PROTOKÓŁ Nr XIV/2004

z posiedzenia XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 14 października  2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy

 


Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.00 a zakończyło się o godz. 14.30

Stan osobowy Rady Gminy Płośnica- 15 Radnych

Obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności – 15 Radnych – Załącznik Nr 1

Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli:

1. M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

2. Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy

3. Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz

4. Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta

5. Sołtysi poszczególnych wsi wg. załączonej listy obecności- 15 osób- załącznik Nr 2


Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3

 

Przebieg posiedzenia

 

Pani Elżbieta Szymańska -Przewodniczący Rady Gminy otwierając obrady XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na sali narad obecnych jest 15 Radnych co stanowi quorum Radny władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała następujący porządek obrad.

 

1.    Otwarcie posiedzenia  oraz stwierdzenia prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy.

4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami.

5.    Interpelacje.

6.    Przyjęcie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2004 roku.

7.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica na rok 2004.

8.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica.

9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice.

12. Rozpatrzenie i podęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica ul. Dworcowa 120.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

  

Ad. pkt 3

Protokół Nr XIII  z posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 14 września 2004 roku  został wyłożony na sali narad w celu umożliwienia wszystkim Radnym  dokładnego zapoznania się z jego treścią.


Uwagi do protokołu:

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – cyt ”nie ma odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane na poprzedniej Sesji o różnice miliona zł, nie ma wyjaśnienia”

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy wskazała miejsce w protokole, w którym była przytoczona odpowiedź Pani Skarbnik w w/w sprawie i zapytała czy Radny Konrad Sobiech jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.

Odpowiedz Radnego była twierdząca.

W związku z tym Rada Gminy przystąpiła do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Radnych.

 

 Ad. pkt 4

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między Sesjami

1.    kontynuacja budowy chodników w miejscowości Płośnica, Niechłonin,Wielki Łęck

2.    zakończono budowę wodociągu w miejscowości Prioma

3.     przygotowania do odbioru wodociągu w miejscowości Murawki.

4.     odbyło się spotkanie Komisji w sprawie reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu w Niechłoninie, do końca bieżącego roku będzie zmiana ruchu. Jest propozycja  komisji aby droga z pierwszeństwem przejazdu była od strony Działdowa w kierunku Niechłonina, natomiast pozostałe drogi podporządkowane. Jest to uwarunkowane dużym ruchem w  kierunkach Niechłonin - Gnojno - Działdowo

5.    przeprowadzono i zakończono realizację szkoleń dla nauczycieli  i dyrektorów szkół oraz częściowo zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych z programu PAOW

6.    złożono wnioski do ZPORR na wodociąg Turza Mała i na kanalizację Płośnica,  Rutkowice Mały Łęcki na lata 2005/2006

7.    opracowano Program  Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla terenu Gminy

8.    przystąpiliśmy do rozpisania przetargu na kredyt pomostowy na realizację budowy kanalizacji

 

Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy przedstawił także informacje z Rejonowego Urzędu Poczty z Ostródy w sprawie likwidacji poczty w miejscowości Gródki.

 

Ad. pkt 5

INTERPELACJE:

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – jakie uwarunkowania zadecydowały o tym że zmienia się pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu w Niechłoninie pod Gnojno, a nie pod Gruszkę


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi  Rutkowice
– wystąpił z zapytaniem w sprawie wycinki drzew z działki, która jest  przeznaczona na sprzedaż. 

  

Ad. pkt 6

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Pania Teresę Jędraszek – Skarbnika Gminy o przedstawienie Uchwały RIO w sprawie wydania  opinii o przedłożonej informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 rok.


Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
odczytała Uchwałę Nr 830/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 września 2004 roku, która wydała pozytywna opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku. - Załącznik Nr 4 do protokołu.


Pan Konrad Sobiech - Radny wsi Niechłonin -
  wystąpił z zapytaniem „jakie były dochody  kwotowo za I półrocze i na jakiej kwocie skończyliśmy dochody i wydatki?”


Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
   wyjaśniła, że na półrocze plan dochodów wynosił 8.650.025 zł – przed zmianami plan do półrocza wynosił 10.171.311 zł. W ciągu roku były zmiany  na minus 2.545.000zł na plus było 1.023.714zł.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy
– poprosiła Radnych o głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze.

 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.


Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących  w obradach Sesji.

 

Ad. pkt 7

 

Rozpatrzenie i podjęcie  uchwały     w sprawie zmian w Budżecie Gminy Płośnica na rok 2004.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie potrzeby wprowadzenia zmian.


Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
odczytała treść uchwały wraz załącznikami i  wyjaśniła, że w załączniku nr 1 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dokonano zwiększenia o kwotę 68.000zł są to dochody z wpłat mieszkańców na kanalizację. W pierwotnym planie nie ujęto dochodów z tego tytułu. Budżet przed zmianą wynosił 1.196.296zł po zmianach 1.264.296zł.W załączniku nr 2 do uchwały po stronie wydatków z kwoty  68.000zł; 20.000zł przeznaczono na budowę chodnika i remont drogi w miejscowości Wielki Łęck zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim; 48.000zł na utrzymanie pracowników zatrudnionych w  oczyszczalni ścieków. W załączniku Nr 3 ujęto przeniesienia między działami Oświata  i Wychowanie oraz Obsługa Długu Publicznego.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy
poprosiła Szanownych Radnych o głosowanie.

 

 Za podjęciem uchwały w/g przygotowanego projektu głosowało 15 Radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach Sesji.

Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/25/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica poprosiła Przewodniczącego Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” Pana Kazimierza Kordeckiego o wystąpienie.

 

Pan Kazimierz Kordecki – Przewodniczący   EZG Działdowszczyzna omawiając zadania oraz funkcje tego Związku powiedział m.in. Głównym zadaniem Ekologicznego Związku Gmin są zadania powierzane przez Gminy należące do tego związku. Związek ten zrzesza wszystkie Gminy Powiatu Działdowskiego. Gminy powierzają zadania w zakresie ochrony środowiska, a w tym gospodarki odpadami. W związku z tym Związek działa w oparciu o ustawę gospodarki odpadami i ustawę o ochronie środowiska oraz w  oparciu o uchwały gmin w zakresie utrzymania ładu  i porządku w Gminach. Związek działa od 1997 roku. Związek był koordynatorem dla wszystkich Gmin w zakresie opracowania Programu Ochrony Środowiska, którego elementem jest plan gospodarki odpadami na lata 2004-2008. Te plany będą podlegały weryfikacji co 4 lata przez Samorządy poszczególnych szczebli. Program  Ochrony Środowiska przyjmuje gmina, natomiast Plan Gospodarki Odpadami zostaje przyjęty na zgromadzeniu  przez członków zgromadzenia. Podstawowym zadaniem gminy jest zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie Związku są trzy składnice na odpady w Zakrzewie, które zostało zakwalifikowane jako składowisko rejonowe, na którym będzie budowany Rejon Gospodarki Odpadami, drugim składowiskiem jest  Ciechanówko  gm. Lidzbark , trzecie jest na terenie gminy Rybno, które nie spełnia żadnych wymogów. Na terenie Powiatu Działdowskiego mamy dwa składowiska , które spełniają wszelkie wymogi. Związek posiada także kompostownię osadów ściekowych i organicznych w miejscowości Zakrzewo, gdzie osad jest poddawany recyklingowi i przywrócony środowiskowi zgodnie z certyfikatami. Substrat humusowy jest wykorzystywany w rolnictwie w urządzaniu terenów zielonych. Związek zbiera także bioodpady, zielone trawy, liście, w przyszłym roku wejdziemy na bioodpady z gospodarstw domowych. Podstawową osią jest Program Selektywnej Zbiórki Odpadów u źródła czyli w gospodarstwach domowych. Ze strumienia odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych selekcjonujemy papier, plastik, szkło, na przyszły rok wejdą bioodpady. Ten system jest oparty  na obszarach wiejskich, miastach w zabudowie jednorodzinnym w systemie workowym. Jest to najbardziej efektywny system zbiórki odpadów. Takie worki Państwo otrzymujecie z instrukcją co gdzie wrzucić. W tych workach stopień czystości selekcjonowanych odpadów jest najwyższy. System ten też jest niedrogim systemem. Nie ma problemu w dostarczaniu worków oby tylko była chęć mieszkańców do segregacji. Na obszarach wiejskich tego surowca nie jest dużo, papier jest spalany pozostaje plastik, szkło. Gdy byśmy dość dokładnie robili segregację odpadów jest mało. Drugim systemem są pojemniki plastykowe  na terenie Związku mamy kupione 2800 takich pojemników są one na terenach szkół, osiedli w Działdowie i Lidzbarku, trzeci rodzaj pojemników to pojemniki 1100 litrowe na szkło i papier .Na terenie Gminy Płośnica mamy pojemniki na plastik ale będziemy uzupełniać pojemniki na papier. 95 % mieszkańców terenu powiatu będzie miało zorganizowaną segregację odpadów. Związek zajmuje się odpadami segregowanymi, drugi strumień to tzw. odpady mieszane, które w Planie Gospodarki Odpadami również są określone z tym, że tym zajmują się określone podmioty  np. PGKiM Lidzbark, Działdowo. Te odpady mieszane są deponowane na składowisku w Ciechanówku i Zakrzewie. Ze strumienia  odpadów również selekcjonowane są odpady niebezpieczne , zbieramy baterie oraz akumulatory  małogabarytowe. O nowego roku będzie 9 punktów  wyposażonych w pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków w aptekach. W przyszłości będzie stworzony teren  dla członków naszego związku gdzie będzie zorganizowane schronisko dla bezdomnych zwierząt dla  wałęsających się  psów bo jest to problem  gmin i miast oraz modernizacja kompostowni w Zakrzewie. Na terenie Gminy Płośnica została przystosowana zbiornica padliny w Jabłonowie i spełnia wszelkie wymogi unijne. Powiat Działdowski ma stworzone wszelkie warunki  i możliwości do wypełniania zadań wynikających  z zakresu  prawodawstwa w zakresie gospodarki  odpadami. Gmina Płośnica jest bardzo pożądaną gminą patrząc od strony ekonomicznej w naszym Związku, ponieważ u Pąństwa system zbierania odpadów jest poprzez kontenery publiczne.

