PROTOKÓŁ  Nr 13/6/2004

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
17 grudnia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego - Przewodniczącego Komisji
.

 

      Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 905 , zakończyło o godz. 1235.

 

Stan osobowy Komisji - 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 5 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

2. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy

3. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy

4. Pani Anna Lipińska - Inspektor d/s Rady Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i zaproponował następujący porządek obrad :

 

1. Otwarcie posiedzenia.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gmin.

 

5. Zapoznanie się z przebiegiem realizacji inwestycji na terenie naszej gminy w 2004 roku.

 

6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

7. Zamknięcie posiedzenia.

 

         Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego porządku - przyjmując go jednogłośnie.

Ad. pkt 3

==========

 

          Protokół Nr 12/5/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 listopada 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia wszystkim członkom zapoznania się z jego treścią .

 

-   2   -

 

 

          Członkowie Komisji żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili do protokołu - jednogłośnie opowiadając się za jego przyjęciem w brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

=========

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę zwiększenia budżetu gminy o kwotę 20.584 zł. , którą otrzymaliśmy z rezerwy subwencji budżetu państwa, po czym przedstawiła propozycje zmian do Budżetu Gminy Płośnica  na 2004 rok.

 

        Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych zmian w Budżecie - jednogłośnie opowiadając się o naniesienie jej do projektu uchwały w w/w sprawie.

Ad. pkt 5.

=========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił , iż sprawozdanie z realizacji przebiegu prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy przedstawia na każdym posiedzeniu Sesji oraz posiedzeniach Radnych , w związku z tym  zaproponował , aby członkowie komisji zwracali się z pytaniami odnośnie inwestycji, a on będzie odpowiadał.

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji zapytał się , czy budowa wodociągów   przebiegała zgodnie z planem i kosztorysem, czy też się coś zmieniło.

 

        W odpowiedzi na powyższe pytanie- Pan Wójt Gminy wyjaśnił , iż wykonano na dzień dzisiejszy mamy około 65 km sieci wodociągowej tj. nasza gmina jest w 93 % zwodociągowana. W stosunku do projektów linia wodociągowa w miejscowości Turza Mała

i Prioma wydłużyła się o około 4.300 m. W związku z czym zwiększyły się też koszty o 126.000 zł.

 

Pani Bożena Kowalska - Członek Komisji zapytała , czy właściciele posesji, do których podłączono wodociąg płacą zgodnie z deklaracją ?

 

       Wójt Gminy - Cyt....." Tak , choć z poślizgiem ale każdy stara się płacić. "

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zapytał , czy ulica Młyńska w Płośnicy oraz wybudowania Rutkowice zostały  ujęte w projekcie inwestycji przed przystąpieniem do jej realizacji?

 

Pan Wójt Gminy - Cyt. ....." Ujęte były w projekcie budżetu , lecz nie były ujęte w projekcie inwestycyjnym . tzn. nie były ujęte przy przetargu"

 

Pan Konrad Sobiech - Cyt. ...." Skoro były zaplanowane środki budżetowe i były ujęte w budżecie , to dlaczego koszt inwestycji  zwiększył się o 120 tys. zł."

 

-   3   -

 

Wójt Gminy - Cyt. ....... Te koszty o których mówiłem tzn. te 126 tys. zł. są to środki , które musieliśmy dołożyć wykonawcy .Ale to nie znaczy, że tej kwoty brakuje w budżecie. Te 120 tys. zł. były przeznaczone na wykonanie zmian i ujęcie w projekcie inwestycyjnym i ich wykonawstwo."

 

Pan Sobiech Konrad - Cyt......" Czy koszt realizacji wodociągów został przekroczony w porównaniu z planowanym kosztem ?"

 

Wójt Gminy- Cyt. ......." Zabrakło nam w granicach 30-40 tys.zł. w porównaniu z planowanym budżetem gminy."

 

Pan Paweł Rozentalski - Przewodniczący Komisji - Cyt....." Ile zapłaciło nam Nadleśnictwo za przyłącza?"

 

Wójt Gminy - W odpowiedzi wymienił kwotę 17.000 zł.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Członek Komisji .......Cyt. " Czy moglibyśmy otrzymać jakąś opinię na temat jakości wody w miejscowości Płośnica . Do kiedy ta woda będzie tak bardzo chlorowana. w tej chwili nie tylko, że nie można jej pić nawet po przegotowaniu to nie nadaje się do kąpieli."

 

Pan Wójt Gminy - ......Cyt. " Wystąpiliśmy już z tym wnioskiem do WZUW Mława , z tego co wiem po rozmowie telefonicznej prawdopodobnie w ujęciu wody w Płośnicy pojawiły się pałeczki bakterii "COLA".

 

Pan Włodzimierz Wasiek - Zapytał , jak wygląda realizacja inwestycji dotycząca budowy kanalizacji w Płośnicy .

 

Wójt Gminy - poinformował , że na dzień 21 grudnia 2004 roku zostaną zakończone prace przy kanalizacji, która zostanie przekazana do użytku.

 

Pan Włodzimierz Wasiek - ;.....Cyt. ..." Czy były robione jakieś aneksy związane

w stosunku do planowanego, gdyż podczas realizacji zwiększyła się ilość przyłączy oraz zainstalowano dodatkowo 4 przepompownie."

 

Pan Włodzimierz Wasiek - ...Cyt. ...." Jak wyglądają wpłaty za przyłącza od strony mieszkańców."

 

Pan Wójt - ......Cyt. ..."Nie powiem dokładnie, ale wiem , że wpłynęło więcej niż przewidywaliśmy , uważam , że w planowanym terminie wpłynie reszta" .

 

Pan Włodzimierz Wasiek-  .....Cyt .." Czy na terenie naszej Płośnicy tuż przy sieci kanalizacyjnej są takie posesje, które nie przyłączyły się do niej?"

-   4   -

 

Pan Wójt Gminy - cyt....." Tak są  ale w/g przepisów prawnych będą musieli zlikwidować swoje szamba i przyłączyć się do kanalizacji. "

 

Ad. pkt 6.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Stanisław Margalski - Członek Komisji zapytał o wyniki przetargów odbytych w dniu

1 grudnia 2004 roku.

 

Pan Wójt Gminy-  Szkoła Rutkowice została sprzedana Pani Dąbrowskiej za kwotę około 33.000 zł. Natomiast działki w Płośnicy Panu Kościńskiemu za kwotę 10.115 zł. i 10.660 zł.  

 

Pani Bożena Kowalska - Członek Komisji zgłosiła wniosek o zabezpieczenie hydrantów
w poszczególnych miejscowościach  i zniwelowania dzikiego wysypiska śmieci między Jabłonowem a Zalesiem  na działce Pana Szostka Dariusza.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy poinformował, że oświetlenie uliczne zostanie uregulowane w miesiącu styczeń na terenie naszej gminy.

 

Ad. pkt 7.

========

      

      Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji złożył wszystkim życzenia " Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia ,  podziękował za udział i na tym zamknął posiedzenie Komisji. ,

 

Protokołowała:                                                                                    Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                            Paweł Rozentalski