Protokół Nr 10/4/2004

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa odbytego w dniu 17 września 2004 r. pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej – Przewodniczącej Komisji

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00,  a zakończyło się o godz.11.15

Stan osobowy komisji- 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności- 5 osób- Załącznik Nr 1

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

    1.   Pani Elżbieta Szymańska- Przewodniczący Rady Gminy

  1. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy
  2. Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
  3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
  4. Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni

 

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska- Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji ora zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

5.Rozpatrzeni i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XI V  

   Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

6.Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

7.Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia  i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad.pkt 3

 

Protokół Nr 9/3/2004 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska  i Budownictwa odbytego w dniu 14 czerwca 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad.pkt 4

 

Przystępując do niniejszego punktu  porządku obrad, nadmieniam że pisemne sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2004 roku członkowie Komisji otrzymali wcześniej wraz z zaproszeniami na posiedzenie i mieli możliwość szczegółowo zapoznać się z jego treścią. W związku z tym Komisja odstąpiła od głośnego czytania i przedstawiania ww. sprawozdania przez Panią Skarbnik. Ze strony Radnych nie było żadnych zastrzeżeń co do wykonania sprawozdania.

 Ad.pkt 5

 

Pani Renata Warmińska – Przewodniczący Komisji przedstawiła projekty uchwał:

 w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów Nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice,

 w sprawie: sprzedaży na rzecz Najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym     i gospodarczym usytuowanym na działce Nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica     ul. Dworcowa 120.

 

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica w trybie przetargu.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią przygotowanych projektów uchwał, żadnych uwag ani zastrzeżeń nie zgłosili przyjmując je jednogłośnie jednocześnie wnioskując                   o przedłożenie ich pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku w Gminie Płośnica wraz z załącznikiem     Nr 1 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica.

W związku z dużymi kosztami, jakie ponosi Gmina za wywóz nieczystości stałych jest propozycja aby wprowadzić indywidualny odbiór od mieszkańców. Regulamin przedstawia obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości stałych, zasady gromadzenia odpadów            i nieczystości stałych, segregację i wywóz odpadów stałych.

Odpady typu plastik, papier oraz szkło będą odbierane przez Związek Ekologiczny Gmin „Działdowszczyzna” do wtórnego przerobu, zaś balast, który nie nadaje się do dalszego przerobu będzie odbierany przez prywatną  Firmę wywozową, która podpisze umowę z właścicielami posesji.

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji  wystąpiła z zapytaniem co zrobić                  z pojemnikami po środkach chemicznych, folią po kiszonce, sznurkiem?

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – wyjaśnił, że na składowanie pojemników po środkach chemicznych będą wyznaczone miejsca docelowe, a pozostałymi odpadami będzie zajmował się Ekologiczny Związek Gmin. Na posiedzenie Sesji zostanie zaproszony przedstawiciel Ekologicznego Związku Gmin, który będzie wyjaśniał Państwa pytania w sprawie segregacji odpadów.

Więcej pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały członkowie komisji nie zgłosili- przyjmując go jednogłośnie wnioskując o przedstawienie go pod obrady Sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektów uchwał w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Płośnicy oraz uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze                 i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV  Zwyczajnej Sesji.

 

Ad.pkt 6

Pan Józef Rochon – Kierownik Oczyszczalni Ścieków przedstawił koszt utylizacji ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy od 01 lutego  do 30 czerwca 2004 r.                                                                      w związku z ustaleniem odpłatności za 1m3 ścieków dowożonych. W kalkulacjach wzięto pod uwagę wynagrodzenie, składki na ZUS, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników (ubrania, obuwie, środki czystości, drobne wyposażenie, energię elektryczną, opłatę za korzystanie ze środowiska, zużycie wody, badanie ścieków, delegacje, szkolenia, środki Bhp, narzędzia, płyta, oleje. Rzeczywisty koszt jednostkowy za 1 m3 ścieków wynosi 6,41zł.

Do tej pory oczyszczalnia osiąga wyniki, ponieważ staramy się aby odbierać ścieki świeże, każdy dostawca jest zarejestrowany i w momencie przywozu sprawdzamy zasolenie, zakwaszenie oraz ph i wprowadzamy te dane w rejestr.

Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wystąpili z propozycją aby utylizacja 1m 3 ścieków wynosiła 2,00zł na terenie Gminy Płośnica.

Pan Tadeusz Zajdziński – Członek Komisji wnioskował o zmianę godzin oświetlenia ulic     w Wielkim Łęcku – od godz. 800 do 2300.

Pani Renata Warmińska- Przewodnicząca Komisji – wystąpiła z zapytaniem czy właściciel posesji ma obowiązek utrzymać czystość jeżeli bezpośrednio do posesji przylega pas zieleni,       a następnie znajduje się chodnik

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta  wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości         i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości   

Pani Renata Warmińska –Przewodnicząca Komisji -jakie obowiązki ma właściciel posesji           w związku z wywozem szamba

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta  każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić wywóz szamba do uprawnionego podmiotu zajmującego się wywozem nieczystości płynnych  

Pan Wiesław Rudnicki – Członek Komisji jak powinien wyglądać wywóz gnojowicy                         z gospodarstw ?

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta gnojowica z gospodarstw powinna być wylewana na pole wyznaczone do wylewu, które jest zaewidencjonowane i gnojowica jest po półrocznym leżakowaniu. 

Ad.pkt 7

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim   za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.                                                                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                Renata Warmińska