PROTOKÓŁ Nr 15/6/2004

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów   odbytego

 w dniu 08 listopada 2004 roku
 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy  pod przewodnictwem
Pana Stanisława Orłowskiego- Przewodniczącego  Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 930 , a zakończyło o godz. 1410 .

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności   – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli : 

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
  2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  3. Pani Katarzyna Zakrzewska - Sekretarz Gminy
  4. Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy
  5. Pani Anna Lipińska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

                               Przebieg  posiedzenia :

 

Pan Stanisław Orłowski     - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad :

 

  1. Otwarcie posiedzenia .

 

  1. Przyjęcie porządku obrad .

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie stawek podatkowych proponowanych na rok 2005.

 

5.  Zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na najbliższe posiedzenie Sesji.

 

6. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2004 roku.

 

7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania .

 

8. Zamknięcie obrad .

      

            Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

 

 

-    2     -

 

Ad. pkt 3.

=========

 

         Protokół Nr 14/5/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansó odbytego w dniu         15 września  2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia  w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się  z jego treścią .

 

      Członkowie Komisji  nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści

 w/w protokołu - jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu , w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

==========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica przedstawił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok – informując Radnych o wysokości minimalnych           i maksymalnych stawek tego podatku proponowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  przypominając o wysokości stawek obowiązujących w roku 2004.

 

Proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok:

 

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu

    na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

    od 1 m2 powierzchni                                                                                               0,56 zł.

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

    lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni                                                       3,40 zł.

3. od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

    - od 1 m2 powierzchni                                                                                              0,08 zł.

4. Od budynków mieszkalnych lub ich części

    - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                              0,47 zł.

5.  Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej                               

      oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie                

      działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej:                                 14,00 zł.

      w tym :

      a/ od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie

          zajętych na garażowanie maszyn rolniczych , z wyjątkiem budynków

          zajętych na garażowanie ciągników i przyczep

          - od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                          2,10 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

     gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

     siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                  6,20 zł

 

-   3   -

 

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

     działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                            1,80 zł.

 

8. Od budynków pozostałych lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie                 

     odpłatnej statutowej działalności użytku publicznego  przez organizacje

     pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej                                          3,60 zł.

Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze osób fizycznych od powierzchni użytkowej powyżej 45 m2.

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji zaproponował członkom Komisji zastanowić się nad metrażem budynków pozostałych zwolnionych od opłaty w/w podatku . Czy nie należałoby zwiększyć ilość metrażu podlegającego opłacie?

 

        Członkowie Komisji, po dyskusji w tym temacie, postanowili pozostawić na metrażu obowiązującym w poprzednich latach , przyjmując propozycję Wójta odnośnie podniesienia stawki z 3,50 zł. do wysokości 3,60 zł. za 1 m2 .

 

9. Od budowli – ich wartości określonej na podstawie art.. 4 ust. 1 pkt 3

    oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                              2%

 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części będące własnością gminy , o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom , nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności kulturalnej mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej , budynki i grunty związane z oczyszczalnią ścieków oraz budowle służące do zaopatrzenia ludności w wodę .

 

Zwolnienia nie obejmują nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, podnajmu lub ich użytkowania .

 

         Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wyżej przedstawione stawki podatku od nieruchomości.

 

Odnośnie podatku rolnego – Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku               ( M.P.z 21 października 2004 roku Nr 43,  Nr 43 poz. 765 )_ obniżyć z kwoty 37,67 zł.      do kwoty 35,00 zł.

 

Pani Renata Warmińska - Członek Komisji zgłosiła wniosek, aby cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego obniżyć do kwoty 33,50 zł.

........Cyt. .." Rolnikom i tak jest ciężko i taki wzrost podatku rolnego byłby dla nich bardzo ciężki. Dla niektórych niemożliwym do płacenia ".

 

 

 

 -   4   -

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy - Cyt. ....." Na terenie naszej gminy przeciętny rolnik posiada około 7 ha przeliczeniowych ziemi i przy wzroście, tej różnicy między 35                a 33,50 zł. tj. 1,50 zł. podatek rocznie wyniósłby o 26 zł. więcej. Czy to jest tak dużo? W naszej gminie zawsze rolnika stawiamy na pierwszym miejscu i idziemy im na rękę , innym nie . Teraz rolnikom poprawia się sytuacja finansowa, wzrasta cena mleka , cena żywca, cena zboża, cena ziemniaków i są również dofinansowania. Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że powinniśmy zakończyć z tymi wyróżnieniami i zacząć ich tak traktować jak innych podatników. Są również mieszkańcy w naszej gminie, których sytuacja materialna ani życiowa nie ulega zmianie, a wręcz odwrotnie, jak byli bez pracy tak są nadal , a ceny ich opłat niemiłosiernie wzrastają - zawsze przecież podnosimy wysokość podatku od nieruchomości".

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji - Cyt. ...." Jesteśmy Komisją Budżetu i Finansów i powinniśmy patrzeć z takiego punktu widzenia, aby pozyskać jak najwięcej środków do budżetu gminy . Pech w tym , że komisja składa się z 5 rolników na 6 członków i nie można się po niej spodziewać takiego patrzenia".

 

        Po dyskusji w tym temacie , Komisja większością głosów przyjęła wniosek Pani Warmińskiej odnośnie obniżenia ceny skupu 1q żyta do kwoty 33,50 zł. jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2005 rok.

  

Wójt Gminy wnioskował  , aby stawki podatku od środków transportowych ,  opłaty targowej oraz opłat administracyjnych za czynności urzędowe pozostały na poziomie zeszłego roku .

