U C H W A Ł A   Nr XV/36/2003

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 9 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: wysokości podatku od środków transportowych.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162, poz.1560 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874 i Nr 92, poz.884, Nr 96 poz.959 i Nr 23 poz.1291)

Rada Gminy w Płośnicy u c h w a l a, co następuje:

 

  § 1

Ustalić stawki podatku od środków transportowych w następujący sposób:

1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                 300 zł.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                            450 zł.

c/ powyżej 9 ton włącznie a poniżej 12 ton                                                     550 zł.

2.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

      Liczba osi i dopuszczalna                Stawka podatku (w złotych)

            masa całkowita

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne

Inne systemy  zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie:

12

13

14

15

13

14

15

 

600

                           650

800

1.000

700

800

950

1.252

Trzy osie:

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

700

800

950

1.100

1.150

1.200

800

950

1.100

1.200

1.577

1.577

Cztery osie i więcej:

12

25

27

29

31

25

27

29

31

1.100

1.150

1.200

1.654

1.700

1.200

1.300

1.654

2.452,80

2.452,80

 

 

 

3.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                  800 zł.

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                             900 zł.

c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                  1.000 zł.

 

 

4.Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,   w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

ciągnik siodłowy + n

ciągnik siodłowy + p                                           Stawka podatku w zł

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdni /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31

400

530

650

1.413

450

600

920

1.937,76

Trzy osie

12

40

40

 

1.247

1.723

1.723

2.548,65

 

 

5.Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  

   całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

   a/ od 7 ton do 8 ton włącznie                                                                     120 zł.

   b/ powyżej 8 ton do 10 ton włącznie                                                         400 zł.

   c/ powyżej 10 ton a poniżej 12 ton                                                            600 zł.

 

 

6.Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów naczepa                                                       Stawka podana w zł.

przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

25

18

25

 

150

220

350

220

350

562

Dwie osie

12

28

33

38

28

33

38

 

220

614

850

1.150

320

850

1.292

1.700

trzy osie

12

38

38

 

677

943

943

1.281

 

7.Od autobusu w zależności od miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc                                                                     1.000 zł.

b/ równej lub wyższej niż 30  miejsc                                                    1.200 zł.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy oraz autobusy będące własnością placówek oświatowych na terenie gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr VIII/33/2003 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego    i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2005 roku.

                                                                        
                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                Elżbieta Szymańska