PROTOKÓŁ Nr 14/5/2004

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 15 września 2004 roku pod

przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego - Przewodniczącego Komisji.Posiedzenie rozpoczęło się o godz.1000, a zakończyło się o godz. 1230

Stan osobowy Komisji - 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg. załączonej listy obecności - 6 osób - Załącznik Nr l

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pan Kazimierz Podlasin - z-ca Wójta Gminy

2. Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy

4. Pan Józef Rochon - kierownik oczyszczalni ścieków

 

Przebieg posiedzenia

Pan Stanisław Orlowski- Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich

członków Komisji, oraz zaproszonych gości, po czym zaproponował następujący porządek

obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku

kontynuacja z lat ubiegłych.

5. Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na posiedzenie XIV

Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy

7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad.pkt 2

 

Członkowie Komisji Jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3

Protokół Nr 13/4/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 czerwca 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego po siedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu. Jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony

 

Ad. pkt 4

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy - poinformował, że rozpoczęte inwestycje tj. budowa wodociągu Gralewo- Murawki i Rutkowice - Prioma oraz budowa kanalizacji w miejscowości Płośnica przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji - zapytał czy w miejscowości Gródki

rozprowadzenie gazu na nowym osiedlu będzie realizowane w tym roku czy zostanie przełożonena następny rok

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy - jest to inwestycja ,która została przełożona na

dalszy plan realizacji, ale przy opracowaniu budżetu na rok 2005 inwestycja ta będzie brana poduwagę.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji - wystąpił z propozycją zorganizowania

spotkania z mieszkańcami Gródek w celu wyjaśnienia jaka to by była kwota, jaki udział

mieszkańca w tej inwestycji.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przychylnie ustosunkował się do propozycji

Przewodniczącego Komisji jednocześnie informując o drugiej sprawie jaką jest wymiana

odcinka wodociągu od Pałacu do Gimnazjum.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji wspomniał, że woda jest bardzo brudna,

zburzona i może trzeba by było na końcu linii postawić hydrant.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy - że   problem brudnej wody jest także

w Niechłoninie, Turzy Małej, Płośnicy i wymiana rur wodociągowych jest to perspektywa

najbliższych lat i będą to sprawy konieczne.

Pan Stanisław dudek - Członek Komisji wystąpił z zapytaniem czy pieniądze na budowę

kanalizacji z programu SAPARD otrzymamy i czy sąjakieś inne zagrożenia?

Pani Halina Jabłońska - pieniądze z SAPARD otrzymamy w momencie zakończenia inwestycji budowy kanalizacji zgodnie z umową.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy największym bieżącym zagrożeniem jest to,

że niektórzy mieszkańcy nie pozwalają na wejście z kanalizacją na swoje posesje.

Pani Halina Jabłońska - inwestycją w miejscowości Płośnica objęte są działki, część ulicy

Kościelnej, Dworcowa.

Ad.pkt 5

 

Pan Stanisław Orłowski -Przewodniczący Komisji zaprosił Panią Teresę Jędraszek -Skarbnika

Gminy i poprosił o pytania w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wykonanie budżetu na I półrocze

2004 roku jest na poziomie dochody: 51,8% co jest w granicach normy oraz wydatki: 41,8 %.

Dochody, które zostały zaplanowane nie zostaną zrealizowane   w 100% np. opłata

eksploatacyjna z Kopalni Surowców Mineralnych zaplanowano 20.000 zł. a wpłynęło 8.000 zł. w związku z zaprzestaniem wydobycia kruszywa , brak jest także wpływów za wywóz śmieci.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji - musimy zastanowić się z nad ściągalnością zobowiązań czy my zaniechaliśmy , czy jest to nasza wina, że nie ma wpływów od mieszkańca'. Kwota 4zł. miesięcznie za wywóz śmieci to nie jest taka duża kwota , 4 samo dotyczy podatku od posiadania psów, którego też nie wszyscy płacą.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że procedura ściągnięcia zaległości co do

odpłatności za wywóz śmieci została zachowana pozostaje nam tylko wystąpić na drogę sądową, co dla przykładu zrobimy.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem w sprawie zaległości podatkowych Gospodarstwa Pomocniczego w Gródkach