W 2002 r. Miasto Działdowo dostarczyło 27 672  m3 odpadów, Gmina Działdowo 1713 m3, Gmina Płośnica 4656 m3, Gmina Iłowo 1832 m3 co stanowi 35874 m3. W roku 2003 Miasto Działdowo 26108 m3, gmina Działdowo 1830 m3, Gmina Iłowo 1177 m3, Gmina Płośnica 5315 m3 razem zebrano 34430m3. W roku 2004  za okres 10 m-cy zebrano; Miasto Działdowo 19037 m3, Gmina Działdowo 1436 m3, Gmina Płośnica 4072 m3, Gmina Iłowo 1159 m3 razem  zebraliśmy 29690 m3. Dane te odzwierciedlają poziom ilości produkowanych odpadów, które trafiają na składowisko. Procentowo 79% dostarcza Miasto Działdowo, 5% Gmina  Iłowo, 4% Gmina Działdowo, 12% Gmina Płośnica.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o zadawanie pytań.

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – cyt. ”mówi się często, takie są głosy samorządów że Związek Działdowszczyzna ma się zająć budową oczyszczalni po tamtej stronie czy to jest prawda”


Pan Kazimierz Kordecki – Przewodniczący EZG Działdowszczyzna
– w roku ubiegłym opracowano dokumentację na budowę oczyszczalni ścieków dla części Gminy Płośnica, Gminy Działdowo południowej części i części Gminy Iłowo. W związku z tym, że Związek nie dysponował terenem własnym, (mamy na Zakrzewie 5ha 34 ary) w ubiegłym roku pozyskaliśmy od Agencji 9,5 ha i w koncepcji tego Zakładu Utylizacji w Zakrzewie jest zlokalizowana oczyszczalnia ścieków. Ta oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki min. z Gminy Płośnica. Jest to zadanie w dalszym ciągu aktualne do realizacji i jest w planach Związku.


Pan Stanisław Dudek -  Vice Przewodniczący Rady Gminy
cyt. ” Panie Przewodniczący ile otrzymalibyśmy  kontenerów 1100 l na Gminę Płośnica i czy nastąpiłoby to w tym roku czy w przyszłym?”


Pan Kazimierz Kordecki – Przewodniczący EZG –
w związku jest taka zasada, że każda  realizowana inwestycja jest współfinansowana w zależności do ilości mieszkańców, jeżeli będziemy budowali drugą kwaterę to te 600 000 zł dzielę na ilość partycypowanych mieszkańców to wychodzi 14 zł na mieszkańca Gmina Płośnica liczy 5800 mieszkańców co daje udział. Ta sama sytuacja była przy zakupie kontenerów. Mamy 16 zestawów na Gminę Płośnica.


Pan Jerzy Duda – Sołtys wsi Płośnica
wystąpił z zapytaniem czy folia od sianokiszonek też będzie odbierana przez Związek    

Folia będzie zbierana, tylko jest prośba aby kłaść ją obok kontenerów - wyjaśnił Pan K. Kordecki.

 

Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący Rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę.


Po przerwie.

 

Ad. pkt 8

 

Przystępując do realizacji  punktu porządku obrad tj.

