Uchwała  Nr XIV/29/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14.10.2004r.

 

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość zabudowaną oznaczoną w 

                   operatach ewidencji gruntów nr  86 z mapy 3 położona we wsi Rutkowice.

  

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit."a" ustawuy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm. ) art. 37 ust.1; art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy,  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym usytuowanym na działce oznaczonej nr 86 z mapy 3 położonej we wsi Rutkowice o wartości : 23.499,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§ 3

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                Elżbieta Szymańska