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy   wyjaśniła, że Gospodarstwo Pomocnicze

nie przekazało na czas korekty deklaracji na podatek rolny w związku z czym nie zrobiono

odpisu

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji wskazał nieścisłości w dziale 754 - Bezpieczeństwo

Publiczne i Ochrona P.PÓZ. że kwota otrzymana z PZU na likwidację szkody nie była

przeznaczona w całości na remont Domu Kultury w Niechłoninie ale częściowo też i na remont Domu Strażaka w Niechłoninie.

Pan Stanisław Dudek -Członek Komisji zwrócił uwagę na dość wysoką kwotę jaka została

poniesiona na zakup węgla do Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie i zapytał czy obecny

administrator budynku będzie ponosił koszty na zakup opału na ogrzewanie budynku na okres

zimowy.

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował, że Ośrodek Zdrowia w Niechłoninie został przejęty w styczniu przez Panią Łaganowską i był to koniec okresu grzewczego i do Gminy należało ogrzanie tego budynku w chwili obecnej wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku ponosi właściciel. Do Urzędu Gminy wpłynęło   pismo Pani Łaganowskiej o pozwolenie na wymianę okien i pieca oraz na przeprowadzenie remontów w budynku.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji - wystąpił z prośbą o uregulowanie spływu wody z pól od strony Gruszki przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Niechłonin

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta- poinformował, że zostanie wykonany rów wzdłuż

istniejącej drogi polnej i woda zostanie skierowana do przydrożnego rowy przy drodze powiatowej

Ad.pkt 6

 

Pani Marzena Biemat - inspektor ds. gospodarki ziemią przedstawiła projekty uchwał

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach

ewidencji gruntów ?86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice, w sprawie: sprzedaży na rzecz Najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

i gospodarczym usytuowanym na działce Nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica

ul. Dworcowa 120. w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica w trybie przetargu.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zadał pytanie w sprawie sprzedaży

nieruchomości w Rutkowicach

Pani Marzena Biemat - wyjaśniła procedurę sprzedaży w/w nieruchomości, przedłożyła operaty szacunkowe

Pan Konrad Sobiech -Członek Komisji wystąpił z zapytaniem jaka jest procedura sprzedaży,

oraz jaka jest powierzchnia działki w Rutkowicach i czy jest ogrodzona !

Pani Marzena Biemat - wyjaśniła, że po otrzymaniu przez Radę Gminy zgody na zbycie

nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości na okres sześciu tygodni, a następnie zamieszcza się ogłoszenie o przetargu na okres minimum 14 dni. Wielkość działki w Rutkowicach wynosi 0.20 ha i jest ogrodzona siatką.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem kto dokonał wyceny przedmiotowej nieruchomości

Pani Marzena Biemat - wyjasniła,że wyceny dokonał Pan Józef Rochon rzeczoznawca

majątkowy - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Działdowie.

 

Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektów uchwał oraz krótkiej dyskusji

w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń jednogłośnie opowiadając się za

przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią projektów uchwał w sprawie: nadania Statutu

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Płośnicy oraz uchwały w sprawie ustalenia

szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie

opowiadając się za przedłożeniem ich Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.

 

Pan Kazimierz Podlasin - Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia

szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku w Gminie Płośnica wraz z załącznikiem

Nr l - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica.

W związku z dużymi kosztami, jakie ponosi Gmina za wywóz nieczystości stałych jest

propozycja aby wprowadzić indywidualny odbiór od mieszkańców. Regulamin przedstawia

obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie

gromadzenia i usuwania odpadów oraz nieczystości stałych, zasady gromadzenia odpadów

i nieczystości stałych, segregację i wywóz odpadów stałych.

