Uchwała Nr XIV/31/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14.10.2004 roku

  

w sprawie: sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica .

  

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 37 ust. 1 art. 67 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 roku Nr 46 poz. 54   z póżn. zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwała, co następuje: 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu działki niezabudowane położone we wsi Płośnica oznaczone j.n.

 

a/ działkę nr 890 z mapy 2 o powierzchni 0,1399 ha o wartości  10.003 zł

b/ działkę nr 891 z mapy 2 o powierzchni 0,1475 ha o wartości  10.546 zł

  

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr VI / 25 / 2003 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 18 lipca 2003 r.  w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych we wsi Płośnica.

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Elżbieta Szymańska