Zarządzenie  Nr  32/2004  

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 18 października 2004 roku

  

w sprawie: nie skorzystania z parawa pierwokupu działki budowlanej położonej we wsi

                  Gródki gm. Płośnica.

 

  

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.   )oraz art. 110 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Zrzec się z prawa pierwokupu działki budowlanej oznaczonej w operatach ewidencji gruntów Nr 536, położonej we wsi Gródki o powierzchni 0,0606 ha, której właścicielami sa P.P. Wiesław i Barbara małż. Berg zam. Wysoka 24 gm. Działdowo.

 

§ 2 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                    M. Michał Niedźwiecki