Uchwała Nr XIV/30/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14.10.2004 roku

 

w sprawie: sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym usytuowanym na działce nr 245 z mapy 2 położonej we wsi Płośnica ulica Dworcowa 120.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit "a" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) art. 34 ust.1 pkt. i art. 37 ust.2 pkt. 1 oraz art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: Lidii i Romana Dąbrowskich nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym wraz z działką nr 245 z mapy 2 położoną we wsi Płośnica za cenę: 27.741,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)

 
§ 2


 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

  

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Elżbieta Szymańska