PROTOKÓŁ Nr 17/8/2004

 

              z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej

              przy Radzie Gminy odbytego   w dniu 20 grudnia 2004 roku

              w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

              Pana Stanisławy Orłowskiego   Przewodniczącego Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1105 , a zakończyło o godz. 1320.

 

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób   – Załącznik Nr 1

 

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu, wzięli :

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy 
  3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy .
  4. Pan Kazimierz Podlasin  – Z-ca Wójta Gminy 
  5. Pani Beata Garncarz - Kierownik GOPS
  6. Pani Anna Lipińska  - Inspektor ds. obsługi Rady  Gminy . 

 

                                           Przebieg  posiedzenia :

 

 

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

     3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2004 

      rok, przygotowanej na posiedzenie XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy  .

                                                   

5.    Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

 

       8.  Zamknięcie obrad .

                                           

                  Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         

     posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

    

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 3.

=========

        Protokół Nr 16/7/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 23 listopada 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem się niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w protokołu - przyjmując go jednogłośnie.

 

Ad. pkt 4.

==========

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła  potrzebę dokonania zwiększenia Budżetu Gminy o kwotę 23.492 zł. w dochodach i wydatkach oraz podjęcia przez Radę Gminy w Płośnicy na najbliższym posiedzeniu uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok, po czym odczytała przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie.

 

Pan Konrad Sobiech- Członek Komisji .......Cyt. ....." Zbliża się koniec roku .Kwota zmian
w budżecie jest nie duża, a Pani Skarbnik , uważam, że wie najlepiej , gdzie należy dołożyć środki".

 

     Pozostali Członkowie Komisji również nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwał ani zmian do Budżetu Gminy na 2004 rok- jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy .

 

Przedstawiony projekt uchwały stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 5.

                                                               ==========

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .......Cyt. ....." Na warsztaty do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Upośledzonych Umysłowo w Działdowie dowożone są również  dzieci z naszej gminy . Prawdopodobnie płacimy z naszego budżetu za dowóz tych dzieci 1.000 zł. miesięcznie. Z tego, co słyszę ta kwota jest niewystarczająca , gdyż koszt tych warsztatów jest teraz droższy. Inne gminy się wypłacają , a my nie. Dlaczego - uważam, że należałoby to uregulować. Drugi problem - wszystkie gminy dofinansowały zakup paczek dla dzieci z tych warsztatów - tylko nie nasza. To jest coś nie tak . Dlaczego tylko nasza gmina nie bierze w tym udziału?".

 

Pani Teresa Jędraszek -  Skarbnik Gminy......Cyt. " Mamy zawartą umowę , która obowiązuje do końca roku ,na kwotę 1.000 zł. miesięcznie - tzn. po 100 zł. na jedno dziecko biorące udział w warsztatach i z tego się wywiązujemy . Na razie nie otrzymaliśmy żadnego pisma odnośnie zwiększenia kosztów.

-    3    -

 

Odnośnie paczek - nić nam na ten temat nie wiadomo. Również nie dostaliśmy żadnego pisma - nikt się do nas nie zwracał z prośbą o dofinansowanie."

 

Pani Beata Garncarz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy .......

Cyt. : ..." Żadnego pisma nie otrzymałam , ale miałam na temat paczek rozmowę telefoniczną

z Panią Rzymowską ze Stowarzyszenia. . Dofinansowanie to miało być w ramach dożywiania dzieci.. Oświadczyłam , że te dzieci , które dojeżdżają na warsztaty z naszej gminy nie są objęte dożywianiem , więc nie mam możliwości przekazać środków na paczki. ".

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji .......Cyt. ..." Nawiąże znów do problemu ze śmieciami . Otóż , kto był w naszym pobliżu został dokładnie uświadomiony - natomiast na Mszy Świętej w Przełęku Ksiądz Proboszcz podsumował ten problem w ten sposób :

" No i zobaczcie jak Nas Wójt i Rada Gminy załatwiła ".

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji .....Cyt. " Uważam, że te kontenery, które pozostały na cmentarzach - gmina powinna choć dwa razy w roku wywieźć i zapłacić ":

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  ......Cyt. ..." Przygotowujemy to w ten sposób, że my pozostawiamy bezpłatnie kontenery na cmentarzach , natomiast Księża wywiozą odpady w swoim zakresie. My natomiast zapłacimy za utylizację odpadów, jednak  zapłacimy tylko za odpady komunalne, jeśli tam będą inne wówczas - tego nie opłacimy".

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji ......Cyt. "A co ze szkołami , czy przy szkołach pozostaną kontenery? "

 

     W odpowiedzi na powyższe pytanie - Wójt Gminy wyjaśnił , że kontenery pozostaną również i przy szkołach ale za wywóz i utylizację odpadów Dyrektorzy będą opłacać ze środków budżetowych szkół".

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji ......Cyt. ...." Ponieważ zbliżają się święta - czy Wójt Gminy otrzymał jakąś nagrodę i przygotował dla pracowników Urzędu nagrody za pracę ?"

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy  ...... Cyt. ....Niestety nie , ponieważ wszystkie środki, które mieliśmy na nagrody dla pracowników zostały przelane na utrzymanie pracowników Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy.

 

Ad. pkt 6.

=========

          

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia .

 

Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

Anna Lipińska                                                                                         Stanisław Orłowski