek Komisji zapytał , czy mieszkańcy naszej gminy są poinformowani o nowym systemie zagospodarowywania swoich odpadów?

 

      Wójt Gminy wyjaśnił , że odbyły się zebrania wiejskie na ten temat , na których mieszkańcy różnie przyjmowali nowy system . Wiadomość i wyjaśnienia dotyczące tego sposobu jest ogłoszona również  w Biuletynie Informacyjnym .  

 

                                                              Ad. pkt 9

                                                  ==========

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął  niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                      

Anna Lipińska                                                                                        Paweł Rozentalski