 

            Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem wniosku Wójta Gminy .

 

Odnośnie stawki  podatku od posiadania  psów - Wójt Gminy zaproponował zwiększyć stawkę do 13,00 zł. / za jednego psa/ zachowując zwolnienia z opłat tego podatku na mocy ustawy .

Pan Stanisław  Orłowski - Przewodniczący Komisji   zaproponował zastanowić się nad możliwością rzetelnego ściągania podatku od posiadania psów. Czy nie pomogłoby przejście

       

Komisja , po dyskusji w tym temacie, opowiedziała się za przyjęciem propozycji Wójta Gminy.

 

                                                               Ad. pkt 5.

                                                                          ===========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy na posiedzeniu najbliższej Sesji , oprócz uchwał podatkowych - uchwały w sprawie:

 

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Płośnicy 

  nieruchomości położonej we wsi Płośnica oznaczonej nr działki 325/1 z mapy 2.

 

- sprzedaż najemcom lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy 

   Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki 325/3            

   z mapy 2

-    5    -

 

- nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie  na 

   rzecz Gminy Płośnica.

 

- przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica na lata 2004-2007 z 

  perspektywą na lata 2008-2011 wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gmin członków 

  Ekologicznego Związku Gmin " Działdowszczyzna" na lata 2004-2008.

 

       Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych wyżej projektów uchwał, opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady XV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy.

Ad. pkt 6.

==========

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy poinformował, że realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w tym roku budżetowym przebiega zgodnie z harmonogramem          z lekkim opóźnieniem:

 

- oddano do użytku wodociąg w miejscowości Murawki i Prioma

- trwają prace przy budowie kanalizacji . Wykonawca twierdzi, że zdąży oddać inwestycję 

   zgodnie z planowanym terminem,

- wybudowano chodniki w miejscowościach : Wielki Łęcl, Płośnica i Niechłonin( nie uda się      

   z chodnikiem w miejscowości Gruszka).

 

          Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizacji zadań inwestycyjnych.

 

 

                                                                Ad. pkt 7.

=========

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił treść podania Państwa Marzeny i Jana Grędzińskich zam. Działdowo z prośbą o sprzedaż gruntów- działki rolnej o pow. 0,25 ha położonej w miejscowości Gródki z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego , po czym zaproponował , aby pozostawić te podania na późniejszy termin i zastanowić się nad podziałem tej działki na dwie lub trzy działki budowlane oraz ogłosić je do sprzedaży w drodze przetargu.

 

       Członkowie Komisji , po dyskusji w tym temacie, jednogłośnie przyjęli propozycję Wójta Gminy przekładając ten temat na późniejszy termin.

 

Pan Wójt Gminy - zaproponował, aby członkowie Komisji zastanowili się nad sposobem utrzymania naszej oczyszczalni ścieków, czy utworzyć nowy zakład budżetowy, który dotowany byłby z naszego budżetu , czy też podobnie jak wodociągi przekazać ją w utrzymanie i eksploatację WZUW Mława.

 

-    6   -

Pan Konrad Sobiech- Członek Komisji zapytał, jak sytuacja z oczyszczalnią przedstawia się na terenie innych gmin.

 

    W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił , że jest różnie, niektóre gminy utrzymują jako swój zakład budżetowy, jednakże rozważając tę ewentualność musielibyśmy cofnąć się nad okresem przed 1981 rokiem, kiedy to nasza gmina utrzymywała wodociągi , kiedy to nie opłacało się nam, gdyż po obliczeniu kosztorysu budżet wychodził na minusie . Jest nam już i tak ciężko podnosić stawki podatkowe, a jak byłoby z podnoszeniem stawek za wodę i ścieki. A jak później byłoby ze ściągalnością zadłużeń z tego tytułu. Rozważając możliwości przejęcia od WZUW wodociągów oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją musielibyśmy od razu włożyć bardzo duży nakład środków finansowych , na który nas teraz nie stać.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji poprosił o wzięcie pod rozważenie możliwości , aby pozostawić narazie oczyszczalnię na takich zasadach jak jest , a stopniowo w kolejnych latach przejmować od WZUW Mława wodociągi. 'Cyt..."Z czasem byśmy do czegoś doszli. Jeśli WZUW nie traci na tym , to i my powinniśmy wyjść z tego bez strat . Przykre jest nasze odczucie, że realizujemy i borykamy się z problemem powstawania nowych inwestycji ,            a później przekazujemy je w obce ręce.

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji ......Cyt. " Jeśli WZUW utrzymuje nasze wodociągi   i chętnie przejąłby również oczyszczalnię wraz z kanalizacją , to znaczy, że musi mieć z tego tytułu jakieś zyski".

 

      Członkowie komisji , po dalszej dyskusji w tym temacie , postanowili pozostawić ten temat na późniejszy termin zobowiązując Wójta Gminy do przygotowania wstępnego kosztorysu utrzymania oczyszczalni .

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść o wsparcie finansowe dla Hospicjum Domowego przy ZOZ Działdowo formie zakupu sprzętu                  w wysokości około 8 tys. zł.    

 

    Członkowie komisji postanowili przedłożyć tę sprawę do terminu opracowywania budżetu gminy na rok 2005 .

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zgłosił potrzebę przestawienia godzin oświetlenia ulicznego. Lampy powinny być włączane już od 530  do 6 30 rano.

 

 

                                                              Ad. pkt 8

                                                  ==========

     Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i na tym  zamknął niniejsze posiedzenie Komisji.

 

 

Protokołowała :                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                       

Anna Lipińska                                                                                        Stanisław Orłowski