PROTOKÓŁ Nr 16/7/2004

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu

23 listopada 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego –

Przewodniczącego Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 , a zakończyło o godz. 1420.

 

Stan osobowy Komisji – 6 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób.

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 

 1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
 3. Pan Kazimierz Podlasin  - Z- ca Wójta Gminy
 4. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
 5. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projekt uchwał:

a/ w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na dofinansowanie zadania 

    inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w Płośnicy."

b/ w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów. 

 

Ad. pkt 3.

--------------

 

         Protokół Nr 14/5/2003 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu
15 września 2003 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

 

 

-   2   -

 

Ad. pkt 4.

-----------------

 

Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy na prośbę Przewodniczącego Komisji przedstawiła
i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy

a) uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w Płośnicy " wyjaśniając, że spłata kredytu nastąpi w okresie do 30 kwietnia 2005 roku ze środków otrzymanych na to zadanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
( środki UE).

 

b) uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok polegającą:

    -  na zwiększeniu Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 27.311 zł. w dochodach i wydatkach 

       budżetowych ( zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały )

    - dokonaniu zmian w Budżecie Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3

    Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

                     Dochody - 9.745.496 zł.

                     Wydatki -  9.648.722 zł.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń co do słuszności potrzeby podjęcia przez Radę Gminy w/w uchwał opiniując pozytywnie treść przedstawionych i załączonych do protokołu projektów uchwał.

 

        Projekty uchwał stanowią Załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. pkt 5.

----------------

 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania:

 

Pani Maria Wodzyńska - Członek Komisji zapytała o wpłaty mieszkańców za korzystanie z kontenerów gminnych na nieczystości stałe. Czy m-cy mają płacić tylko do końca listopada , czy też do końca bieżącego roku.

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji  .... Cyt. ..." Na ostatniej Sesji Wójt Gminy powiedział , że do końca roku będzie trwało łagodne przejście na  indywidualne zagospodarowywanie odpadów stałych, a tymczasem już w miesiącu listopadzie został zabrany kontener z Niechłonina i niedługo zostanie zabrany drugi . Co będzie w miesiącu grudniu?- czy to tak ma przebiegać to łagodne przejście mające trwać do końca roku "

 

Pan M.Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy wyjaśnił, że rzeczywiście tak powiedział i tak realizuje to łagodne przejście . Dopóki będą stały kontenery , dopóty nie zostaną zapełnione. Wywożąc zapełnione kontenery nie będziemy ustawiać pustych , gdyż nie łudźmy się , że nie zostaną one szybko napełnione.

 

Pan Stanisław Orłowski- Przewodniczący Komisji ..... Cyt. ..."  lednej miejscowości zabiera się wcześniej te kontenery , a z drugiej później i w sumie o to mieszkańcy mają pretensję , gdyż opłaty wnoszą jednakowe na terenie naszej gminy. Niektórzy domagają się zwrotu tych 4,00 zł. wpłaconych za grudzień"

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy ......Cyt....."  W wypowiedziach odnośnie umów
o korzystanie z kontenerów gminnych pracownicy Urzędu  wyjaśnili mieszkańcom, że te  nadpłacone 4 zł.  zostanie zwrócone lub wliczane w należności podatkowe"

 

Pan Konrad Sobiech - Członek Komisji zwrócił uwagę na to , że powinno odbyć się spotkanie z sołtysami wsi i powiadomić ich , aby opłaty za korzystanie z kontenerów brali do końca listopada .

 

 

-    3    -

 

 

Pan Stanisław Orłowski -  Przewodniczący Komisji .........Cyt. ...." Wskazałem lampy na drodze Gródki - Prioma , które zbędnie się świecą , a bardziej potrzebne by były przy samej szkole. Do tej pory nić się nie robi w celu ich przeniesienia, tylko opłaca za zużycie energii"

 

Pan Kazimierz Podlasin - Z-ca Wójta Gminy   ......Cyt. ..." Naspisz mi ten wniosek na piśmie ,
 a później ten wniosek Ci załatwię "

 

Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący Komisji .......Cyt. .... Panie Wójcie ! Uważam , że odpowiedź Pana Wice Wójta jest niewłaściwa . Pan Wice Wójt nie powinien w ten sposób odpowiadać na nasze pytania!"

 

Pan Stanisław Dudek - Członek Komisji ......Cyt. " Ja również zgłaszałem dwa wnioski : jeden w sprawie lampy przy SKR-ze w miejscowości Przełęk , a drugi odnośnie powiększenia żwirowni i co się okazuje , że nic w tej sprawie się nie robi. My otrzymujemy tylko uwagi , że nie ma środków w budżecie , a później okazuje się , że środki są tylko po prostu nic się nie chce robić" .

 

                                                       Ad. pkt 6.

                               =========

 

         Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

 

Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Komisji:

 

Anna Lipińska                                                                              Stanisław Orłowski