Zarządzenie Nr 37/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 14 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy.

 

 

            Na podstawie art.129 §1 i art.1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 roku , Nr 21, poz.94 z późn.zm.) oraz na podstawie orzeczenia SN z dnia 14 listopada 2001 roku ., sygn. akt III ZP 20/2001  postanawiam, co następuje:

 

§1.

Wobec przypadającego w dniu 01 stycznia 2005 roku- Nowego Roku w sobotę będącą dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Płośnicy, wyznaczam w zamian tego dnia - dzień 24 grudnia 2004 roku dniem wolnym od pracy.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.