 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica

 

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy  nadmieniła, że na spotkaniach poszczególnych Komisji był poruszany problem selektywnej zbiórki odpadów a i po wyczerpującej informacji jaką przedstawił Pan Kazimierz Kordecki – Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna" odczytała  przygotowany projekt uchwały w w/w sprawie i poprosiła Radnych o zadawanie pytań.


Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki
zaproponował aby poinformować zebranych sołtysów czego będzie dotyczyła w/w uchwała, od kiedy i na jakich zasadach wejdzie w życie, żebyśmy podali kilka dat, Radni po Komisjach wiedzą, że już została wypowiedziana umowa Firmie, która świadczy usługi wywozu nieczystości. Chciałbym aby nie tylko sami Radni podjęli decyzję za mieszkańców wsi ale wspólnie z sołtysami.


Pan Stanisław Dudek - V-ce Przewodniczący Rady
cyt: "... myślę że do tej uchwały powinniśmy podejść ostrożnie ponieważ na Komisjach były burzliwe rozmowy, a mieszkańcom było rzucone tylko hasło. Rozmawiałem  z mieszkańcami, których zdania były podzielone i odpowiedzialność spadnie głównie na Radnych. Dokładnie analizowałem ten regulamin o utrzymaniu czystości i porządku. Uważam, że  trzyma bardzo mocno stronę gminy, a musimy też spojrzeć od strony ludzi. Ten system, który mamy jest już sprawdzony i przyjęty.  Jest to wszystko uporządkowane. Przewodniczący EZG przybliżył nam wszystko dokładnie  i tych śmieci mamy najwięcej jak mówią liczby. Mam propozycję aby włączyć w tą sprawę sołtysów lub jeszcze raz przedyskutować na komisjach bo decyzję można podjąć szybko, a później żeby się  z tego wycofać to może być problem, może nasuną nam się nowe pomysły i rozwiązania.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
wyjaśnił, że na dzisiejszej Sesji podejmujemy uchwałę aby się uprawomocniła. To od Wysokiej Rady zależy czy ta uchwała będzie podjęta czy nie, zwrócił  uwagę na dwie sprawy: Pan Przewodniczący Kordecki przekazał informację, że Gmina Płośnica, która ma najmniejszą liczbę mieszkańców odprowadza największą ilość śmieci mieszanych  W 2004 roku zapłaciła do Związku  za wywóz i utylizację śmieci około 95.000 zł wpływy od mieszkańca to około 40.000 zł. Z budżetu Gminy dokładamy w granicach 45.000 zł. Wysoka Rada podejmie decyzję czy za wyprodukowane śmieci każdy z nas ile wyprodukuje  to zapłaci, czy wszyscy poniesiemy koszty ogólne. Wszyscy wiemy, że do  kontenerów trafiają śmieci  wszystkie, my płacimy za objętość a nie za faktycznie zużyte.  Do kontenera trafiają  śmieci które mogły by być zagospodarowane w inny sposób we własnym gospodarstwie. Wprowadzając tę uchwałę my wprowadzamy selektywną zbiórkę śmieci, bo wiadomo, że nam jest łatwiej wszystkie śmieci wrzucić do kontenera jak u siebie posegregować na plastik, szkło, papier i oddać to za darmo i my podejmujemy taką decyzję. Państwo dyskutowaliście na Komisjach  na temat podjęcia  uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i do Was należy decyzja.


Pani Elżbieta Szymańska - Przewodniczący Rady Gminy
przekazała informację, że  do naszych kontenerów przywożone są śmieci przez mieszkańców  sąsiednich gmin, a my ponosimy koszty utylizacji i transportu.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica –
poinformował, że popiera wniosek aby były kontenery indywidualne, lecz wystąpił z zapytaniem czy jest ogłoszony przetarg na wywóz, jaka procedura była by, ile mieszkaniec by płacił, jakie są warunki.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta 
udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego S. Orłowskiego - cyt. "...dla sołtysów został przygotowany załącznik do uchwały  Regulamin utrzymania czystości w Gminie Płośnica , który otrzymali na posiedzenie dzisiejszej Sesji, ponadto w momencie wypowiadania umów, bo  są to umowy cywilno-prawne z właścicielami nieruchomości będzie zawarta informacja, że uchwałą Rady Gminy kontenery K-7 będą likwidowane  i zgodnie  z uchwałą mieszkańcy będą zobowiązani zawrzeć umowy z indywidualnym odbiorcą - firmą, która będzie odbierała  tzw. balast. W momencie wydawania zezwoleń dla firm wywożących będziemy powiadamiać też mieszkańców.

