ZARZĄDZENIE Nr 35/2004

WÓJTA GMINY PŁOŚNICA

z dnia 29 listopada 2004 r.

 

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

 

     Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego                      i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002r. Nr 215 poz. 1818),-

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

1. Powołuję Gminny Zespół Reagowania - zwany dalej Zespołem - w składzie :

Szef Zespołu – Wójt Gminy Płośnica - M. Michał Niedźwiecki

Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Wójta Gminy Płośnica – Kazimierz Podlasin      

 

1/ GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE STAŁYM

 

A. Grupa planowania cywilnego.

Sekretarz Gminy – Katrzyna Zakrzewska

Pracownik ds. obrony cywilnej – mł. referent Michał Cegiełka

 

B. Grupa monitorowania, prognoz i analiz.

Przedstawiciel Zespołu Dzielnicowych w Płośnicy – mł. asp. Marek Szymański

Komendant Gminny OSP – Tadeusz Biernat 

 

2/ GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE CZASOWYM

 

A. Grupa operacji i organizacji działań

Inspektor ds. budżetowych - Jolanta Gutowska

Informatyk – mł. referent Maciej Rzeszutko

 

B. Grupa zabezpieczenia logistycznego

Inspektor ds. budżetowych – Elżbieta Podlasin

Dyrektor Szkoły Postawowej w Płośnicy – Eryk Kubiak

 

C. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Kierownik Samodzielnego Niepublicznego Z O Z w Płośnicy – Wojciech Podowski

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy – Beata Garncarz

  

§ 2

Zadania Gminnego Zespołu obejmują :

1. Monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji.

2. Realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej.

3. Opracowywanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego.

4. Przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.

5. Realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

 

§ 3

1. Gminny Zespół zadania realizuje w czterech fazach: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

2. W fazie zapobiegania i przygotowania Gminny Zespół pracuje w składzie grup roboczych

o charakterze stałym.

3. Rolę służby dyżurnej Gminnego Zespołu sprawuje w tych fazach:

- w godzinach pracy urzędu - Sekretariat Wójta Gminy w Urzędzie Gminy

w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, pok. Nr 9;

4. W wypadkach uzasadnionych zaistniałą sytuacją na terenie gminy, na polecenie szefa Zespołu służba dyżurna powiadamia określonych członków Gminnego Zespołu lub grup roboczych celem stawiennictwa w miejscu pracy Gminnego Zespołu.

5. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Gminny Zespół pracuje w pełnym składzie grup o charakterze stałym i czasowym.

6. Szef Gminnego Zespołu w zależności od sytuacji, może ustanowić służbę dyżurną spośród członków Gminnego Zespołu, zapewniając zmianowość pracy.

 

§ 4

Szef Zespołu może zaprosić na posiedzenia Gminnego Zespołu specjalistów, ekspertów, przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych nie będących członkami Gminnego Zespołu.

 

§ 5

1. Posiedzenia Gminnego Zespołu zwołuje jego szef, a w razie jego nieobecności zastępca szefa, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.

2. Posiedzeniami Gminnego Zespołu kieruje szef, a w razie jego nieobecności zastępca szefa.

 

§ 6

Sposób organizacji pracy Gminnego Zespołu ustala Regulamin Gminnego Zespołu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Szczegółowe zasady reagowania ustala "Plan reagowania kryzysowego dla gminy Płośnica".

 

§ 7

Obsługę kancelaryjno - biurową Gminnego Zespołu zapewnia Szef Zespołu.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 9

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.