Zarządzenie Nr 32/2004 rok

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 30 września  2004 roku 

 

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz §9 pkt2 uchwały Nr IX/1/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2004  zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

  

                                                                                        Wójt Gminy Płośnica

                                                                                        M. Michał Niedźwiecki