Na pytanie Radnego W. Wasiek  Z-ca Wójta wyjaśnił: cyt. "... Konsultowaliśmy się  z radcami prawnymi w sprawie przetargu i zapisy ustawy o utrzymaniu czystości mówią, że nie mamy  obowiązku przeprowadzenia przetargu dotyczącego wywozu nieczystości.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
– czy wstępnie są wiadome jakieś szacunkowe ceny wywozu  balastu.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
– uzupełnił wypowiedź Z-cy i wyjaśnił, że z chwilą wypowiedzenia,  podamy do ogólnej wiadomości kto może wywozić śmieci z naszego terenu, podamy listę podmiotów wraz z ceną  za ile jaki podmiot będzie świadczył usługi. Rozmawiamy z podmiotami zainteresowanymi, są podmioty, które mają małe pojemniki, inni oferują worki.

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta – przekazał informację co do cen wywozu nieczystości na innych terenach, które są skalkulowane do warunków istniejących w tych gminach, czyli głównie  odległość od składowiska. Firma z Uzdowa, która zajmuje się wywozem 120 l litrowych pojemników w cenie 7,50 zł.od sztuki i wywożone są  jeden lub dwa razy w zależności od potrzeb. PGKiM w Działdowie świadczy usługi na terenie Działdowa na indywidualne zgłoszenie w cenie 7,22 zł, natomiast w Lidzbarku PGKiM  za dwukrotne wywiezienie w miesiącu mieszkańcy płacą 11,00 zł. zgodnie z wcześniej podpisaną umową.


Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin
- cyt. "...w dochodach zaplanowaliśmy za zbiórkę  śmieci 53.000 zł. wpłynęło 26.000 zł. Jestem ciekaw gdyby wszystkie gospodarstwa rolne , domowe płaciły po te 4zł. jaka to by była kwota".


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
– wyjaśnił, że gdyby wszyscy zapłacili za wywóz śmieci to wpłynęło by kwota 53.000 zł, a do końca roku na wywóz i utylizację śmieci zaplanowane jest 100.000.zł.-  płacimy nie tylko za transport ale i za utylizację. Ostatni rachunek za m-c wrzesień za transport wynosił 4.139zł, za utylizację 6.268 zł. Sama utylizacja śmieci jest o połowę droższa niż transport i będzie wzrastała za śmieci niesegregowane. Powinniśmy przyszłościowo skalkulować czy będzie nam się to opłacało, biorąc pod uwagę, że 2/3 śmieci można wyselekcjonować i oddać za darmo.


Pan  Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
wystąpił z zapytaniem cyt."...Kiedy mieszkańcy  dostaną  umowy wypowiedzenia  w sensie kiedy trzeba będzie podpisać nowe umowy".


Pan Kazimierz Podlasin  Z-ca Wójta
- Kodeks Cywilny nie przewiduje terminów wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę - tak jest w naszych umowach. Uzgodniliśmy z Radcą, że ten termin nie jest wymagalny np. .szesnastego dostanie wypowiedzenie i od siedemnastego będzie ono obowiązywało.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
- jeżeli kontenery znikną to trzeba zapewnić mieszkańcom inne warunki wywozu śmieci.


Pan Kazimierz Podlasin  Z-ca Wójta
- będą uzupełniane worki do selektywnej zbiórki i wszystkie posesje zostaną doposażone w trzy rodzaje worków, a co do balastu mieszkańcy będą sukcesywnie zawierać umowy z Firmami, które uzyskają zezwolenia .


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
– wyjaśnił, że likwidacja kontenerów praktycznie będzie do końca grudnia i nie będziemy zabierać kontenerów w  momencie gdy mieszkańcy nie będą jeszcze mieli gdzie składować swoje śmieci.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
– wyjaśnił, że obecny przewoźnik ma koncesję do końca lutego i też jest zainteresowany wywozem śmieci z naszego terenu. Kontenery, które nadają się do użytkowana pozostaną w miejscach publicznych np. szkoły, GOK, cmentarze z tym, że właściciele którzy otrzymają kontenery będą zobowiązani do podpisania umowy z firmą. 


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
-cyt. "...kto będzie właścicielem kontenera na cmentarzu: Gmina, Parafia , Ksiądz".


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
 wszyscy jesteśmy parafianami, mieszkańcami naszej gminy i możemy za przyzwoleniem Państwa dać kontenery do dalszego wykorzystania.