Odpady typu plastik, papier oraz szkło będą odbierane przez Związek Ekologiczny Gmin

„Działdowszczyzna" do wtórnego przerobu, zaś balast, który nie nadaje się do dalszego przerobu będzie odbierany przez prywatną Firmę wywozową, która podpisze umowę z właścicielami posesji. Na posiedzenie zostanie zaproszony Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin, który przybliży nam sprawę segregowania nieczystości.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił się z zapytaniem w sprawie wywozu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów, które nie są niebezpieczne ale ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach rolnych np.; gruz

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta poinformował, że odbiorem odpadów niebezpiecznych

w naszym imieniu zajmuje się Ekologiczny Związek Gmin , ponadto utworzenie punktu odbioru w/w odpadów na terenie naszej gminy jest przewidziane w gminnym planie ochrony środowiska Natomiast odbiór gruzu można zgłosić do Zakładu Betoniarskiego  Pana Zgliczyńskiego w Działdowie lub zawieźć własnym transportem.

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji - wystąpił z zapytaniem od kiedy będą likwidowane

kontenery.

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta wyjaśnił, że kontenery będą do 17 listopada, a następnie

część z nich zostanie przekazana do szkół, spółdzielni mieszkaniowych z tym , że zawrą one

indywidualne umowy   z wywożącym i będą płacić za wywóz własnych śmieci.

Mieszkańcy otrzymają od nas wypowiedzenia dotychczasowych umów i na odbiór indywidualny będą zawierać umowy z firmą wywożącą.

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji wystąpił z propozycją aby regulamin utrzymania

czystości na terenie Gminy Płośnica otrzymali sołtysi

Pan Konrad Sobiech -Członek Komisji wystąpił z zapytanie w sprawie odśnieżania chodników

Pan Kazimierz Podlasiu - Z-ca Wójta zgodnie z regulaminem za utrzymanie w czystości

chodnika odpowiada właściciel posesji przylegającej bezpośrednio do chodnika z tym, że śnieg należy pryzmować na jezdni a zarządca drogi jest zobowiązany do jego wywozu.

Pan Stanisław Orłowski - Przwodniczący Komisji - wystąpił z wnioskiem o postawienie

pojemników do selektywnej zbiórki szkła, papieru przy bloku mieszkalnym w Gródkach.

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta wyjaśnił, że jest zaplanowane 13 punktów gdzie będą

ustawione pojemniki z Ekologicznego Związku Gmin, w związku z powyższym wystąpimy

o przyspieszenie dostawy pojemników.

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem

oraz krótkiej dyskusji w tym temacie nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń, jednogłośnie

opowiadając się za przedłożeniem jej Radzie Gminy pod obrady XIV Zwyczajnej Sesji.

 

Ad.pkt 7

 

Pan Józef Rochon - Kierownik Oczyszczalni Ścieków przedstawił koszt utylizacji ścieków

komunalnych w Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy od 01 lutego do 30 czerwca 2004 r.

w związku z ustaleniem odpłatności za Im3 ścieków dowożonych. W kalkulacjach wzięto pod

uwagę wynagrodzenie, składki na ZUS, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników

(ubrania, obuwie, środki czystości, drobne wyposażenie, energię elektryczną, opłatę za

korzystanie ze środowiska, zużycie wody, badanie ścieków, delegacje, szkolenia, środki Bhp,

narzędzia, płyta, oleje. Rzeczywisty koszt jednostkowy za l m3 ścieków wynosi 6,41 zł.

Członkowie Komisji w wyniku dyskusji wystąpili z propozycją aby utylizacja Im 3 ścieków

wynosiła 2,0zł na terenie Gminy Płośnica.

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji - wystąpił z wnioskiem w sprawie przejścia dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gródkach oraz oświetlenia obiektu.

Pani Renata Warmińska- Członek Komisji wystąpiła z zapytaniem w sprawie chodnika

w Wielkim Łęcku

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta w sprawie budowy chodników w Wielkim Łęcku przyszło do nas porozumienie.

 

Ad.pkt 8

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował

wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

Protokołowała:

 K. Zakrzewska

Przewodniczący Komisji

Stanisław 0rłowski