Zarządzenie Nr 33/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 29 października  2004 roku 

 

 

w sprawie: zmian Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148  z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

1.       Dokonać zwiększenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 38.751zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.       Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody 9.718.185zł

Wydatki  9.621.411zł

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  

 

                                                                                                            Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                            M. Michał Niedźwiecki