Pan Stanisław Dudek – W-ce Przewodniczący Rady Gminy
- - zapytał ile kontenerów mamy w gminie.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta- mamy 22 sztuki kontenerów z czego część nadaje się  do remontu. 


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice
cyt. "...Jak powiedział Pan Zastępca koszty wywozu będą zróżnicowane od miejscowości i moje zdanie na ten temat jest inne, gmina płaci do EZG od ilości mieszkańców i to nie jest ważne, podatki tak samo płaci Gralewo jak Niechłonin i jeżeli gmina będzie rozmawiała z Przewoźnikiem na temat wywozu śmieci i załóżmy  te śmieci będą wywożone  na wysypisko do Ciechanówka lub Zakrzewa to koszty dla mieszkańca trzeba ustalić jednakowe nie może być aby np. Gralewo płaciło za pojemnik12 zl , a Niechłonin 3 zł.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
będziemy rozmawiać z firmą , ale są to prawa rynku nie zależne od Urzędu.


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice  t
a sama sytuacja jest z wywozem szamba jest ustalona cena za 1m3 i nieważne skąd jest dowożone.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
Gmina nie ma wpływu na cenę wywozu śmieci jak i szamba. Nie możemy narzucić przewoźnikowi konkretnej ceny wywozu.


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice
- gmina będzie wydawała zezwolenie Przewoźnikowi i w tym momencie można ustalić aby skalkulował koszty dla wszystkich mieszkańców na jednakowym poziomie.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
– Panie Wójcie jak długo będziemy oddawali worki za darmo do EZG.


Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy
– jest to zależne od zapotrzebowania na surowce wtórne i jak wyjaśnił Przewodniczący, że dokładają do makulatury a zarabiają na plastiku ale jak długo będzie odbierał Związek za darmo to nie można tego przewidzieć.


Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin
– cyt. "... jesteśmy dzisiaj wszyscy po przeszkoleniu, Pan Przewodniczący dokładnie nam to wszystko wyłożył, wiemy jakie są perspektywy, jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości ja mam taką propozycję aby ten punk znieść z obrad,  zrobimy spotkania  bo ja rozmawiałem ze swoimi mieszkańcami i muszę powiedzieć, że jest to pół na pół, jeden mówi zlikwidować, drugi spróbujcie. Po  dzisiejszym spotkaniu i wypowiedzi Pana Przewodniczącego  byśmy jeszcze raz zrobili spotkania, ja tak to widzę, wytłumaczyli ludziom na czym to polega, że perspektywa tego jest krótka, będą jeszcze jedna, dwie sesje w tym roku  i na następnej Sesji byśmy już weszli z tym tematem gotowym bez wielkiej dyskusji. Na spotkanie do wsi może przyjechać Wójt, W-ce Wójt, Radny.”


Pan Kazimierz Podlasin- Z-ca Wójta  -
  jeżeli  zniesiemy punkt obrad co będzie dalej? To co powiedział Pan Przewodniczący Związku, że dyrektywy Unii nas obowiązują  i  w 2007 roku będziemy zmuszeni jako Gmina dopilnować tego by było 60 % selektywnej zbiórki śmieci, jeżeli tego nie dokonamy będziemy płacić kary.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśniła : Radni przyjęli porządek posiedzenia Sesji i nie ma możliwości aby punkt dotyczący podjęcia uchwały został zniesiony z obrad. Uchwała może zostać przyjęta lub nie poprzez głosowanie.


Pan Henryk Grzywacz – Sołtys wsi Niechłonin
– zapytał, czy będą wyciągane konsekwencje od mieszkańców gminy, którzy korzystali z kontenerów nie uiszczając żadnej zapłaty.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta
– mieszkańcy , którzy nie płacili za wywóz śmieci będą oddawani do Sądu. Umowa obowiązuje obie strony my jesteśmy stroną dającą kontenery, ludzie są stroną która korzysta z nich, my płacimy za te kontenery i ludzie powinni nam za to zwrócić. Kto ma zaległości, korzystał z tych kontenerów, nie wypowiedział umowy więc musi  zapłacić.


