Zarządzenie Nr 36/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 14 grudnia  2004 roku

 

w sprawie: powołania komisji do odbioru kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Płośnica.

  

            Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawiam powołać komisję w następującym składzie:

 

 

  1. Kazimierz Podlasin – Przewodniczący komisji
  2. Katarzyna Zakrzewska - członek
  3. Halina Jabłońska – członek

 

§1.

1.       Zadaniem komisji jest odbiór wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” Sp. z o.o. 87-300 Brodnica ul. Świerkowa 3 na terenie miejscowości Płośnica; Gmina Płośnica.

2.       Czynności związane z przejęciem zostaną utrwalone protokołem zdawczo-odbiorczym.

3.       Czynności te komisji dokona w terminie do 21.12.2004 roku.

 

§2.

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.