Uchwała Nr XV/32/2004
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 24.11.2004 roku

 

 

w sprawie: zmian  budżetuGminy  na rok 2004.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr153,poz.1271; Nr 214, poz.1806;z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,poz.874, Nr 166,poz.1611, Nr189,poz.1851; z 2004 roku Nr 19,poz.177,Nr 93,poz.890, Nr 121,poz.1264,Nr 123,poz.1291:

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.1.Dokonać zwiększenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 27.311zł w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały:

2. Dokonać zmian w Budżecie Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Dokonać zmian w wydatkach inwestycyjnych Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4

4. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody – 9.745.496 zł

Wydatki –  9.648.722 zł

 

§2.Wykonaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Elżbieta Szymańska