Pan Stanisław Dudek - Vice Przewodniczący Rady Gmin
y – cyt. "...na pewno do 2007 roku będziemy musieli podjąć uchwałę na wniosek Pana Sobiecha ja tak zrozumiałem, żeby nie odkładać go w nieskończoność, ale przedyskutować, porozmawiać z mieszkańcami, będą zebrania lub zorganizować te zebrania, żeby nie było to zaskoczeniem, a w tej chwili praktycznie zadziała to z zaskoczenia, do 2007 roku nie będziemy tego odkładać, segregacja w tej chwili działa i ludzi trzeba przekonać aby zdawali sobie sprawę, że jeżeli nie będą segregowali śmieci to ten balast ogólny będzie kosztował drogo. Generalnie np. w Mieście Działdowo ludzie segregują te śmieci nawet trawę, myślę że w gminie Płośnica ludzie są tacy sami i zrozumieją , że ta segregacja  będzie przyjmowała się coraz lepiej.   W tej chwili może to wygląda kiepsko ale na pewno trzeba ludziom powiedzieć jak się mają sprawy, aby ludzi nie zaskoczyć. Śmieci nie powinny kosztować drogo, ja to już mówiłem na komisjach, bo jeżeli będą kosztować drogo to za rok za dwa będziemy musieli likwidować dzikie wysypiska, zatrudniać ludzi żeby te śmieci likwidować.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
wyjaśnił, ze Radni uznają czy zrobić zebrania we wsiach czy nie, a to czy Gmina Płośnica jest czystą gminą czy nie to wskazują liczby  np. Gmina Działdowo 10000 tyś. mieszkańców  oddaje 1700 m3 , Gmina Płośnica 6000 tyś. mieszkańców oddaje 4500 m3 jeżeli stać nas na opłacanie takich ilości to niech tak zostanie.


Pani Maria Wodzyńska – W-ce Przewodniczący Rady Gminy –
wyjaśniła, że jest za podjęciem uchwały ale regulamin utrzymania czystości w Gminie Płośnica powinien znać każdy mieszkaniec, ponieważ czytając go dowiadujemy się jeszcze o innych obowiązkach jakie ciążą na mieszkańcach, a nie wszyscy o tym wiedzą. Wystąpiła z propozycją aby Radni zrobili zebrania w swoich wsiach i zapoznali mieszkańców co należy do ich obowiązków, a co do naszych.


Pani Elżbieta Szymańska- Przewodniczący Rady Gminy
– sprawa segregacji śmieci i podjęcia  uchwały była omawiana na poszczególnych Komisjach. Był omawiany regulamin i to że trzeba zrobić zebrania wiejskie to sprawa oczywista i ważna. Na zebraniach wiejskich, w których uczestniczyłam w m-cu styczniu była mowa o likwidacji kontenerów, o selektywnej zbiórce śmieci i większość mieszkańców była za wprowadzeniem takiego rozwiązania. 

  

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica i poprosiła Szanownych Radnych  o głosowanie.


Za podjęciem ww. uchwały głosowało 15 Radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 8 osób

Wstrzymały się – 4 osoby

Sprzeciw zgłosiły - 3 osoby


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/26/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 9

 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy i poprosiła Radnych o głosowanie.


Radni jednogłośnie przyjęli projekt ww. uchwały. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach Sesji.


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/27/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 10


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt w.w uchwały. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach Sesji.


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/28/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 11


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice


Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki
- wystąpił z zapytaniem w jakim przetargu nastąpi sprzedaż nieruchomości, w jakim trybie i dlaczego w projekcie uchwały nie ma określonej formy przetargu.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica –
zapytał czy Radca Prawny dał wyjaśnienie na zadane pytanie na piśmie. 


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy 
wyjaśnił, że Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż danej nieruchomości , natomiast organizator przetargu, a w tym wypadku Wójt określa formę przetargu co było wyjaśniane na poszczególnych komisjach. Wybierzemy najkorzystniejszą formę przetargu z korzyścią dla Gminy. Radca Prawny przekazał pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym wyjaśnione są zadania Rady Gminy i organizatora przetargów (kserokopia pisma – załącznik do protokołu). 

Po uzyskanych wyjaśnieniach Radni przystąpili do głosowania.

 

Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice została przyjęta jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących     w obradach Sesji.


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/29/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 12


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica ul. Dworcowa 120.

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Pana Wójta o wyjaśnienie w sprawie podjęcia w/w uchwały.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
wyjaśnił, że jest to nieruchomość zamieszkiwana przez Państwa Dąbrowskich, którzy wystąpili z wnioskiem o sprzedaż.


Pan Włodzimierz Wasiek –Radny wsi Płośnica
– czy będą zachowane ulgi tak jak przy sprzedaży innych nieruchomości.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że wszelkie ulgi będą zachowane.

 

Pani Elżbieta Szymańska –Przewodniczący Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica ul. Dworcowa 120 i poprosiła Radnych o głosowanie.

