Uchwała Nr XV/33/2004

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 24 listopada roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego   

                   pn. „Budowa kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w Płośnicy”

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9, lit.c i art.58, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                  o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.48 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

1.       Zaciągnąć kredyt pomostowy w kwocie 1.095.105, 00 PLN na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Płośnicy” .

2.       Spłata kredytu nastąpi w okresie do 30 kwietnia 2005 roku ze środków otrzymanych na to zadanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie (środki UE).

 

§2

 

Szczegółowe zasady udzielenia oraz warunki spłaty określi umowa zawarta pomiędzy Bankiem , a Wójtem Gminy Płośnica.

 

§3

 

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” z klauzulą bez protestu oraz deklaracją wekslową.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Elżbieta Szymańska