 

Uchwała  została przyjęta jednogłośnie. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach Sesji.


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/30/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 13

 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica.

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Gminy poprosiła Pana Wójta o wyjaśnienie w sprawie podjęcia w/w uchwały.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że są to działki przy tartaku i remizie, na byłym boisku.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica
cyt. "...w tamtym roku podejmowaliśmy uchwałę w sprawie sprzedaży tych działek.  Działka była podzielone na cztery działki i to było na koszt gminy. Teraz podejmujemy uchwałę o sprzedaży dwóch działek.  Chciałbym wiedzieć kto płacił za podział tych działek".


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
wyjaśnił, że była podjęta uchwała o sprzedaży, dyskutowaliśmy o tym na komisjach  i koszt był przy kosztach Pana Kościńskiego, który nam  w ramach tego „odpracowuje” np. przy zrzucaniu kostki w Zalesiu, Niechłoninie, Gruszce itd.  
 

Pani Elżbieta Szymańska –Przewodniczący Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica i poprosiła Radnych o głosowanie.

Uchwała  została przyjęta jednogłośnie. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach Sesji.


Podjęta uchwała otrzymała Nr XIV/31/2004 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 14

 

Odpowiedzi na interpelacje:

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

 - w sprawie reorganizacji ruchu w na skrzyżowaniu w miejscowości Niechłonin – po złożeniu wnioski do Rady Powiatu były przeprowadzone badania natężenia ruchu na skrzyżowaniu, z kierunku Gnojna ogółem przejeżdżało 315 pojazdów na dobę, w kierunku Kuczborka było 250 pojazdów, kierunek Gruszka 149 pojazdów, kierunek Jabłonowo 118 pojazdów. Pod uwagę też wzięto widoczność na skrzyżowaniu podczas jazdy, z poszczególnych kierunków. Prawdopodobnie w przyszłym roku nastąpi zmiana na skrzyżowaniu w Niechłoninie. 

-          w sprawie wycinki drzew z działki, która jest  przeznaczona na sprzedaż we wsi Rutkowice –  jest to sprawa aktualna i drzewo zostanie usunięte przed sprzedażą.

 

Ad. pkt 15

 

 Wolne wnioski i zapytania:

 

Pani Barbara Bartkowska – Sołtys wsi Prioma – wystąpiła z zapytaniem czy dzieci będą dowożone w okresie zimowym do szkoły, oraz zgłosiła potrzebę tablicy informacyjnej dla wsi.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
– dzieci będą dowożone tak jak to było w roku ubiegłym, zaś tablice też będą dostarczone do wsi.


Pan Kazimierz Karczewski –Sołtys wsi Murawki
– zapytał, czy jest możliwość aby równiarka przejechała po drodze gdzie jeździ autobus szkolny, i czy do szkoły będą wstawione drzwi. Sołtys wsi Murawki zgłosił potrzebę wycięcia poboczy przy drodze Turza Mała - Koszelewy


Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki
– poinformował, że za tydzień będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż Gospodarstwa w Gródkach, a na tym terenie jest wybudowana hydrofornia, czy nie będzie problemów z dojazdem do tej hydroforni.

 -          zapytał czy został złożony wniosek o w sprawie drogi Płośnica – Gródki – Wielki  Łęck

 -          jak przedstawia się sprawa przejścia dla dzieci  do szkoły oraz oświetlenia budynku

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica wystąpił z zapytaniem w sprawie wniosku Księdza odnośnie budowy parkingu


Odpowiedzi na zadawane pytania udzielił Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy.

-        w sprawie przejścia  przy Szkole Podstawowej w Gródkach, oraz skrzyżowania  zostały złożone

wnioski do Zarządów Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkich

       sprawa hydroforni została zgłoszona do Starosty, ma być wyodrębniona działka, na której znajduje się hydrofornia (za owczarnią) oraz droga dojazdowa

-       odbyło się spotkanie Starosty, Proboszcza i Przedstawicieli Gminy w sprawie poszerzenia drogi o działkę Pana Kocieli, aby zrobić parking. Jest też propozycja aby na placu byłej szkoły  w okolicy fontanny przygotować miejsce postoju dla pojazdów

-      sprawa likwidacji basenu w miejscowości Płośnica jest nadal aktualna

-       drzwi do szkoły w Murawkach postaramy się jeszcze w tym roku wstawić. 

 

Ad. pkt 16


Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła XIV Obrady Rady Gminy w Płośnicy.

 

 

 

   Protokołowała:                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

   K. Zakrzewska                                                                                                Elżbieta Szymańska